Bisdom Haarlem-Amsterdam


Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)

28 september - 20 jaar CKK: begrenzing of grensverleggend?

gepubliceerd: donderdag, 23 mei 2013

Op zater­dag 28 sep­tem­ber a.s. wordt er een Impuls­dag geor­ga­ni­seerd op de Tilten­berg over de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. De dag wil de ‘koud-water-vrees’ en onbekend­heid over de Cate­chis­mus weg­ne­men. Ook zullen er handvaten gebo­den wor­den om de Cate­chis­mus in de (cateche­tische) praktijk toe te passen, met name in de work­shops.

Catechismus van de Katholieke KerkDe algemene inlei­ding op de dag zal wor­den ver­zorgd door Hugo Vanheeswijck, docent Cateche­tiek aan de Tilten­berg. In het mid­dag­pro­gramma zijn er diverse work­shops, waar­van de de­fi­ni­tieve inhoud in een later stadium bekend gemaakt zal wor­den.

Jaar van het Geloof

Aan­lei­ding voor deze dag, is het feit dat de katho­lie­ke Kerk op zon­dag 29 sep­tem­ber 2013 in het kader van het Jaar van het Geloof we­reld­wijd gedenkt dat Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk 20 jaar bestaat. Een goede gelegen­heid om aan­dacht te beste­den aan het belang en de toepas­sing van de Cate­chis­mus in de cateche­tische praktijk: wat voor soort boek is de Cate­chis­mus en hoe is deze ontstaan? Wat wil het bie­den? Hoe kun je deze lezen? En hoe kun je deze gebruiken in de catechese en het alle­daag­se leven? Wat is het ver­band tussen de Cate­chis­mus en bij­voor­beeld het Com­pen­dium en de YouCat (jon­ge­rencate­chis­mus)?

Het Licht op ons pad

In de mid­dag zullen er dus diverse work­shops plaats­vin­den, die zich richten op hoe je de Cate­chis­mus in de (cateche­tische) praktijk kunt gebruiken. Om een tipje van de sluier op te richten: o.a. zal de methode voor doorlopende catechese, Het Licht op ons pad, ge­pre­sen­teerd wor­den, die zich baseert op de structuur van de Cate­chis­mus. Verder zal Uit­ge­ve­rij Adveniat deze dag met een boeken-en ma­te­ri­alentafel aanwe­zig zijn.

De Tilten­berg

De TiltenbergDe Impuls­dag wordt gehou­den op de Tilten­berg, het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat betekent een goed ver­zorgde dag op een mooie locatie inclusief de moge­lijk­heid om deel te nemen aan de eucha­ris­tie­vie­ring aan het begin van de dag.

Details

Bedoeld voor: cate­chisten, cateche­tische mede­wer­kers en anderen die actief zijn in de catechese en overige geïn­te­res­seer­den
Organi­sa­tie: afdeling Catechese van het bisdom i.s.m. de Tilten­berg
Wanneer: zater­dag 28 sep­tem­ber 2013, 9 tot 16 uur
Lokatie: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang
Bijdrage: € 15 inclusief lunch
In­for­ma­tie en aanmel­ding: s.v.p. vóór 18 sep­tem­ber a.s. via eve­ne­menten@tilten­berg.org

YouCat

YouCat - jongerencatechismusEmeritus-paus Bene­dic­tus XVI bij het voor­woord van de YouCat uit 2011, de speciale jon­ge­rencate­chis­mus: “Een detective is spannend, omdat wij dan meege­voerd wor­den in andermans lot, dat ook het onze had kunnen zijn. Het voor­lig­gende boek (de YouCat red) is spannend, omdat daarin ons eigen lot ter sprake komt en omdat het daarom ten diepste over ons­zelf gaat. Ik nodig jullie uit: bestu­deer de cate­chis­mus! Dat is wat ik heel graag zou willen.”Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose