Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De verkie­zingen van de leden van de Tweede Kamer komen er aan, op 22 no­vem­ber is het zover. Daar wil ik u wel iets over schrijven. Neen, ik ga u geen stemadvies geven. Maar wel wil ik aan­dacht vragen voor de waar­den, die we als Kerk vanuit de katho­lie­ke sociale leer be­lang­rijk vin­den. In de sociale leer staan de mens - iedere mens - en diens onschend­ba­re waar­dig­heid centraal. Die mens als sociaal persoon, verbon­den met anderen, vormt de basis van de samen­le­ving.

Jongste SamenKerk
SamenKerk November 2023
November 2023
eerdere editiesdonderdag, 30 november 2023
H. Andreas, apostel
kleur:rood
1e Lezing:Rom. 10, 9-18
Psalm:Ps. 19 (18), 2-3.4-5
Evangelie:Mt. 4, 18-22

postcode:
huisnummer:

Pausboodschap Wereldjongerendag
Wees een baken van hoop
gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2023
Paus Fran­cis­cus roept jon­ge­ren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen aan “om voor een levens­stijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.” Dit is te lezen in de bood­schap van de paus voor de Wereld­jon­ge­ren­dag op 26 no­vem­ber, Hoog­feest van Christus Koning.
Kerstconcert Choir of St. Johns College Cambridge
Donderdag 21 december - 20.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2023
Dompel jezelf onder in de betoverende klanken van het we­reld­be­roemde The Choir of St. John's College uit Cambridge, onder lei­ding van dirigent Christopher Gray, tij­dens een onge­twij­feld on­ver­ge­te­lijk kerst­con­cert in de majestueuze Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.
Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
Dinsdag 21 november in Haarlem
gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2023
Haar­lemmers met gebits­pro­ble­men kregen dins­dag 21 no­vem­ber een gratis mond­zorg­be­han­de­ling in de mobiele tandarts­prak­tijk van Dokters van de Wereld. De Mond­zorgkara­vaan is moge­lijk gemaakt door de inzet van pa­ro­chi­anen uit Haar­lem en een bijdrage van het Caritas­fonds van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
#RedWednesday
Aandacht voor vrijheid om te geloven
gepubliceerd: dinsdag, 21 november 2023
Met RedWednesday ves­tigt Kerk in Nood (ACN) op woens­dag 22 no­vem­ber de aan­dacht op het lot van miljoenen ver­volgde, onderdrukte en bedreigde gelo­vi­gen in de hele wereld. We­reld­wijd wor­den rond deze dag hon­der­den beroemde ka­the­dralen, kerken, kloosters, monu­menten en open­ba­re gebouwen in bloedrood verlicht.
Jongerenbedevaart naar Fulda
Weekend van 5 t/m 7 januari 2024
gepubliceerd: dinsdag, 21 november 2023
In de voetsporen van St. Boni­fa­tius naar Fulda! Van 5 t/m 7 januari kun je mee op bede­vaart naar Duits­land. St. Boni­fa­tius heeft veel betekend voor de missie in de lage lan­den en is co-patroon van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij ligt begraven in Fulda en daar gaan we hem opzoeken. Ga je mee?
Vier nieuwe diakens! Fotoreportage
Deo Gratias
gepubliceerd: zondag, 19 november 2023
Op zater­dag 18 no­vem­ber vond in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo weer een diaken­wij­ding plaats. Maar liefst vier jonge mannen wer­den door handopleg­ging en gebed gewijd - twee per­ma­nent en twee transeunt diakens. Deo volente zullen de transeunt diakens op 25 mei volgend jaar tot pries­ter gewijd wor­den.
Nagenieten van de KJD Video
Videoverslag van Katholiek Leven
gepubliceerd: zondag, 19 november 2023
Na zeven jaren zon­der Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD), want de laatste werd in 2015 geor­ga­ni­seerd, vond op 4 no­vem­ber weer een KJD plaats. Zo’n 600 jon­ge­ren, deel­ne­mers én vrij­wil­li­gers, kwamen in Veenendaal samen voor een dag van in­for­ma­tie, in­spi­ra­tie en ont­moe­ting rond het thema ‘Welkom Thuis’.
Prijs voor website Sint Vitusparochie Blaricum
Inspiratiedag Geloof in Communicatie
gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2023
Onder­deel van de in­spi­ra­tie­dag ‘Geloof in Com­mu­ni­ca­tie’ die zater­dag 18 no­vem­ber in Barne­veld is gehou­den is de uit­ver­kie­zing van de ‘kerk­web­site van het jaar’ en van het ‘Kerk­blad van het jaar’.
“Laat de wapens zwijgen”
Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij paus Franciscus
gepubliceerd: vrijdag, 17 november 2023
In een korte ver­kla­ring sluiten de Neder­landse bis­schop­pen zich aan bij de woor­den van paus Fran­cis­cus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele ver­kla­ring, die op vrij­dag 17 no­vem­ber werd ge­pu­bli­ceerd, luidt als volgt:
Heruitgave Catechismus en Compendium
gepubliceerd: woensdag, 15 november 2023
In no­vem­ber 2023 is de herdruk van de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk ver­sche­nen. Dit werk biedt een hel­dere samen­vat­ting van het Katho­lie­ke geloof en geeft rich­ting aan katho­lie­ken we­reld­wijd in de uitdruk­king van het geloof in haar ere­dienst en dage­lijks leven. Het betreft een heruitgave van de oor­spron­ke­lijke versie die in de jaren ’90 van de vorige eeuw werd uitge­ge­ven. Ook het bij­ho­rende Com­pen­dium is opnieuw uitge­ge­ven.
Alpha Haarlem op Katholiek Leven Video
gepubliceerd: woensdag, 15 november 2023
In sep­tem­ber is weer een Alpha­cur­sus van start gegaan in het bis­schops­huis te Haar­lem. Katho­liek Leven, het video­ka­naal van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, was onlangs ook te gast en heeft er een leuke video van gemaakt.
Huiszegen 2024
Download van deze website
gepubliceerd: woensdag, 15 november 2023
Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een pries­ter of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk.


dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
vrijdag, 10 november 2023Boek over Eucharistie gepresenteerd
woensdag, 8 november 2023Aanbidding voor Vrede
zondag, 5 november 2023Bisdom Maand Journaal - November 2023 Video
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
donderdag, 2 november 2023Brief Nederlandse bisschoppen over de verkiezingen
donderdag, 2 november 2023Nieuwste nummer bisdomblad SamenKerk
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
vrijdag, 27 oktober 2023Priester- en diakenwijdingen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 25 oktober 202350 Jaar Schola Cantorum Kennemerland
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
maandag, 23 oktober 2023Nieuwe orgelmuziek in Hoorn
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
vrijdag, 20 oktober 2023Volg je roeping!
vrijdag, 20 oktober 2023Bisschop Hendriks heft beperkingen priester Jan Veldt op
donderdag, 19 oktober 2023Oproep paus tot gebed en vasten op 27 oktober

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose