Bisdom Haarlem-Amsterdam


Verslag Impulsdag Geloofsopbouw

Laat het evangelie spreken in de scharniermomenten van het leven

gepubliceerd: woensdag, 23 januari 2013

Op zater­dag 19 januari jl. kwamen ongeveer 75 vrij­wil­li­gers en pas­to­rale krachten bij elkaar in het Juliana­kloos­ter te Heiloo voor de Impuls­dag Geloofsop­bouw. Hilde Kieboom ver­zorgde een in­spi­re­rende lezing over de missio­naire kerk.

Verslag Impulsdag GeloofsopbouwIn de mid­dag ston­den er diverse work­shops op het pro­gram­ma, waarbij de missio­naire insteek centraal stond. Ook werd op deze dag de vernieuwde map Hands on ge­pre­sen­teerd (zie het eer­dere pers­be­richt). De dag werd geor­ga­ni­seerd door de dienst Geloofsop­bouw van het bisdom (de afdelingen Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat).

Gun jezelf het beste

Mgr. Hendriks ver­wel­kom­de de aanwe­zigen en opende de dag door te refereren aan een slogan, die hij op weg naar de Impuls­dag had gezien: “Gun jezelf het beste!” Zijn eerste reactie was: een vol­ko­men overbo­dig reclamebord in onze toch al hedonis­tische maat­schap­pij. Maar erover nadenkend kwam hij tot het besef: dat is nu juist een leven met God. Op zijn weblog ver­woordt hij het later zo: “Dat (Gun jezelf het beste red.) ligt daar waar je jezelf vol­ko­men mag rea­li­se­ren zoals je bedoeld bent door je Schepper. Want je bent geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.”

Het benutten van de (scharnier) momenten en het evan­ge­lie laten klinken

Hierna gaf Hilde Kieboom een prikkelende lezing over het thema: de missio­naire kerk: een kerk met een missie! Wat kan een pa­ro­chie(regio) betekenen voor mensen die weinig of niet-kerkbe­trok­ken zijn? Ze sprak over een aantal ont­wik­ke­lingen van deze tijd – seculari­sa­tie, globalise­ring, grote com­mu­ni­ca­tie­moge­lijk­heden, behoefte aan “flash engage­menten” –  en hoe deze voor de kerk een kans kunnen wor­den om het geloof door te geven.

Voor de concrete pas­to­rale praktijk bena­drukte ze er onder andere voor om de momenten wanneer mensen naar de kerk komen (de zoge­naamde scharnier­mo­menten) te benutten en deze li­tur­gisch en pas­to­raal gezien goed te ver­zorgen. Ze sprak over het belang van de schoon­heid: een goed ver­zorgde ruimte, aankle­ding, voor­gan­ger, zang en li­tur­gie. Dit alles nodigt uit tot gebed.

Daar­naast pleitte ze ervoor, om als pa­ro­chies iets aan te bie­den op maat­schap­pe­lijk rele­vante momenten en snel in te spelen op de actuali­teit, bij­voor­beeld zoals in Antwerpen waar een man gevon­den werd die al twee jaar dood in zijn huis lag. Toen werd er binnen een paar dagen een stille tocht door de buurt gehou­den en werd bij het huis van de man een gebed uit­ge­spro­ken.
 Ze riep door haar hele lezing op om op de ver­schil­lende momenten in het pas­to­raat het evan­ge­lie te lezen en hierover met elkaar te spreken: “we moeten doen waar wij expert in zijn en dat is mensen samenroepen rondom scholen van het evan­ge­lie”.

Middag­pro­gramma

Het mid­dag pro­gram­ma bestond uit een gebeds­vie­ring met korte ge­tui­ge­nissen, een lunch, tijd om de in­for­ma­tie­markt te bezoeken (aanwe­zig waren o.a. het Katho­liek Alpha Centrum, boek­han­del Het Kruis­punt uit Hoofd­dorp en de Ad­vents­ac­tie/Vas­ten­ac­tie) en twee ron­den work­shops. Work­shops wer­den gegeven door Chris ’t Mannetje en mede­wer­kers van de dienst Geloofsop­bouw. Centraal stond het missio­nair werken met de doel­groepen jon­ge­ren, ge­zin­nen en op het gebied van de catechese.

(foto’s: Tim Berke­veld)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose