Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De her­den­king van de oorlogsslacht­of­fers en vie­ring van de be­vrij­ding op 4 en 5 mei kregen dit jaar een bij­zon­der accent. We wer­den binnen Europa opnieuw met oorlog gecon­fron­teerd en hoor­den avond aan avond over de gruwelen daar­van. Halverwege de mei­maand, op 15 mei, vond de heilig­ver­kla­ring plaats van de karmelietenpater Titus Brandsma, die zich in de Tweede Wereld­oor­log heeft on­der­schei­den door moed en verzet tegen de natio­naal-socialis­tische ideo­lo­gie. Wat heeft dit alles ons te zeggen?

Jongste SamenKerk
SamenKerk Juni 2022
Juni 2022
eerdere editiesvrijdag, 1 juli 2022
Vrijdag in de 13e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Am. 8, 4-6. 9-12
Psalm:Ps. 119 (118), 2, 10, 20, 30, 40, 131
Evangelie:Mt. 9, 9-13

postcode:
huisnummer:

Bouwen aan Vertrouwen
Zaterdag 8 oktober - 10.00 uur - opGROEIsymposium Ede
gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2022
Met als thema ‘Bouwen aan Vertrouwen’ wordt op zater­dag 8 ok­to­ber weer een opGROEIsymposium gehou­den. Eerdere symposia waren bij de Vitus in Hilversum, maar deze vijfde editie wordt meer in het mid­den van het land gehou­den, in Ede.
Tienerdag
Zondag 3 juli - 13.30 uur - Heerhugowaard
gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022
Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert weer een feestje voor tieners. Op zon­dag 3 juli 2022 zijn de tieners welkom in de Dio­ny­sius­paro­chie te Heer­hu­go­waard. Het belooft een spet­te­rende dag te wor­den!
Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerd
Thema: Pelgrims van hoop
gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022
Het Vati­caan heeft het offi­cië­le logo voor het Jubel­jaar 2025 open­baar gemaakt. Het thema was al eer­der naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Neder­landse versie be­schik­baar. De voor­ma­lige Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie, nu opgeno­men in het nieuwe Di­cas­te­rie voor Evangeli­sa­tie, coördineert de voor­be­rei­dingen voor het Heilig Jaar 2025.
Sacramentsprocessie door centrum Amsterdam Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 20 juni 2022
Zondag 19 juni was het ein­de­lijk weer moge­lijk: de sacra­ments­pro­ces­sie in Am­ster­dam trok uit na een fees­te­lij­ke hoogmis in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam. De pro­ces­sie had een bij­zon­der tintje doordat de Syrisch-Orthodoxe aarts­bis­schop erbij was, op de dag waarop zijn ge­meen­schap de Armeense genocide her­dacht.
Update coronamaatregelen
Met ingang van vrijdag 17 juni 2022
gepubliceerd: vrijdag, 17 juni 2022
De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen hebben besloten om enkele maat­regelen die in ver­band met corona nog voor de vie­rin­gen van de li­tur­gie gol­den voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.
Open dag Bonifatiusinstituut
Zaterdag 25 juni - 9.00 uur - Vogelenzang
gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022
Op zater­dag 25 juni 2022 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.
Tour met het Wereldjongerendagenkruis
Van 14 oktober t/m 6 november
gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022
Van 14 ok­to­ber tot 6 no­vem­ber 2022 zal het Wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis een tour maken door Neder­land. Het vier meter hoge kruis is een herken­baar onder­deel van een lan­de­lijke pelgrims­tocht door de bis­dom­men op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD).
Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
Diocesaan projectkoor zingt voor de eerste keer
gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022
Op zater­dag 11 juni, feest­dag van de H. Barnabas, is Jaider Chantre Sánchez in de Sint Bavo­kathe­draal in Haar­lem tot pries­ter gewijd. Het nieuwe dio­ce­sane koor heeft daarbij voor de eerste keer gezongen. Onze bis­schop, Mgr. Hendriks, ver­telde in zijn homilie waarom Sint Barnabas een perfect model is voor een pries­ter.
James Mallon op Kathedraal TV Video
Interview met inspirator Missionaire Parochie
gepubliceerd: vrijdag, 10 juni 2022
Auteur en inspi­ra­tor van de Missio­naire Pa­ro­chie, James Mallon, maakte tij­dens zijn bezoek aan Neder­land voor de con­fe­ren­tie op 24 en 25 maart in Breda ook tijd voor een exclusief inter­view met Ka­the­draal TV.
Wereldgezinsdagen
Woensdag 22 t/m zondag 26 juni - Rome
gepubliceerd: vrijdag, 10 juni 2022
Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de tiende Wereld­ge­zins­da­gen - World Meeting of Families geor­ga­ni­seerd. Deze Wereld­bij­een­komst is opgericht door paus Johannes Paulus II in 1994. Dat jaar werd door de Verenigde Naties uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van het gezin’ en de paus wilde graag dat dit in de Kerk ook gevierd zou wor­den.
Toewijding aan Maria voor kinderen
Zaterdag 2 juli - 12.00 uur - Bedevaartkapel Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 8 juni 2022
Naast het pro­gram­ma voor vol­was­se­nen ter voor­be­rei­ding op de Toewij­ding aan Maria, wordt er tevens een pro­gram­ma aan­ge­bo­den waar­mee speciaal kin­de­ren zich kunnen voor­be­rei­den op de toe­wij­ding op zater­dag 2 juli in Heiloo.
Priesterwijding Jaider Chantre Sánchez Video
Zaterdag 11 juni - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 6 juni 2022
Op zater­dag 11 juni zal Jaider Chantre Sanchez tot pries­ter wor­den gewijd in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem. De plech­tig­heid vangt om 10.30 uur aan. het Dio­ce­saan Project­koor zal aan deze vie­ring muzikaal mede­wer­king verlenen.


vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Nieuwe SamenKerk verkrijgbaar
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
woensdag, 1 juni 2022Evensong for the Queen
woensdag, 1 juni 2022Een andere bisschop op Kathedraal TV Video
donderdag, 26 mei 2022Dankviering heiligverklaring Charles de Foucauld Video
donderdag, 26 mei 2022Vier Pinksteren!
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
dinsdag, 24 mei 2022Op bedevaart
maandag, 23 mei 2022Indrukwekkende dankviering in Den Bosch Fotoreportage
maandag, 23 mei 2022Missionaire Parochie op Kathedraal TV Video
maandag, 23 mei 2022Eerbetoon aan Julianazusters Fotoreportage
woensdag, 18 mei 2022Pausboodschap voor Wereldcommunicatiedag
dinsdag, 17 mei 2022The Missionary School - Vernieuwd curriculum
maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
maandag, 16 mei 2022Landelijke Kathedralen en Basiliekendag
maandag, 16 mei 2022Stripverhaal Martelaren van Gorcum Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose