Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Het is vandaag 5 mei 2020. We vieren 75 jaar be­vrij­ding. Het was een groot feest 75 jaar gele­den. Ik was erbij, al was het nog in de schoot van m’n moe­der. De her­in­ne­ring is beperkt. Maar ook m’n kin­der­tijd was nog vol met her­in­ne­ringen aan de oorlog. We speel­den in de bunkers die de Duitsers had­den achter­ge­la­ten, en von­den af en toen nog een helm of ander wapentuig.Jongste SamenKerk
SamenKerk April 2020
April 2020
eerdere edities


postcode:
huisnummer:

Veelgestelde vragen over coronaprotocol
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
gepubliceerd: zaterdag, 23 mei 2020
Na de publi­ca­tie van het protocol ‘ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Se­cre­ta­riaat Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) meer­dere vragen binnen­ge­ko­men. Drie veel­ge­stelde vragen wor­den hier­on­der beant­woord.
Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni
Uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni
gepubliceerd: zaterdag, 23 mei 2020
Hierbij presen­te­ren we het protocol met de richt­lij­nen van het se­cre­ta­riaat van de kerk­pro­vin­cie voor de li­tur­gische vie­rin­gen vanaf 1 juni 2020, opge­steld zoals dat ook door andere kerk­ge­noot­schappen is gedaan of gedaan zal wor­den. Het is een eerste stap naar de ope­ning van de ker­ke­lijke vie­rin­gen voor de gelo­vi­gen, waarbij in de maand juni nog het door de bur­ger­lijke over­heid vast­ge­stelde maximum van der­tig personen geldt.
Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
Zondag 31 mei - Pinksteren - 14.30 uur
gepubliceerd: donderdag, 21 mei 2020
Op Pinkster­zon­dag 31 mei gaat het jon­ge­ren­plat­form live via het YouTube­ka­naal van de Bavo. JPF Live: de walk & talkshow. Rosemarie, Pieter en Carolien zullen deze mid­dag uw host zijn. We gaan bakken, zingen, sporten en krijgen ons portie inhou­de­lijke kost! Én we maken de win­naar van de jon­ge­ren­groepen­wed­strijd bekend.
Thema Verhalen vertellen
Zondag 24 mei - Wereldcommunicatiedag
gepubliceerd: woensdag, 20 mei 2020
Zondag 24 mei is Wereld­com­muni­ca­tie­dag. Paus Fran­cis­cus kiest in zijn bood­schap voor deze dag voor het thema ‘verhalen ver­tellen’: “Omdat ik geloof dat wij om niet te ver­dwa­len er behoefte aan hebben de waar­heid van mooie verhalen in te ade­men: ge­schie­de­nissen die opbouwen, niet afbreken; ge­schie­de­nissen die helpen onze wor­tels te heront­dek­ken en om de kracht te vin­den om samen ver­der te gaan.”
Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
Zondag 24 mei - 16.00 uur - Livestream Kathedraal-TV
gepubliceerd: woensdag, 20 mei 2020
Vanaf vrij­dag start een nieuw ini­tia­tief: Q&A’s (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) met Mgr. Hendriks of een andere inte­res­sante spreker. Dit is opgezet door het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar de Q&A's over ver­schil­lende thema's zijn na­tuur­lijk voor ie­der­een inte­res­sant.
Online Bisdomfeest Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zaterdag 30 mei - 9.00 uur
gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020
De laatste zater­dag van de mei­maand, zater­dag 30 mei, vieren we in ons bisdom het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Omdat we dat niet kunnen doen zoals we heel graag zou­den willen, samen, hebben we nu een uit­ge­breid dag­pro­gramma samen­ge­steld. Vanuit de Ka­the­draal én vanuit Heiloo wor­den ver­schil­lende live li­tur­gieën en verdiepende video’s aangebo­den.
Virtuele pelgrimage naar Echternach
Tussen Hemelvaart en Pinksteren
gepubliceerd: maandag, 18 mei 2020
Tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren loopt het Jon­ge­ren­plat­form een virtuele pelgrimage naar Ech­ter­nach. Nu we niet meer fysiek naar het graf van St. Wil­li­brord in Ech­ter­nach kunnen, lopen we de route digi­taal. Vanuit ons bisdom is het zo’n 500.000 stappen naar deze bede­vaarts­plaats. We roepen ie­der­een op om gedurende deze noveen stappen te doneren, zodat we tegen Pink­ste­ren ge­za­men­lijk in Ech­ter­nach arriveren.
Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks Video
gepubliceerd: maandag, 18 mei 2020
Helaas kon­den de vele vormsel­vie­ringen die in deze maan­den gepland ston­den, niet door­gaan vanwege de pandemie. Daarom heeft mgr. Hendriks een groet en korte bood­schap opgeno­men voor alle jongens en meisjes die in deze weken na Pasen het heilig Vormsel zou­den ont­van­gen, maar dat nu niet kunnen.


vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
dinsdag, 12 mei 2020Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid
maandag, 11 mei 2020Conferentieserie Mariologie
zondag, 10 mei 2020Live vanuit de kathedraal
vrijdag, 8 mei 2020Moederdag voor Maria
donderdag, 7 mei 2020Collecte voor actie #nietalleen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zondag, 3 mei 2020Online Alpha-cursus - OLV ter Nood
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 1 mei 2020Online Open Dag Bonifatiusinstituut Video
donderdag, 30 april 2020Paus Franciscus roept op Rozenkrans te bidden
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
donderdag, 23 april 2020Katholiek Alpha Centrum komt met nieuw platform
woensdag, 22 april 2020Hart voor Bedevaartplaatsen
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
vrijdag, 17 april 2020Kennismaken met het Sint Bonifatiusinstituut
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose