Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Onze ontmoeting met paus Franciscus
Vorig jaar brachten we als Neder­landse bis­schop­pen van 6 tot 13 no­vem­ber een ge­za­men­lijk bezoek aan Rome, het Ad Limina­be­zoek. Het was een gedenk­waar­dige week, waar we iets uit kunnen mee­ne­men voor ons bisdom en de Kerk in Neder­land. Hoogte­punt was zon­der meer de ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus op vrij­dag­mor­gen 11 no­vem­ber.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Januari 2023
Januari 2023
eerdere editieswoensdag, 1 februari 2023
Woensdag in de 4e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Hebr. 12, 4-7.11-15
Psalm:Ps. 103 (102), 1-2, 13-14, 17-18a
Evangelie:Mc. 6, 1-6

postcode:
huisnummer:

Armoederapport 2020-2022
Hulpverlening door kerken is veelzijdig maar vaak onbekend
gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023
Op maan­dag 30 januari wordt het rapport ‘Armoede in Neder­land’ ge­pre­sen­teerd aan minister Carola Schouten voor Armoede­be­leid, Par­ti­ci­pa­tie en Pensioenen. Het onder­zoek wijst uit dat de aanpak door de bevraagde kerk­ge­noot­schappen veelzij­dig en onvoor­waar­de­lijk is, maar voor hulpvra­gers in de doel­groep vaak onbekend.
Pausboodschap Wereldziekendag
Zondag 11 februari
gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023
In zijn bood­schap voor We­reld­zie­ken­dag roept paus Fran­cis­cus in 2023 mensen op om van God te leren hoe daad­wer­ke­lijk een ge­meen­schap te zijn die samen optrekt en zo in staat is de heden­daag­se ‘wegwerp­cul­tuur’ te weerstaan. Sinds 1993 viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op 11 februari We­reld­zie­ken­dag.
Projectkoor Stille Omgang
Start repetities: vrijdag 10 februari
gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023
Het project­koor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is een gelegen­heids­koor onder lei­ding van pastoor Alvaro Rodriguez Luque dat een paar keer per jaar zingt bij speciale gelegen­he­den in het bisdom, zoals bij­voor­beeld bij de wij­ding van een pries­ter of diaken.
Deken Ambro Bakker neemt afscheid Fotoreportage
Afscheidsviering en receptie op zondag 29 januari
gepubliceerd: woensdag, 25 januari 2023
Zondag 29 januari neemt Ambro Bakker sma, deken van Am­ster­dam, afscheid van het actieve pas­to­raat. Van­wege zijn tach­tigste ver­jaar­dag gaat hij met emeritaat maar hij gedenkt die zon­dag ook dat hij 52½ jaar pries­ter is.
Eerste editie SamenKerk 2023 verkrijgbaar
gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2023
Het eerste nummer van het nieuwe jaar 2023 van SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar van SamenKerk mee, of lees ‘m op deze web­si­te.
Veertien Noodhelpers
gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2023
Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun ker­ke­lijke feest­dag is op 8 au­gus­tus. In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht.
De Thuisgevers
gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023
Neder­land kampt met een asiel­op­vang­cri­sis. Veel zo­ge­naamde statush­ou­ders, erkende vluch­te­lingen, blijven in asiel­cen­tra wonen, omdat er voor hen geen woon­ruim­te is. Het is een van de oor­zaken waardoor de uit­stroom uit asiel­zoe­kers­cen­tra stokt en er voor mensen die naar Neder­land gevlucht zijn te weinig plaats is in asiel­zoe­kers­cen­tra. Deze nieuwe vluch­te­lingen ver­blij­ven daarom vaak in nood­op­vanglo­ca­ties, zoals sporthallen en kampe­menten.
Rapportage onderzoek Kerkbalans
Kerkgangers verwachten vooral actie van de Kerk tegen eenzaamheid
gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023
Kerk­le­den in Neder­land vin­den het terecht dat de plaat­se­lijke kerk een actieve rol speelt bij maat­schap­pe­lijke crises. Vooral als het gaat over een­zaam­heid als crises zien kerk­gan­gers een be­lang­rijke taak voor de kerk weg­ge­legd. Daar­naast is de kerk na familie en vrien­den de eerste plek waar kerk­le­den zelf naartoe gaan voor steun.
CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
Hoe te komen van conflict naar samenwerking
gepubliceerd: dinsdag, 17 januari 2023
‘Wie vrede wil, moet zich op oorlog voor­be­rei­den’ zegt een Romeins gezegde. Maar geldt ook niet om­ge­keerd: ‘Wie oorlog wil, moet zich op vrede voor­be­rei­den’? Hoe komen we weer uit een gewapend conflict, kunnen we (mili­tai­re) span­ningen afbouwen en werken aan inter­na­tio­nale struc­tu­ren van ver­trouwen, overleg en samen­wer­king?
Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 16 januari 2023
Bij het kerst­feest van de Open Kerk in Almere wer­den de bewoners van woon­zorg­cen­trum De Toonlad­der heer­lijk verwend. Vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie had­den een uit­ge­breid pro­gram­ma voor­be­reid met een kerst­vie­ring, koffie en kerst­brood, kerst­lied­jes en een heer­lijke lunch.
‘Doe goed, zoek recht’
Week van gebed voor eenheid van christenen - 15-22 januari
gepubliceerd: zondag, 15 januari 2023
Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den ervaren we dat we verbon­den zijn, met God en met elkaar. Tege­lijk tonen we verant­woor­de­lijk­heid voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.
Feestelijke Nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
Voorafgegaan door Evensong in de Nicolaasbasiliek Amsterdam
gepubliceerd: zaterdag, 14 januari 2023
De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van ons bisdom vond vrij­dag 13 januari plaats naast de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Het was een ge­za­men­lijke receptie voor Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat.. Voor­af­gaand was er een Evensong in de basiliek.


zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 3 januari 2023Herdenkingsmis voor paus Benedictus XVI
maandag, 2 januari 2023Emeritus paus Benedictus XVI overleden
maandag, 2 januari 2023Week van gebed voor eenheid van christenen
zaterdag, 31 december 2022Pausboodschap Wereldvrededag
woensdag, 28 december 2022Kleurplaat
zaterdag, 24 december 2022Zalig Kerstmis!
woensdag, 21 december 2022Vier.nu kleurplaat en kerststal
woensdag, 21 december 2022Magnificat 90
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereen
vrijdag, 16 december 2022Gebed voor Mgr. Smeets en Mgr. Liesen
donderdag, 15 december 2022Kerstnummer SamenKerk is ‘geboren’
donderdag, 15 december 2022Huiszegen 2023
woensdag, 14 december 2022Kerstmis
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose