Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook
Ooit zat ik tij­dens een vliegreis naast een Ameri­kaanse vrouw. Ze vroeg me: “waar bent u bis­schop?”. Ik ant­woordde ‘Am­ster­dam’. Ze viel bijna uit de stoel. “Am­ster­dam, how can you be a bishop in Am­ster­dam?” Ze bedoelde, hoe kun je bis­schop zijn in Sodom en Gomorra?


Jongste SamenKerk
SamenKerk Februari 2020
Februari 2020

eerdere edities


postcode:
huisnummer:

Antoine Bodar benoemd tot Ere-kanunnik
gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020
De bekende priester Dr. Antoine Bodar is door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam benoemd tot Ere-kanun­nik van het Haar­lemse Ka­the­draal Kapit­tel. Dit bij gelegen­heid van zijn 75ste ver­jaar­dag op 28 de­cem­ber 2019 en vanwege zijn grote ver­diensten voor de Kerk.
Avond van de Martelaren Video
Vrijdag 3 april - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
gepubliceerd: dinsdag, 18 februari 2020
Iedere Goede Vrij­dag bidt paus Fran­cis­cus de kruisweg bij het Colosseum in Rome, symbool van de eerste mar­te­la­ren. Kerk in Nood - ACN Neder­land or­ga­ni­seert in de St. Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren als gelegen­heid om met de paus mee te bid­den voor deze getuigen van ons geloof.
Rozenkransgebed voor de vrede
Donderdag 20 februari - honderdste sterfdag Jacinta Marto
gepubliceerd: maandag, 17 februari 2020
In 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de herders­kin­de­ren Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gele­gen­heid van de her­den­king van de hon­derd­ste sterf­dag van de heilige her­der­tjes Francisco Marto en Jacinta Marto, nodigt de pa­ro­chie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘Rozen­krans voor de vrede’ mee te bid­den.
Dag van het Jodendom Video
Video door Katholiekleven.nl
gepubliceerd: donderdag, 13 februari 2020
Ieder jaar wordt binnen de Katho­lie­ke kerk aan­dacht gegeven aan onze relatie met het Jo­den­dom. Dit jaar vieren wij 75 jaar be­vrij­ding. Daarom is er speciaal aan­dacht voor het her­denken van de slacht­of­fers van onvrij­heid en onder­druk­king. De Dag van het Jo­den­dom wil daar­naast ook het po­si­tie­ve be­na­druk­ken: de the­ma­tiek van vrij­heid en be­vrij­ding voor joden en chris­te­nen nu.
Querida Amazonia
Postsynodale exhortatie van paus Franciscus
gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2020
De post­sy­no­dale exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus naar aan­lei­ding van de bij­zon­dere bis­schop­pen­synode over de Amazone­regio is woens­dag 12 fe­bru­ari 2020 ge­pu­bli­ceerd. De exhor­ta­tie heet: Querida Amazonia (Geliefde Amazone). De thema’s van deze par­ti­cu­liere synode waren afgestemd op het Amazone­ge­bied.
Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart
gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020
Am­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mira­kelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Am­ster­dam aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaar­lijkse Stille Omgang.
Vasten - Trendy én traditie
Nieuwe SamenKerk is uit
gepubliceerd: donderdag, 6 februari 2020
Vanaf komend weekend ligt weer een nieuw nummer van het bisdom­blad SamenKerk over de Veertig­da­gen­tijd in de paro­chie­kerken om mee te nemen. Of lees ’m op deze website.
Beschermwaardigheid van het leven
Pausboodschap voor Wereldziekendag
gepubliceerd: woensdag, 5 februari 2020
In zijn bood­schap voor de 28e We­reld­zie­ken­dag op 11 fe­bru­ari 2020 gaat paus Fran­cis­cus in op wat Jezus zegt in het Evan­ge­lie van Mattheüs: “Komt allen tot mij die uitge­put zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en ver­lich­ting schenken” (Mat. 11, 28).
Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
gepubliceerd: maandag, 3 februari 2020
De Neder­landse bis­schop­pen or­ga­ni­se­ren van zon­dag 26 april t/m zater­dag 2 mei 2020 een unieke jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome. Priesters en diakens uit de Neder­landse bis­dom­men die Rome goed kennen be­ge­lei­den de reis. Diaken Rob Polet is een van hen. In deze video ver­telt hij waarom Rome zo’n bij­zon­dere bestem­ming is.
Relieken van H. Bernadette in Heiloo
gepubliceerd: zaterdag, 1 februari 2020
Vanaf 10 mei tot half juni komen de relieken van de H. Ber­na­dette naar Neder­land. Berna­dette is de zieneres van Lourdes. Toen zij ca. 14 jaar oud was heeft zij 18 ver­schij­ningen gehad van de Maagd Maria, ‘de witte dame’, zoals zij zelf Maria aanduidde voordat Maria zich aan haar bekend maakte als ‘de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis’.
‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
Theo Schepens over uitkomst peiling Kerkbalans
gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020
Gods­dienst­so­cio­loog dr. Theo Schepens reageert op de uit­kom­sten van de peiling van Actie Kerk­ba­lans waarin hij drie lijnen ziet: hori­zon­taal, tussen God en mensen, ver­ti­caal tussen gelo­vi­gen onderling, en een lijn naar de toe­komst. Hij gaat in op de vraag hoe kerken met de uit­kom­sten hun voor­deel kunnen doen: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan.’
Jongeren helpen met levensvragen
Netwerkbijeenkomst met pater Johannes Pio, broeder van Sint Jan
gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020
Zater­dag 8 fe­bru­ari vindt de net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam plaats in Heiloo. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke kerk.


vrijdag, 31 januari 2020Financiële ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 29 januari 2020Zondag van Gods Woord - 26 januari Audio
zaterdag, 25 januari 2020Update verdeling referentschappen
donderdag, 23 januari 2020Bijbels dagboek
dinsdag, 21 januari 2020Boekpresentatie - Dichter bij Jezus
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
dinsdag, 14 januari 2020Oecumenisch gebed voor de eenheid
maandag, 13 januari 2020Woord van de bisschop
vrijdag, 10 januari 2020Fotoserie nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
dinsdag, 7 januari 2020Petros Berga aangesteld als Apostolisch visitator
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
maandag, 30 december 2019Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten 2020
zondag, 29 december 2019Huiszegen 2020
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
vrijdag, 27 december 2019Bisschop viert kerstmis bij de zusters Fotoreportage
donderdag, 19 december 2019Nieuwe Samenkerk is uit
maandag, 16 december 2019Kerst in de crypte van de kathedraal
maandag, 16 december 2019Kerstconcert Clare College
zondag, 15 december 2019Kerstmis in Haarlem en Amsterdam
vrijdag, 13 december 2019Communiqué inzake pastoor drs. P.Th. Valkering
donderdag, 5 december 2019Kerststal laat ons de tedere liefde van God zien
vrijdag, 29 november 2019Naar de Kerststallenmarkt in Kevelaer
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert Video
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 22 november 2019Enquête vormingsactiviteit kinderen en tieners
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
maandag, 18 november 2019#RedWednesday 2019
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
donderdag, 14 november 2019Katholiek Leven Magazine Fotoreportage
woensdag, 13 november 2019Uitnodiging diakenwijding
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
woensdag, 13 november 2019Mars voor het Leven Fotoreportage Video
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport Fotoreportage
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen Fotoreportage
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 5 november 2019Wijdelingen leggen geloofsbelijdenis en eed van trouw af Fotoreportage
maandag, 4 november 2019Nog exemplaren SamenKerk nodig?
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Fotoreportage Video
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
donderdag, 31 oktober 2019Nieuwe Samenkerk is uit

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose