Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Speciale aandacht voor 800 jaar kerststal op Vier.nu
gepubliceerd: woensdag, 15 november 2023
Op zon­dag 3 de­cem­ber begint de Advent, de voor­be­rei­dings­tijd naar het hoog­feest van Kerst­mis. Op de web­si­te over de chris­te­lijke hoog­feesten, Vier.nu, staat dan Kerst­mis centraal met speciale aan­dacht voor de kerst­stal, want het is precies 800 jaar gele­den dat de eerste levende kerst­stal werd ingericht.
Geloof in communicatie
Zaterdag 18 november - 10.00 uur - Barneveld
gepubliceerd: vrijdag, 3 november 2023
Op zater­dag 18 no­vem­ber a.s. vindt de in­spi­ra­tie­dag ‘Geloof in Com­mu­ni­ca­tie’ plaats in Barne­veld; een dag met boeiende sprekers en prak­tische work­shops op het snij­vlak van kerk en com­mu­ni­ca­tie. Plus de verkie­zingen 'Kerk­blad van het jaar' en 'Kerk­web­site van het jaar'.
Nieuw directorium en hymnarium
gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2023
Medio ok­to­ber is het nieuwe Di­rec­to­rium voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie met de li­tur­gische kalen­der voor jaar B (van advent 2023 tot advent 2024) ver­sche­nen. Naast de vouwkalen­der voor het getij­den­ge­bed wordt dit jaar als tweede bijlage het ‘Hymnarium bij het Getij­den­boek’ geleverd. De uitgave is te be­stel­len in de webshop van de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie (NRL), rkli­tur­gie.nl.
Speciale jubileum erepenning
50 Jaar Actie Kerkbalans
gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023
Actie Kerk­ba­lans bestaat dit jaar 50 jaar! Daar gaan we ook in de campagne voor 2024 volop aan­dacht voor vragen! Omdat Actie Kerk­ba­lans niet kan bestaan zon­der al die vrij­wil­li­gers die de actie in hun eigen lokale ge­meen­te of pa­ro­chie tot een succes maken, willen we vooral hen in het zonnetje zetten.
Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
gepubliceerd: vrijdag, 6 oktober 2023
De geheel vernieuwde webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Sinds dins­dag 3 ok­to­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2024 online bekijken en be­stel­len. Snelle be­stel­lers maken bovendien kans op een bij­zon­dere prijs!
SRKK verhuist naar Baarn
Per 16 oktober 2023
gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
Het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) verhuist met ingang van 16 ok­to­ber naar een kantoorlo­ca­tie in Baarn. Van de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht gaat het SRKK naar de Prinses Marielaan 8 te Baarn, waar in een kantoorvilla de begane grond wordt gehuurd.
50 jaar PNB - Dag van de Toekomst
Maandag 25 september - 10.00 uur - Museum Speelklok Utrecht
gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
Het Pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men (PNB) werd opgericht in 1973 en bestaat in 2023 dus 50 jaar. Dat wordt gevierd op maan­dag 25 sep­tem­ber met een ‘Dag van de Toekomst’ waarop onder meer vooruitgekeken wordt naar de toe­komst van het fonds.
Collecteschema 2024 vastgesteld
gepubliceerd: maandag, 19 juni 2023
Het collecteschema voor 2024 is vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Streamen van uitvaartdiensten en AVG
gepubliceerd: maandag, 17 april 2023
Recent kwam in het nieuws dat som­mi­ge video’s van uit­vaar­ten zon­der toestem­ming en niet afgeschermd met een wacht­woord online staan. Daar­naast werd de af­ge­spro­ken periode waarin de video online zou blijven staan over­schre­den. Dat leidde tot vragen en klachten van de nabe­staan­den.
Landelijke Open Kerkendag
gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2023
Op tweede pinkster­dag, 29 mei 2023, vindt de lan­de­lijke Open Kerken­dag plaats. Dit Zeeuws / Brabantse ini­tia­tief spreidt de vleugels uit en gaat voor het eerst lan­de­lijk. Tijdens deze dag hoopt Stich­ting Open Kerken zoveel moge­lijk van de kerk­ge­bouwen die Neder­land rijk is onder de aan­dacht te brengen bij een breed publiek. De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen steunen het ini­tia­tief en hebben de moge­lijk­heid om mee te doen bij de pa­ro­chies onder de aan­dacht gebracht.
Parochiewerkgroepen en AVG
gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2023
In een pa­ro­chie vin­den ac­ti­vi­teiten plaats die ge­coör­di­neerd wor­den door werk­groepen die werken onder de verant­woor­de­lijk­heid van het pa­ro­chie­bestuur. Voor het or­ga­ni­se­ren van de ac­ti­vi­teiten zijn vaak per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij­voor­beeld om bepaalde mensen uit te nodigen, te bezoeken of een attentie te sturen. Waar moet een werk­groep op letten om hier AVG-proof mee om te kunnen gaan?
Diocesane Regelingen 2023
gepubliceerd: woensdag, 8 februari 2023
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2023 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Finan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.


woensdag, 11 januari 2023Uitnodiging persconferentie
dinsdag, 13 december 2022Kerstmisposter beschikbaar
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
donderdag, 29 september 2022Ecosysteem Missionaire Parochie
dinsdag, 13 september 2022Collecteschema 2023 vastgesteld
donderdag, 11 augustus 2022Subsidie voor verduurzaming kerkelijke gebouwen
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
woensdag, 4 mei 2022Noodopvang van vluchtelingen
zaterdag, 15 januari 2022Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
maandag, 22 november 2021Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
maandag, 8 november 2021Wat is een missionaire parochie?
vrijdag, 5 november 2021Vier Kerstmis
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
dinsdag, 2 november 2021Rode lopers van Actie Kerkbalans
donderdag, 28 oktober 2021De Adventsactie komt er weer aan
vrijdag, 1 oktober 2021Herzien model-privacyverklaring parochies
woensdag, 22 september 2021Actie Kerkbalans opent de webshop
woensdag, 15 september 2021Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 3 september 2021Decreet Digitaal vergaderen
maandag, 23 augustus 2021Collecteschema 2022 vastgesteld
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
donderdag, 1 april 2021UBO-verklaring
donderdag, 1 april 2021Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
maandag, 15 maart 2021Gratis muzieksoftware voor koormuziek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 25 januari 2021Nieuw model privacyverklaring parochies
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelast
woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. LedenadministratieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose