Bisdom Haarlem-Amsterdam


(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw

gepubliceerd: woensdag, 29 januari 2014

Zater­dag 18 januari 2014 vond de jaar­lijkse Impuls­dag Geloofs­opbouw plaats in het Juliana­klooster, te Heiloo. Met 50 deel­nemers uit regio’s uit het gehele bisdom en twee enthou­siaste en warme praktijk­erva­ringen, was het een inspi­rerende ochtend.

Het was echter ook de dag dat een mede­wer­ker van de dienst Geloofsop­bouw, Stefan van Aken (afdeling Huwe­lijk & Gezin), op 39 jarige leef­tijd overleed. Een jaar gele­den gaf hij op die­zelfde jaar­lijkse Impuls­dag (19 januari 2013) nog een work­shop.

Jon­ge­ren

Impulsdag Geloofsopbouw Maaike Neeft en Nico Quadvlieg, bege­lei­ders van de jon­ge­ren­groep Young Seven (regio Schagen), gaven de aftrap van deze dag. Een in­spi­re­rend verhaal volgde over hoe de zeven pa­ro­chies in de regio onder lei­ding van Karin Blaauw de han­den ineen hebben geslagen om een regionale jon­ge­ren­groep op te zetten. Na een jaar van voor­berei­ding – met name om elkaar vanuit de ver­schil­lende pa­ro­chie te leren kennen en om samen de doel­stellingen te formu­le­ren – is Young Seven van start gegaan. Ook dit jaar is er weer een af­wis­se­lend jaar­pro­gramma, waar jon­ge­ren uit de regio op kunnen intekenen. De regio onder­steunt het ini­tia­tief: een pastor is betrokken en ook wordt de groep finan­cieel onder­steund. Logis­tiek gezien is het soms wel een uit­daging om jon­ge­ren vanuit deze rela­tief grote regio op een zelfde plek te krijgen. Aan het en­thou­sias­me en de betrokken­heid van de bege­lei­ders zal het in elk geval niet liggen.

Jonge ge­zin­nen

Ver­vol­gens ver­telde Marion van Ham over de ac­ti­vi­teiten voor (jonge) ge­zin­nen in Am­ster­dam zuid (Vredes­kerk en Rozen­krans­kerk). Elke week is daar een familie­vie­ring voor ouders met jonge kin­de­ren, af­wis­se­lend in de twee kerken in de regio, die maximaal 45 minuten duurt. Daar­naast is er kin­der­catechese per leef­tijds­groep, waarin de eerste communie­voor­be­rei­ding en vormsel­voor­berei­ding is geïntegreerd. Marion moe­digde de deel­ne­mers aan de Impuls­dag aan, om goed zelf te weten waar je staat in geloof, wat je principes zijn en wat je talenten zijn. Je kunt niet alles en hebt elkaar nodig. Juist doordat je af en toe gaten laat vallen of moet laten vallen, kan dat een kans zijn voor anderen om in te springen en iets op te pakken.

Gewoon gaan doen

Na beide praktijk­erva­ringen, kon­den de deel­ne­mers met elkaar in gesprek gaan. De vraag was onder andere wat zij hier­van mee naar hun eigen regio namen. Genoemd wer­den onder andere: een familie­vie­ring die maximaal 45 minuten duurt, vanuit de eerste communie of vormsel doorlopende catechese aanbie­den, ouders meer betrekken bij het geheel, afsluiten met gebed in de kerk na de catechese met kin­de­ren, het en­thou­sias­me, jezelf blijven en tenslotte: gewoon gaan doen!

Voor­waar­den scheppen

Aan het einde van de ochtend werd met elkaar de eucha­ris­tie gevierd, waarbij Mgr. Hendriks celebreerde. Hij sprak over hoe be­lang­rijk het is om voor­waar­den te scheppen, waardoor het geloof wor­tel kan schieten bij jon­ge­ren en jonge ge­zin­nen. Dat is wat wij kunnen doen. God alleen kan het geloof schenken. De Impuls­dag werd af­ge­slo­ten met een lunch in de refter van het Juliana­kloos­ter.

Impuls­dag 2015

De volgende Impuls­dag Geloofsop­bouw wordt gehou­den op 17 januari 2015 te Heiloo. De dag wordt wederom geor­ga­ni­seerd door de dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin, Jon­ge­ren­pas­to­raat) van het bisdom.

Meer in­for­ma­tie

Over­lij­den Stefan van Aken

Op deze Impuls­dag, de mid­dag van 18 januari 2014, is dus Stefan van Aken overle­den. Een jaar gele­den gaf hij op die­zelfde jaar­lijkse Impuls­dag (19 januari 2013) nog een work­shop over hoe pa­ro­chies meer missio­nair zou­den kunnen zijn naar (jonge) ge­zin­nen. Maan­dag 27 januari jl. heeft de begrafenis plaats­ge­von­den. Op de site van het bisdom kunt u een In Memoriam over hem lezen. Moge hij rusten in vrede!Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose