Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Coronavirus en Kerk

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Het ‘Woord van de bis­schop’ voor de Veer­tig­da­gen­tijd en Pasen gaat deze keer in op de corona­cri­sis. Bis­schop Jos Punt spreekt over de spi­ri­tu­ele kant van de crisis, geeft een nadere toelich­ting bij de maat­regelen die de bis­schop­pen hebben geno­men en roept op tot gebedsini­tia­tie­ven. Het is nu 19 maart.

De wereld is in de ban van het corona­vi­rus. Let­ter­lijk. Het hele poli­tieke, eco­no­mische en sociale leven is plot­se­ling volle­dig op z'n kop gezet. Ook het ker­ke­lijk leven. Ik kom er straks op terug. De crisis heeft enorme prak­tische gevolgen, maar ook een spi­ri­tu­ele kant. Wat zegt de Geest ons in dit alles? De Bijbel legt steeds een band tussen het gees­te­lij­ke en morele leven van de mens en alles wat gebeurt op aarde. In deze en de vele andere drama's van onze tijd lees ik ook een dringende oproep tot herbe­zin­ning en omme­keer.

Elke Veer­tig­da­gen­tijd, en zeker déze Veer­tig­da­gen­tijd, stelt ons voor die­zelfde keuze. Kun je het aan de donkere plekken in je hart te zien en die bij Christus te brengen?

De Heer houdt de regie

De mens­heid is te ver afge­dwaald van God en zijn ge­rech­tig­heid, van de orde­ning die Hij in de schep­ping gelegd heeft en in het hart van de mens ge­schre­ven. Er zijn zoveel mensen die Hem hebben vergeten, of uit hun leven gebannen. Maar waar een mens of volk de be­scher­mende hand van God wegduwt, krijgt de Boze vrij spel. We zien het aan een geest van angst en twee­dracht, die overal de kop lijkt op te steken. Gebeur­te­nissen tuimelen over elkaar heen. De ge­schie­de­nis versnelt zich, zoals een rivier sneller gaat stromen naarmate de waterval dich­ter­bij komt. De Heer heeft het allemaal voorzegd, maar Hij houdt de regie.

Woord van de bisschopDat is ten diepste de Blijde Bood­schap van Pasen. Dwars door het Kruis heen, schept Hij opstan­ding en nieuw leven. Ook de vele rampen van onze tijd gebruikt Hij om de mens­heid én de Kerk te zuiveren en een nieuwe toe­komst moge­lijk te maken, voor de wereld en voor ieder van ons. Precies in de Veer­tig­da­gen­tijd treft ons deze pandemie. Het is altijd al een tijd van beper­kingen, van meer aan­dacht voor God en de naaste, van be­zin­ning op de ein­dig­heid van ons aardse leven. Nu wor­den we door deze crisis plot­se­ling door elkaar geschud, zonder pardon tot be­zin­ning gebracht en van veel wereldse zaken losgemaakt. Veel van wat van­zelf­spre­kend leek, is ineens voorbij. Al die gewone genoegens van het leven, uit­gaan, theater, sport, ja zelfs alle­daag­se sociale contacten zijn ons voorlopig ontnomen. De mens wordt keihard op zich­zelf terugge­wor­pen. Tege­lijk wordt gelukkig ook het goede in de mens naar boven gehaald. We zien het in een hartverwarmende soli­da­ri­teit van mensen en in de grootse inzet van hulp­ver­le­ners, artsen, medisch personeel en vrij­wil­li­gers in alle sectoren van het maat­schap­pe­lijk leven. Daaruit put ik toch weer hoop voor de toe­komst.

Een tijd van be­proe­ving en genade

Voor veel oudere mensen komt echter ook ineens de dood angs­tig dich­ter­bij. Dit nieuwe virus is veel dode­lijker en besmette­lijker dan de jaar­lijkse griep. Vele mensen zullen er helaas aan over­lij­den. We moeten het onder ogen zien. Het Jour­naal toonde aan­grij­pende beel­den van ster­ven­de mensen uit een Ita­li­aans zie­ken­huis. Ieders hart zal uit­gaan naar de slacht­of­fers en hun nabe­staan­den. Voor pa­ro­chies is het nu ook zaak alert te zijn om eventuele coronaslacht­of­fers en hun families in de eigen ge­meen­schap pas­to­raal bij te staan. Straks vieren we Pasen. Het brengt bij alle leed toch vooral hoop. Jezus was dood, maar leeft weer. Door Hem zullen ook wij leven door de dood heen. We zullen onze dier­ba­ren terugzien. De hemel is een geschenk van God voor wie het wil en kan aan­vaar­den. En dat zijn niet perse degenen die menen er eigen­lijk wel recht op te hebben. De hemel is geen prijs voor een fatsoen­lijk leven. Dat dachten de Fari­zeeën. Ze deden geen groot kwaad, vervul­den uiter­lijk trouw hun plichten en meen­den geen Ver­los­ser nodig te hebben.

Woord van de bisschopMaar God kijkt alleen naar het hart. En daar zag Hij veel duisternis en Hij vermaant hen: "De tolle­naars en de publieke vrouwen zullen eerder het Rijk Gods binnen­gaan dan gij." Juist zij waren het die het kwaad van hun leven wel onder ogen durf­den zien, de nede­rig­heid had­den om ver­ge­ving te vragen en de moed om hun leven te ver­an­de­ren, zoals de tolle­naar Levi, die de grote apostel en evangelist Matteüs werd. Hoogmoed en zelf­ge­noeg­zaam­heid zijn de grootste hinderpalen op onze weg naar de hemel. Elke Veer­tig­da­gen­tijd, en zeker déze Veer­tig­da­gen­tijd, stelt ons voor die­zelfde keuze. Kun je het aan de donkere plekken in je hart te zien en die bij Christus te brengen? Kun je het aan anderen te ver­ge­ven, om ook zelf ver­ge­ving te kunnen ont­van­gen? Ben je bereid je wegen voor­taan te richten naar Gods wil? Dan is dit voor jou een unieke tijd van genade. Gods Geest gaat over de wereld meer dan ooit. Het is tijd ons voor te berei­den, om sterk te staan voor de dingen die komen gaan. Deze epidemie is nog lang niet voorbij en zal enorme eco­no­mische, sociale en poli­tieke span­ningen in z'n kielzog mee­voeren. Hier ligt ook voor ons als Kerk een taak. Daar­mee kom ik bij de prak­tische gevolgen en maat­regelen.

Het ker­ke­lijk leven

Dit is geen tijd om uit te zitten, maar om te gebruiken om dichter bij God te komen en de saam­ho­rig­heid met elkaar te verdiepen. Van pa­ro­chies wordt een evan­ge­lische creativi­teit gevraagd. Wat kunnen we doen voor de vele mensen die alleen thuis zitten, materieel maar ook gees­te­lijk? Welke rol kunnen de sociale media hierbij spelen? Hoe kunnen we mensen helpen om dit ook spi­ri­tu­eel te kunnen doorstaan en hen te sterken in hun geloof. Het is ook een tijd om meer te bid­den en kracht te zoeken in Gods Woord en Sacra­ment. Maar hoe, als juist de sa­men­komsten, vooral van oudere mensen, zijn verbo­den? De bis­schop­pen hebben alle grotere vie­rin­gen, ook op zater­dag­avond en zon­dag, moeten afgelasten, maar tege­lijk gewezen op de moge­lijk­heid om de heilige Mis thuis op tele­vi­sie of radio te volgen. Ook bevelen zij aan om door de week een heilige Mis in kleinere kring te bezoeken, waar mensen meer afstand tot elkaar kunnen hou­den. De pries­ters zullen niet ophou­den eucha­ris­tie te vieren, al is het met enkele gelo­vi­gen of zelfs alleen. Het offer van Christus brengt altijd onmis­ba­re zegen onaf­han­ke­lijk van het aantal kerk­gan­gers. Ook vragen de bis­schop­pen om de kerken, waar moge­lijk, open te stellen voor per­soon­lijk gebed. Hierover verderop meer.

Woord van de bisschopDe vie­rin­gen van de Goede Week, in ieder geval Palm­zon­dag, de Paas­wake en Paas­zon­dag zullen alle via de tele­vi­sie wor­den uitgezon­den. Voor ons bisdom hopen we tevens de Chrismamis, in het bij­zijn van alleen de dekens, alsook de andere vie­rin­gen in de Goede Week, in live stream te kunnen uitzen­den vanuit de ka­the­draal. Van de pries­ters vragen de bis­schop­pen om op Palm­zon­dag, Witte Donder­dag en met Pasen de heilige eucha­ris­tie te vieren in besloten kring met enkele gelo­vi­gen en be­die­naren die een rol vervullen in de liturgie. Woord- en Communie­vie­ringen zijn op deze momenten uite­raard niet toe­ge­staan. Op Witte Donder­dag bevelen we aan om na de besloten vie­ring enkele uren aanbid­ding van het Aller­hei­ligste te hou­den, waar gelo­vi­gen kunnen binnenlopen en enige tijd deelnemen. Hetzelfde geldt voor de Paas­wake. Op Goede Vrij­dag zou men de kerk kunnen openstellen voor mensen om zelf de kruis­weg te bid­den, aan de hand van een daarvoor be­schik­baar gestelde medi­ta­tie­tekst. Be­lang­rijk is wel dat tij­dens open­stel­lingen van de kerk vrij­wil­li­gers erop toezien dat niet teveel mensen gelijktij­dig in de kerk aanwe­zig zijn of te dicht bij elkaar komen. Concreet vindt u alle lan­de­lijke ker­ke­lijke maat­regelen op deze web­si­te.

De wijze van com­mu­ni­ce­ren

Een korte toelich­ting is ook nodig inzake het besluit van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie om het com­mu­ni­ce­ren op de tong tij­de­lijk te verbie­den. Het heeft sommige gelo­vi­gen in gewetens­nood gebracht. Juist degenen met een diep besef dat com­mu­ni­ce­ren een ont­moe­ting is met de Verrezen Heer, die in z'n volle Majes­teit, met Ziel en Godheid, wer­ke­lijk aanwe­zig is in de geconsa­creerde hostie. De eerbied die zij tonen mag een voor­beeld zijn voor velen bij wie het besef van 'realis presentia' verbleekt is en die soms schokkend ach­te­loos com­mu­ni­ce­ren. Voor hen die in deze periode geen kerk kunnen bezoeken of uit eerbied de heilige hostie niet op de hand willen ont­van­gen, hebben de bis­schop­pen verwezen naar de zo­ge­naamde 'gees­te­lij­ke communie'. Grote heiligen als Thomas van Aquino, Catharina van Siena en pater Pio wijzen erop dat de Heer alleen al het verlangen Hem te ontmoeten in zijn eucha­ris­ti­sche gedaante, beloont met bij­zon­dere genade.

Het openstellen van de kerken

Sommige pa­ro­chies hebben al vaste momenten in de week aange­ge­ven, waarop het Aller­hei­ligste ter aanbid­ding wordt uit­ge­steld. In Am­ster­dam wordt een Altijd­du­rende Aanbid­ding gehou­den in ver­schil­lende samen­wer­kende kerken. Centraal is daarbij de kapel van het Mirakel, op de Begijnhof, en de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, in de Diepen­brock­straat, waar ook nachte­lijke aanbid­ding plaats­vindt. Als ook een andere pa­ro­chie een ini­tia­tief neemt, laat het ons weten, dan kunnen we het op de web­si­te van het bisdom publiceren. Ik zou de pries­ters willen vragen hier zoveel moge­lijk zelf bij aanwe­zig te zijn, en be­schik­baar te zijn voor een biecht­ge­sprek, zeker zolang nog niet tot een zogeheten lock down is besloten. Het is een grote genade van het pries­ter­schap om in de naam en persoon van Christus een kruis te mogen maken over het leven van een gelo­vi­ge en alles wat niet goed was te laten ver­dwij­nen in Gods barm­har­tig­heid. Het is het meest bevrij­dende sacra­ment dat er is, en nu meer nodig dan ooit. Het is altijd al be­schik­baar in het centrum van Am­ster­dam en in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Dit is een tijd om het voor de gelo­vi­gen nog toe­gan­ke­lijker te maken. Als wij in deze tijd door omme­keer, boete en gebed het onze doen, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heer het Zijne zal doen en zijn Geest opnieuw zal uitstorten over onze gewonde wereld. Van harte onder­steun ik de vele gebedsini­tia­tie­ven in ons bisdom. De actie ook vanuit de kapel van de Vrouwe om de rozen­krans te bid­den, afgewisseld met het gebed van Am­ster­dam, dat door Maria zelf is gegeven, juist om ons voor rampen als deze te behoe­den. Met ons gebed kan Maria dit van haar Zoon ver­krij­gen.

In die zin wens ik u allen Gods zegen toe, en nu al van harte een Zalig Pasen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose