Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend

20 jaar Catechismus: begrenzing of grensverleggend?

gepubliceerd: donderdag, 22 augustus 2013

Op zater­dag 28 sep­tem­ber a.s. wordt er een Impuls­dag geor­ga­ni­seerd over de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. De dag wil de ‘koud-water-vrees’ en onbekend­heid over de Cate­chis­mus weg­ne­men. Ook zullen er met name in de work­shops hand­vat­ten gebo­den wor­den, om de Cate­chis­mus in de (cateche­tische) praktijk toe te passen.

Impulsdag over de CatechismusDe de­fi­ni­tieve work­shops, die op de dag gegeven zullen wor­den, zijn inmiddels bekend. Onder andere is er een work­shop over Jon­ge­ren en de Cate­chis­mus en zal de methode voor doorlopende pa­ro­chie­ca­te­che­se Het Licht op ons pad ge­pre­sen­teerd wor­den. Ook zijn er ver­die­pende work­shops voor­zien, o.a. door Mgr. Hendriks. Verder zal Uit­ge­ve­rij Adveniat deze dag met een boeken-en ma­te­ri­alentafel aanwe­zig zijn.

Jaar van het Geloof

Aan­lei­ding voor deze dag, is het feit dat de katho­lie­ke Kerk op zon­dag 29 sep­tem­ber 2013 in het kader van het Jaar van het Geloof we­reld­wijd gedenkt dat Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk 20 jaar bestaat. Een goede gelegen­heid om aan­dacht te beste­den aan het belang en de toepas­sing van de Cate­chis­mus in de cateche­tische praktijk: wat voor soort boek is de Cate­chis­mus en hoe is deze ontstaan? Wat wil het bie­den? Hoe kun je deze lezen? En hoe kun je deze gebruiken in de catechese en het alle­daag­se leven? Wat is het ver­band tussen de Cate­chis­mus en bij­voor­beeld het Com­pen­dium en de YouCat (jon­ge­rencate­chis­mus)?

Folder met pro­gram­ma en work­shops

In bij­gaande fol­der, vindt u het over­zicht van het pro­gram­ma van de dag alsmede de beschrij­ving van de vijf work­shops. U kunt op de dag twee work­shops volgen. Hier­voor kunt u zich op de dag zelf in­schrij­ven.

1.

Pre­sen­ta­tie van de methode van Het Licht op ons pad

Door: Peter Dullaert, directeur van Adveniat
Het Licht op ons pad
is een doorlopend catechese project voor 4-18 jarigen, gebaseerd op de Cate­chis­mus. Hoe is deze methode op de Cate­chis­mus gefun­deerd? Hoe werkt dit in de praktijk? Hoe is deze methode opge­bouwd? Wat is ervoor nodig in de regio om met deze methode in de pa­ro­chie of op school te werken? Dit alles, als ook concrete erva­ringen met het project, komen aan de orde in deze work­shop. Bro­chu­res, een powerpoint en een filmpje wor­den getoond om een goede indruk van het geheel te geven. Ook is er ruimte voor uw vragen over het project.

2.

Jon­ge­ren en de Cate­chis­mus

Door: Ana Martinez
Wat zijn het Com­pen­dium en de YouCat, de speciale jon­ge­rencate­chis­mus, hoe zijn deze ontstaan en wat is het verschil met de grote Cate­chis­mus? En vooral: hoe kun je deze hulp­mid­de­len toepassen in het (geloofs)gesprek met tieners en jon­ge­ren? Ana Martinez ver­telt vanuit haar eigen erva­ring hoe zij dit doet met deze doel­groep en de do’s en don’ts die zij hierbij ondervon­den heeft.

3.

De Cate­chis­mus metho­disch lezen. Thema: Wat is een gelo­vi­ge?

Door: Rob Polet, pas­to­raal werker in Am­ster­dam West
Wie een ant­woord zoekt op geloofs­vra­gen komt na­tuur­lijk niet bedrogen uit als hij of zij de Cate­chis­mus ter hand neemt. Maar de Cate­chis­mus is niet een boek van simpele, pasklare ant­woor­den, daarvoor is ons geloof ook te rijk. Over ‘de gelo­vi­ge’ bij voor­beeld wordt in de ver­schil­lende delen van de Cate­chis­mus ge­spro­ken, steeds vanuit een ander facet. In de work­shop gaan we deze passages ge­za­men­lijk bestu­de­ren en zullen we komen tot een rijk beeld van wat een gelo­vi­ge nu eigen­lijk is in de ogen van onze Traditie. De work­shop biedt een methode van lezen aan die, eenmaal geleerd, een­vou­dig toegepast kan wor­den op andere on­der­wer­pen. Voor wie hand­vat­ten zoekt om de Cate­chis­mus goed te kunnen gebruiken voor eigen in­spi­ra­tie of on­der­richt aan anderen.

4.

Hoe kun je ver­die­ping vin­den in de Cate­chis­mus t.a.v. bepaalde on­der­wer­pen?

Door: Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
De Cate­chis­mus is een boek van twee eeuwen katho­lie­ke leer en leven. Hoe kun je dit terugvin­den in de Cate­chis­mus? In deze ver­die­pende en studieuze work­shop ervaar je aan de hand van een concreet on­der­werp (in dit geval: het wij­dings­sa­cra­ment) hoe de Traditie van onze Kerk zich ontwikkelt en hoe deze meer­dere “lagen” in de Cate­chis­mus zijn weer­slag hebben gevon­den.

5.

De katho­lie­ke sociale leer en de Cate­chis­mus

Door: Philip Weijers, diaken en bestuurslid van het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk
De katho­lie­ke Kerk heeft het altijd be­lang­rijk gevon­den aan te geven dat en hoe het chris­te­lijk geloof impli­ca­ties heeft voor de inrich­ting van de samen­le­ving. In de loop van de laatste eeuwen heeft zich daaruit de sociale leer van de katho­lie­ke Kerk ont­wik­keld. In deze work­shop willen we nagaan hoe de basis­prin­ci­pes van de katho­lie­ke sociale leer naar voren komen in de Cate­chis­mus.

Meer in­for­ma­tie

De dag duurt van 9 tot 16 uur en wordt gehou­den op de Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375 te Vo­ge­len­zang.

De kosten voor de dag bedragen € 15 inclusief lunch. Deze dag is bedoeld voor ieder die geïn­te­res­seerd is in bo­ven­staand thema, met name ook voor mensen die actief zijn in de catechese of dat willen gaan wor­den.

Neemt u deze dag s.v.p. de Cate­chis­mus en/of het Com­pen­dium en/of de YouCat mee, mocht u deze hebben!

Aanmel­ding s.v.p. vóór 18 sep­tem­ber a.s. via eve­ne­menten@tilten­berg.org

Kijk voor meer in­for­ma­tie op de web­pa­gina’s van afdeling Catechese.

Folder

Via mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl kunt u (extra) fol­ders van deze dag aan­vra­gen.
De dag wordt geor­ga­ni­seerd door de afdeling Catechese i.s.m. de Tilten­berg en enkele pas­to­rale krachten.

Ook kan de fol­der digi­taal (PDF) wor­den gedownload:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose