Bisdom Haarlem-Amsterdam


Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend

Zaterdag 13 september 2014

gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014

Op zater­dag 13 sep­tem­ber 2014 zal in Heiloo voor de vierde keer een ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken (en hun bege­lei­ders) plaats vin­den. De dag is bedoeld voor mensen die nog niet zo lang gele­den zijn opgeno­men in de katho­lie­ke Kerk. Het pro­gram­ma voor deze dag is inmiddels vast­ge­steld.

Julianaklooster, Hoogeweg 65, HeilooDe eer­dere ont­moe­tings­da­gen voor nieuwe katho­lie­ken in sep­tem­ber 2011, 2012 en 2013 bleken in een behoefte te voor­zien. Voor veel nieuwe katho­lie­ken is het in­spi­re­rend om met andere nieuwe katho­lie­ken uit te wisselen over hun levens- en geloofsweg. Ook nieuwe katho­lie­ken die aan deze eer­dere ont­moe­tings­da­gen voor katho­lie­ken hebben deel­ge­no­men, zijn op zater­dag 13 sep­tem­ber a.s. weer van harte welkom. Voor hen is met name de inlei­ding over Wat is je roe­ping? in het pro­gram­ma opgeno­men. Hier­on­der staat het pro­gram­ma van deze dag vermeld.

Pro­gram­ma

Zater­dag 13 sep­tem­ber 2014, Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, Heiloo.
Tijdstip: van 9.45 tot 16 uur.

9.45 uur Inloop met koffie en thee
10.15 uur Welkom en ge­tui­ge­nis van een nieuwe katho­liek
10.45 uur Twee pro­gram­ma’s:
  1. Uitwisseling in kleine groepen
  2. Bij­een­komst voor bege­lei­ders van nieuwe katho­lie­ken
12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring en aan­slui­tend gelegen­heid om het bede­vaarts­park te bezoeken
13.00 uur Lunch
14.00 uur Twee pro­gram­ma’s:
  1. rond­lei­ding Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo.
  2. inlei­ding over Wat is je roe­ping?
15.00 uur Hoe ver­der als nieuwe katho­liek?
15.15 uur Terug­kop­pe­ling en vragen aan de bis­schop
15.45 uur
Borrel

Organi­sa­tie

De ont­moe­tings­dag wordt geor­ga­ni­seerd door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en enkele nieuwe katho­lie­ken in samen­wer­king met het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Opgave en meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie & opgave:

Mirjam Spruit
afdeling Catechese
(023) 511 26 35
mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

S.v.p. opgeven vóór 3 sep­tem­ber a.s., zowel nieuwe katho­lie­ken als bege­lei­ders i.v.m. de cate­ring. Indien van toepas­sing graag dieet door­ge­ven.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose