Bisdom Haarlem-Amsterdam


Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders

gepubliceerd: donderdag, 10 oktober 2013

Op zater­dag 9 no­vem­ber a.s. wordt er een toerus­tings­och­tend geor­ga­ni­seerd voor bege­lei­ders van vormsel groepen in Vo­ge­len­zang. In de mid­dag is er de moge­lijk­heid om deel te nemen aan het eerste deel van de Trai­ning Jon­ge­ren­pas­to­raat of na-vormsel.

Inhoud van het vormsel

Vormselviering 18 mei 2013‘Waar gaat het om bij het sacra­ment van het vormsel?’ en hoe geef je dit vorm in de vormsel­voor­be­rei­ding? In de ochtend wordt er de gelegen­heid gebo­den om hierover na te denken en uit te wisselen met andere vormsel­be­ge­lei­ders. En na­tuur­lijk ook over de vormsel­voor­be­rei­ding in zijn geheel en het daarbij gebruikte project.

Ná het vormsel

In de mid­dag is er de moge­lijk­heid om het eerste deel van de Trai­ning Jon­ge­ren­pas­to­raat te volgen met als thema: ‘De bele­vings­we­reld van tieners en jon­ge­ren anno 2013 en wat zijn aan­kno­pings­pun­ten en tips om het geloof op een goede manier ter sprake te brengen? Over ver­schil­lende gene­ra­ties in de kerk en de ont­wik­ke­ling van kind naar vol­was­se­ne.’

(Het tweede en derde deel van de Trai­ning Jon­ge­ren­pas­to­raat staan gepland op zater­dag­och­tend 14 de­cem­ber 2013 en zater­dag­mid­dag 1 maart 2014).

Tijden

De ochtend duurt van 10.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch, met om 9 uur de gelegen­heid om deel te nemen aan het morgen­ge­bed en de eucha­ris­tie­vie­ring) met dus de moge­lijk­heid om aan te sluiten bij het eerste deel van de Trai­ning Jon­ge­ren­werk, dan duurt de dag van 10.30 tot 18 uur.

Bijdrage

De kosten zijn € 10 inclusief lunch voor de ochtend, € 15 voor de gehele dag. U kunt dit bedrag ter plaatse voldoen.

Organi­sa­tie

De afdelingen Catechese en Jon­ge­ren­pas­to­raat van het  bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­se­ren deze dag in samen­wer­king met de Tilten­berg, het ker­ke­lijke oplei­dings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Info

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:
Mirjam Spruit (Catechese), mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Matthijs Jansen (Jon­ge­ren­pas­to­raat), mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Tele­fo­nisch te bereiken via: tel. (023) 511 26 35.

Opgave

Opgave vóór 2 no­vem­ber via het aanmel­dings­for­mu­lier op www.tilten­berg.org of via eve­ne­menten@tilten­berg.orgGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose