Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Veel mensen weten niet wat we op Pink­ste­ren vieren. Toch is het een van de be­lang­rijk­ste feesten van het jaar en is het de dag, die het meest met ons per­soon­lijk leven en onze per­soon­lijke keuzes te maken heeft. Pink­ste­ren is het feest van de Heilige Geest.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Mei 2023
Mei 2023
eerdere editieszaterdag, 10 juni 2023
Zaterdag in de 9e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Tob. 12, 1. 5 -15. 20
Psalm:Tob. 13, 2, 6, 7, 8
Evangelie:Mc. 12, 38-44

postcode:
huisnummer:

Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
Zaterdag 4 november - Veenendaal
gepubliceerd: woensdag, 7 juni 2023
Onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, wordt op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’.
Open Dag Bonifatiusinstituut
Zaterdag 10 juni - 09.00 uur - Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: dinsdag, 6 juni 2023
Op zater­dag 10 juni 2023 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. In­for­ma­tie over de studie en de open dag is te vin­den op de web­si­te van het Sint Boni­fa­tius Instituut.
Uitvoeringenserie - Muziek in de Nicolaas
Van 27 juni t/m 30 augustus - Amsterdam
gepubliceerd: dinsdag, 6 juni 2023
Tijdens de zomermaan­den pakt de Basiliek van de Heilige Nicolaas te Am­ster­dam uit met een serie uit­voe­ringen onder de titel ‘Muziek in de Nicolaas’. Concerten, Evensongs en orgel­mu­ziek zullen weer een groot publiek in ver­voe­ring brengen.
Bisdom Maand Journaal - Juni 2023 Video
gepubliceerd: zaterdag, 3 juni 2023
Met de zomer om de hoek is er de ko­men­de maan­den weer van alles in ons bisdom te beleven. Zo staan deze weken na Pink­ste­ren in het teken van de Geest, maar ook in het teken van het Aller­hei­ligst Sacra­ment.
Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag R.-K. Kerk
gepubliceerd: vrijdag, 2 juni 2023
Op don­der­dag 1 juni start mw. Ineke Meulen­dijk-Giese MSc als meld­punt­func­tio­na­ris op het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. In haar vorige baan was mevrouw Meulen­dijk beleids­ad­vi­seur van ver­schil­lende ge­meen­tes op het gebied van onder meer onder­wijs, jeugd, vei­lig­heid, ge­zond­heid en wel­zijn.
Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
Vrijdag 16 juni - 19.30 uur - Bethelkapel Den Haag
gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2023
Tijdens het avond­pro­gramma van de Wake voor Vluch­te­lingen in de Bethel­ka­pel in Den Haag op vrij­dag 16 juni spreekt schrijfster Rosita Steenbeek over haar erva­ringen met vluch­te­lingen die ze eer­der leerde kennen in vluch­te­lingen­kampen in Libanon.
Vijftigste 40MM groot succes Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
Afgelopen zater­dag 20 mei werd voor de vijf­tigste keer in en rondom Venhuizen de sponsorloop 40.000 Meter Mars (40MM) gelopen. Aan deze jubileumeditie namen zo’n 40% meer deel­ne­mers deel dan de afgelopen jaren en de ver­wach­ting is dat de opbrengst die van vorig jaar (ruim) zal overtreffen.
Pinksterbrief voor caritas en diaconie
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen hebben een pinkster­brief ge­schre­ven aan alle betrok­ke­nen bij ac­ti­vi­teiten voor caritas en diaconie in de pa­ro­chies. Zij willen hen daar­mee een hart onder de riem steken bij dit be­lang­rijke werk ‘in het hart van de Kerk’.
Laudato si’ week en Seizoen van de Schepping
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
Van zon­dag 21 t/m zon­dag 28 mei wordt de Laudato si’ week gehou­den met globale en lokale ac­ti­vi­teiten om de achtste ver­jaar­dag van de en­cy­cliek Laudato si’ te vieren. In het najaar, van 1 sep­tem­ber t/m 4 ok­to­ber, feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi, wordt bovendien het Seizoen van de Schep­ping gehou­den. Op de info­gra­phic wordt aan­dacht gevraagd voor beide festivi­teiten.
Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zaterdag 27 mei - 10.30 uur - Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
Op de laatste zater­dag van mei wordt het jaar­lijkse Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood gevierd in Heiloo. Dit jaar valt het feest samen met Pink­ste­ren, wat de feest­dag extra fees­te­lijk maakt. Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd om zater­dag 27 mei te pel­gri­meren naar het hei­lig­dom in Heiloo.
Nederlandse vertaling slotdocument Praag
gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2023
Van 5 tot en met 11 februari 2023 werd de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring voor de synode ‘voor een synodale Kerk’ gehou­den in Praag. Aan het einde van deze Assembly is de ontwerp­tekst voor­ge­le­zen van het ge­za­men­lijke slot­do­cu­ment. Nu is een Neder­landse vertaling be­schik­baar.
Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
gepubliceerd: donderdag, 18 mei 2023
Vele jon­ge­ren hebben zich intussen al aangemeld voor dit grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, dat van 1 tot en met 6 au­gus­tus plaats­vindt in Lissabon. Aanmel­den kan t/m 31 mei. Wie graag eerst nog meer in­for­ma­tie krijgt, kan de drie promovideo’s over de WJD bekijken.


woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
vrijdag, 12 mei 2023Open dag Koorschool Haarlem
donderdag, 11 mei 2023Hemelvaart en Pinksteren op Vier.nu
woensdag, 10 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
zondag, 7 mei 202350e 40MM - 40.000 Meter Mars
zaterdag, 6 mei 2023Bisdom Maand Journaal - Mei 2023 Video
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
vrijdag, 5 mei 2023Wereldcommunicatiedag
donderdag, 4 mei 2023Amazing Grace
donderdag, 4 mei 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
donderdag, 4 mei 2023Nieuwe editie Bisdomblad SamenKerk
donderdag, 4 mei 2023Inspiratievolle Mariamaand
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
dinsdag, 2 mei 2023Toewijding aan Maria
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
donderdag, 27 april 2023Jubileum Kathedrale Basiliek Sint Bavo

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose