Bisdom Haarlem-Amsterdam


Seksualiteit als opGAVE

opGROEIsymposium - voor ouders en opvoeders

gepubliceerd: donderdag, 14 augustus 2014

Op zater­dag 27 sep­tem­ber a.s. vindt er in Hilversum een symposium plaats over seksuele opvoe­ding. De dag is bestemd voor ouders en alle overige opvoe­ders. Sprekers op de dag zijn o.a. prof. William Newton, Kees van der Staaij en Martha Hoffen­kamp. De dag wordt geor­ga­ni­seerd door een aantal katho­lie­ke organi­sa­ties.

Flyer opGROEIsymposium 27 september 2014Zo gewoon als het is, zo bij­zon­der is het: seksua­li­teit en erover praten met je kin­de­ren. Gewoon, omdat seksua­li­teit onder­deel uitmaakt van je wezen­lijke bestaan en dus samenhangt met je kijk op wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geënga­geerde deel­ne­mer aan de samen­le­ving. Bij­zon­der, omdat het je diepste wezen raakt en het niet altijd mak­ke­lijk is daar over te praten, ook niet met je eigen kin­de­ren.

Dat er juist behoefte aan is, bewijzen recente ont­wik­ke­lingen in de maat­schap­pij. Steeds vaker wor­den kin­de­ren, buiten het gezin om, aan­ge­spro­ken op hun seksuele ont­wik­ke­ling. Wie aangeeft dat seksuele opvoe­ding thuishoort in het gezin, heet al snel ‘niet van deze tijd’. En dat doet tekort aan de veel­heid van over­tui­gingen die, ook in deze tijd, in ons veel­kleu­rige Neder­land leven. Zoals de over­tui­ging dat God en mens verbon­den zijn, dat God in zijn schep­ping een plan heeft gelegd waarin de man en de vrouw, met ziel en lichaam, hun eigen unieke plaats en rol hebben.

Tijdens het opGroei­sym­po­sium gaan gasten uit binnen- en bui­ten­land vanuit hun eigen expertise in op het on­der­werp ‘Seksua­li­teit als opGave’. Onder hen prof. William Newton, hoog­le­raar aan het Oos­ten­rijkse Inter­na­tio­nale Theo­lo­gisch Instituut, Tweede Kamerlid voor de SGP Kees van der Staaij en Martha Hoffen­kamp, auteur van ‘Mijn school is katho­liek’. Er zijn lezingen, korte work­shop, een lunch en een forum.

De dag is bestemd voor ouders en alle overige opvoe­ders binnen onder­wijs, ge­zond­heids­zorg, hulp­ver­le­ning, pas­to­raat en overige geïn­te­res­seer­den. Het symposium is opgezet door een aantal par­ti­cu­lieren en organi­sa­ties die actief zijn op het gebied van gezin&opvoe­ding, waar­on­der ‘Samuel Advies’, ‘Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding’ en de afdeling ‘Huwe­lijk&Gezin’ van Bisdom Roermond.

Details

Wat: opGROEIsymposium, Seksua­li­teit als opGAVE
Wanneer: Zater­dag 27 sep­tem­ber 2014
Waar: Sint-Anna­ge­bouw, St. Vitus­straat 1, Hilversum
Tijd: Vanaf 10.00 uur inloop, start pro­gram­ma 10.30 uur, slot 16.00 uur
Pro­gram­ma: Zie voor het volle­dige pro­gram­ma de web­si­te www.opgroei­sym­po­sium.nl
Bijdrage: € 25 inclusief lunch
Aanmel­den: Via het aanmeld­for­mu­lier op de web­si­te


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose