Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Zeker, Kerst­mis zal anders zijn dit jaar. De corona­si­tua­tie beperkt ons in het samen­ko­men voor de vie­ring van dit mooie feest. Op het kerst­feest wil je juist graag met anderen zijn en een­zaam­heid wordt dan extra gevoeld.


Jongste SamenKerk
SamenKerk December 2020
December 2020
eerdere editieszaterdag, 16 januari 2021
Zaterdag in de 1e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Hebr. 4, 12-16
Psalm:Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 15
Evangelie:Mc. 2, 13-17

postcode:
huisnummer:

Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
Wijze van het opleggen van de as
gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021
De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan bepaalde vie­rin­gen en li­tur­gische han­de­lin­gen. Van de kant van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten, alsook door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zijn daar­om­trent reeds een aantal richt­lij­nen uit­ge­vaar­digd.
Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
Vanaf zaterdag 27 maart - Besturencursus
gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021
Na het succes van de eerste vijf edities zal de besturen­cur­sus in 2021 opnieuw wor­den geor­ga­ni­seerd. De cursus vindt twee­jaar­lijks plaats als ver­die­ping voor hui­dige be­stuurs­le­den of als kennis­ma­king voor jong talent / aspirant be­stuurs­le­den die zich willen verdiepen in het pro­fes­sio­neel beheer en bestuur van een samen­wer­kings­ver­band, (gefuseerde) pa­ro­chie, of (I)PCI.
Actie Kerkbalans
Van zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans en doen zo een beroep op de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen voor een fi­nan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een fi­nan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk.
Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.
Vier JongKatholiek webinars gepland
Geloof & Rede - Augustinus - Liefde & Seksualiteit - Thomas van Aquino
gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021
In 2020 orga­ni­seer­de JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, diverse online catechese­se­ries die allemaal snel waren volge­boekt. Daarom heeft JongKatho­liek besloten dit eerste kwar­taal van 2021 vier nieuwe webinars te lanceren.
Webinar encycliek Fratelli Tutti
Vrijdag 29 januari - 14.00 uur - Online
gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021
In zijn nieuwste en­cy­cliek Fratelli Tutti werkt Paus Fran­cis­cus typisch fran­cis­caanse thema’s uit als barm­har­tig­heid, respect voor anders­ge­lo­vigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning. Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, or­ga­ni­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur.
Mgr. Jozef Punt driekwart eeuw
Geboren op 10 januari 1946 in Alkmaar
gepubliceerd: zondag, 10 januari 2021
Op 10 januari 2021 viert mgr. Jozef M. Punt zijn 75e ver­jaar­dag. Helaas moet dat vanwege de situatie op zeer kleine schaal gebeuren, binnen de corona-maat­regelen. We fe­li­ci­te­ren onze emeritus-bis­schop van harte en wensen hem veel zegen en ge­zond­heid toe!
Dag van het Jodendom
Zondag 17 januari 2021
gepubliceerd: zondag, 10 januari 2021
Elke 17e januari staan wij, Neder­landse katho­lie­ken, uit­druk­ke­lijk stil bij de relatie tussen ons, chris­te­nen, en het jo­den­dom. Die dag is het Dag van het Jo­den­dom.
Bisdom Maand Journaal Video
Januari 2021
gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2021
Een nieuw jaar met nieuwe kansen! In dit eerste Bisdom Maandjour­naal blikken we kort terug op een bij­zon­dere kerstactie van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Am­ster­dam, die ondanks alles ‘gewoon’ de deuren opende voor de vrien­den van de straat - uite­raard alles coronaproof.
Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’
Van 19 maart 2021 t/m 26 juni 2022
gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2021
Op 27 de­cem­ber 2020, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Fran­cis­cus bekendgemaakt dat de R.-K. Kerk in 2021 extra aan­dacht ves­tigt op het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde ver­jaar­dag van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Amoris Laetitia, luidt paus Fran­cis­cus daarvoor het Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’ in. Het jaar wordt afgesloten op 26 juni 2022 bij gelegen­heid van de tiende Wereld­ge­zins­da­gen in Rome.


vrijdag, 8 januari 2021Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
woensdag, 6 januari 2021Succesvol missionair zijn - Q&A Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
zondag, 27 december 2020Huiszegen 2021
dinsdag, 22 december 2020Koorschool Haarlem brengt kerstgroet Video
maandag, 21 december 2020Hoe verder na een kerkbrand? Video
maandag, 21 december 2020Kerstcupcakes bakken Fotoreportage Video
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
zaterdag, 19 december 2020Vierdelige serie: Martelaren van Nu! Video
zaterdag, 19 december 2020Woord van de bisschop Video
zaterdag, 19 december 2020Rorate Video
zaterdag, 19 december 2020Orgelconcert-serie Bavokathedraal
zaterdag, 19 december 2020Kisi Kids - Pauli de Koning komt Video
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
vrijdag, 18 december 2020Videoboodschap Nederlandse bisschoppen Video
vrijdag, 18 december 2020Kerst-Doeboek voor kinderen
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit Israël Audio Video
donderdag, 17 december 2020Kerstnummer SamenKerk is ‘geboren’

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose