Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiële Caritas

Wat is een Parochiële Caritas Instelling?

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een aan de parochie verbonden kerkelijke rechtspersoon die de beoefening en bevordering van de caritas ten doel heeft, namelijk: het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid (vergelijk de Codex, canon 222).

Visie van het bisdom m.b.t. de PCI

De parochies worden gestimuleerd samen te werken in grotere verbanden onder één bestuur
of met elkaar een fusie aan te gaan. Aan de PCl's is gevraagd deze ontwikkeling te volgen
en daarmee in de fusieparochies één nieuwe PCI te vormen of een lnterparochiële
Caritasinstelling in een samenwerkingsverband van parochies.

Informatie: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Het bestuur van de PCI

Een Caritasinstelling wordt ‘geregeerd’ door een eigen statuut. Op basis van de Codex is binnen de Nederlandse context een Algemeen Reglement voor het bestuur van een (Inter) Parochiële Caritas-lnstelUng in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie verschenen. Deze geldt voor alle bisdommen van ons land.

De bestuursleden worden op voordracht van het caritasbestuur door de bisschop benoemd.

Hier vindt u:

  • formulier en verklaringen voor een (her)benoeming als bestuurslid;
  • formulier voor het ontslag van een bestuurslid.

Penningmeesters dienen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Contact: juridischezaken@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Veranderingsprocessen

Zoals eerder aangegeven maken ook PCl’s een transitie door naar samenwerking of fusie. Bij een IPCI blijven de afzonderlijke rechtspersonen bestaan. Voor de stappen die gezet moeten worden voor een fusie is in het document Samenwerking van PCI’s een modelakte van fusie opgenomen.

Contact: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Beheer en Rekenplicht

Voor een aantal zaken m.b.t. vermogensbeheer, vastgoed, verhuur, het aangaan van leningen of het aantrekken van personeel etc. is volgens artikel 18 en artikel 19 van het Algemeen Reglement een voorafgaande schriftelijke machtiging nodig van de bisschop. Wat u daarvoor moet overleggen vindt u bij het verzoek voor machtigingen. Artikel 16 beschrijft dat de voorzitter en secretaris bij een dergelijke aanvraag dienen te tekenen.

Voor Machtigingen: machtigingen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Het bestuur dient jaarlijks (zie artikel 20 en 21) voor de eerste november een begroting in
voor het komende kalenderjaar en voor de eerste mei een rekening en verantwoording van
zijn beheer over het afgelopen dienstjaar. Hier treft u een nadere Toelichting bij de
formulieren en een Format Begroting en Format Rekening en Verantwoording.
Parochies kunnen een deel van het vermogen beleggen via het Bisdom.
De R.K. Kerk is een ANBl-instelting.

Voor Rekening en Verantwoording: finance@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Overige zaken en links

(In overleg met de afdeling Caritas zaken opnemen die niet op de site van de afdeling zelf
staan.)


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose