Bisdom Haarlem-Amsterdam


Op 4 mei jl. heeft paus Fran­cis­cus een groep pelgrims uit Am­ster­dam ont­van­gen en daarbij een korte toe­spraak gehou­den. In deze groet aan de pelgrims heeft de paus ge­spro­ken over ver­schil­lende aspecten van Am­ster­dam, dat hij “een mooie stad” noemde.

Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 9: Eerste boek Samuel
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 8: Ruth
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
'Niets doen is geen optie'. Een terugblik op de conferentie van de Missionaire Parochie 06-04-2024
Op 6 april hield de Missionaire Parochie voor de derde keer een conferentie, met dit keer als thema 'Volg mij'. Naomi Vijn ging ter plaatse en maakte deze spetterende reportage van een geslaagde dag. Wil jij ook eens terug kijken naar hoe de dag verliep en ben jij benieuwd naar wat de deelnemers van de conferentie vonden? Dan wil je deze reportage niet missen! #missionaireparochie #conferentie #terugblik
Jongste SamenKerk
SamenKerk Juni 2024
Juni 2024
eerdere editieszondag, 21 juli 2024
16e zondag door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jer. 23, 1-6
Psalm:Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
2e Lezing:Ef. 2, 13-18
Evangelie:Mc. 6, 30-34

postcode:
huisnummer:

Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2024
Op don­der­dag 11 juli heeft het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer het negatieve oor­deel over de ver­meende ver­schij­ningen en open­ba­ringen die verbon­den waren met de devotie tot de Vrouwe van alle volkeren nogmaals beves­tigd. Ten aanzien van de ver­ering van Maria als Vrouwe van alle volkeren geldt dan ook dat we ons strikt hou­den aan afspraken die daarover met het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer in 2020 zijn gemaakt. We roepen ie­der­een op dat te (blijven) doen.
Sint Hildegard en haar goddelijke muziek Video
gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2024
De laatste jaren is er veel aan­dacht voor Hildegard van Bingen (1098-1179), niet in de laatste plaats van­wege de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’ (2020) of de pau­se­lijke erken­ning als Kerklerares in 2012. Deze mid­del­eeuwse abdis was een veelzij­dige vrouw.
Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
Vrijdag 26 juli - 16.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2024
Een reli­kwie van de zalige Carlo Acutis gaat op tournee door Neder­land, België en Duits­land en zal op vrij­dag 26 juli, vanaf 16.00 uur, de Bede­vaart­ka­pel op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood aandoen. Het reli­kwie is het pericardium (hart­zakje) van het hart.
Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
gepubliceerd: donderdag, 11 juli 2024
Op 30 de­cem­ber 2020 heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam na consul­ta­tie van en in overeenstem­ming met de toen­ma­lige Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer een “Verdui­de­lij­king ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren” ge­pu­bli­ceerd, waarin hij verklaarde dat het gebruik van de titel van “Vrouwe van alle Volkeren” voor Maria op zich­zelf theo­lo­gisch geoorloofd is, maar dat dit niet begrepen mag wor­den als een erken­ning van het bovenna­tuur­lijk karakter van som­mi­ge ver­schijn­selen in het kader waar­van die titel lijkt te zijn ontstaan. De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer bena­drukte toen de gel­dig­heid van het negatieve oor­deel over het bovenna­tuur­lijk karakter van de ver­on­der­stelde “ver­schij­ningen en open­ba­ringen” aan Mej. Ida Peerdeman, dat is goedge­keurd door de H. Paulus VI op 5 april 1974 en ge­pu­bli­ceerd op 25 mei 1974.
Kevelaerbedevaart 2024 Fotoreportage
‘Blijf bij ons’
gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024
Van maan­dag 1 tot en met woens­dag 3 juli gingen negen­tig pelgrims - uit Haar­lem en Am­ster­dam en omge­ving, uit Noord-Scharwoude en Volen­dam, uit West-Friesland en ’t Gooi -, één diaken en zes pries­ters op hun jaar­lijkse bede­vaart naar O.L.V. Troos­te­res van de Bedroef­den in Kevelaer. Het waren bij­zon­dere dagen.
Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
Zaterdag 13 juli - 10.00 uur - Vertrek vanuit Bussum
gepubliceerd: donderdag, 4 juli 2024
Op zater­dag 13 juli houdt Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een wan­de­ling over de Blaricumse hei. Behalve wan­de­len zullen we ook bespreken wat het inhoudt om deel uit te maken van de Katho­lie­ke Kerk - ter voor­be­rei­ding op Jubel­jaar 2025.
Relieken zalige familie Ulma bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zondag 14 juli - Tevens Familiezondag
gepubliceerd: maandag, 1 juli 2024
De zalige familie Ulma is een Pools gezin met zeven kin­de­ren, waar­van één nog ongeboren kind. In de Tweede Wereld­oor­log zijn alle ge­zins­le­den door de Duitse bezetter vermoord, omdat ze Joden lieten onderduiken op haar boer­derij. Zondag 14 juli komen de relieken van het gezin naar Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.
Keti Koti - Christendom en Slavernij
Zaterdag 29 juni t/m 22 september - Catharijneconvent Utrecht
gepubliceerd: maandag, 1 juli 2024
Vanaf 19 juni t/m 22 sep­tem­ber houdt Museum Catha­rij­neconvent in Utrecht een ind­ringende ten­toon­stel­ling over Chris­ten­dom en slavernij - een Neder­lands verhaal.
Pausboodschap Werelddag voor Grootouders en de Ouderen
Zondag 28 juli
gepubliceerd: vrijdag, 28 juni 2024
“God verlaat zijn kin­de­ren niet, nooit. Ook niet, wanneer de leef­tijd vor­dert en de krachten afnemen, wanneer de haren wit wor­den en de maat­schap­pe­lijke rol kleiner wordt, wanneer het leven min­der produc­tief en nut­teloos dreigt te wor­den.” Met deze woor­den begint paus Fran­cis­cus zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de Groot­ou­ders en Ouderen 2024.
Geslaagde Bavodag Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2024
Op zater­dag 22 juni vond de Bavo­dag plaats in en rond de ka­the­draal, een fees­te­lijk pro­gram­ma speciaal voor vor­me­lin­gen en andere tieners. Het eve­ne­ment werd geprezen als een "super­dag" door de deel­ne­mers.
Hoe vieren we het Jubeljaar?
gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2024
Op 9 mei verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). De paus roept op om het Jubel­jaar te vieren met concrete acties voor kwets­ba­re groepen.
Urlaubsseelsorge Texel
Van donderdag 27 juni t/m zondag 25 augustus
gepubliceerd: dinsdag, 25 juni 2024
Donder­dag start opnieuw het duits­ta­lige vakantie­pas­to­raat ‘Urlaubs­seel­sorge’ van het Bisdom Essen op het vakantie-eiland Texel. Bijna twee maan­den zullen ziel­zor­ger en vrij­wil­li­gers kerk­diensten, excursies, spel­le­tjes en knutsel­acti­vi­teiten aanbie­den. Ook het weke­lijkse zingen in de duinen staat weer op het pro­gram­ma.


vrijdag, 21 juni 2024Mgr. Van den Hout bisschop van Roermond Video
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
woensdag, 12 juni 2024Zomerschool - Ludens Quaerens
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Mgr. Hendriks 12½ jaar bisschop
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
zaterdag, 8 juni 2024Bedevaart naar Kevelaer
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 6 juni 2024Een nieuwe SamenKerk voor u
woensdag, 5 juni 2024Bisdom Maand Journaal - Juni 2024 Video
zondag, 2 juni 2024Sacramentsprocessie Amsterdam Fotoreportage Video
zaterdag, 1 juni 2024Open Dag St. Bonifatius Instituut 2024
vrijdag, 31 mei 2024Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal? Fotoreportage
dinsdag, 28 mei 2024Sacramentsprocessies
zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding Fotoreportage
woensdag, 22 mei 2024Pausboodschap Werelddag van de kinderen
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
dinsdag, 21 mei 2024Priesterwijding

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose