Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Onderzoek Actie Kerkbalans
Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?
gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022
We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluch­te­lingen­stro­men, inflatie, energie­kos­ten, stikstof enzo­voort. Actie Kerk­ba­lans onder­zoekt wat kerk­gan­gers vin­den van de rol van hun kerk in deze tijd.
Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2022
Actie Kerk­ba­lans introdu­ceert een nieuw product: de deurbanner met de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Met deze deurbanner kunnen pa­ro­chies en ge­meen­tes op een nieuwe, aan­spre­kende manier hun eigen Actie Kerk­ba­lans onder de aan­dacht brengen.
Webshop Actie Kerkbalans geopend
gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022
Actie Kerk­ba­lans heeft op maan­dag 26 sep­tem­ber de webshop geopend. Alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2023 zijn nu online te bekijken en be­stel­len. Met de kant-en-klare fol­ders en en­ve­lop­pen brengen pa­ro­chies hun lokale Actie goed en herken­baar onder de aan­dacht. Ook pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals spandoeken, vlaggen, posters en stickers, zijn in de webshop te vin­den. Ma­te­ri­alen zijn daar­naast een­vou­dig op maat te laten maken voor de eigen kerk.
Ecosysteem Missionaire Parochie
gepubliceerd: donderdag, 29 september 2022
De partner­orga­ni­sa­ties van de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ starten op 1 ok­to­ber 2022 met een zo­ge­naamd eco­sys­teem met als missie de ont­wik­ke­ling van missio­naire pa­ro­chies te bevor­de­ren. Met deze organi­sa­tie­vorm wordt de samen­wer­king verstevigd tussen de partners die in maart 2022 de con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie hebben gehou­den.
Collecteschema 2023 vastgesteld
gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2022
Het collecteschema voor 2023 is op 13 sep­tem­ber 2022 vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Subsidie voor verduurzaming kerkelijke gebouwen
gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022
Om eigenaren van maat­schap­pe­lijk vast­goed te sti­mu­leren om te inves­te­ren in verduurza­ming van hun gebouw is er de nieuwe subsidie­rege­ling DUMAVA. Deze subsidie­rege­ling kan moge­lijk­he­den bie­den aan kerk­besturen bij de verduurza­ming van hun ker­ke­lijke gebouw(en). Er is € 150 miljoen be­schik­baar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. Aanvragen kan vanaf maan­dag 3 ok­to­ber 2022 9.00 uur tot 31 de­cem­ber 2023 17.00 uur.
Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
gepubliceerd: vrijdag, 15 juli 2022
In de meest recente nieuws­brief van rkkerk.nl wordt (nogmaals) aan­dacht gevraagd voor de belactie van Actie Kerk­ba­lans waarbij vragen in ver­band met de AVG wor­den beant­woord en toe­ge­licht.
Fondswerving via de telefoon
Actie Kerkbalans
gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2022
Vanaf ok­to­ber 2022 zet Actie Kerk­ba­lans de tele­foon in als nieuwe manier om de geef­vraag te stellen aan kerk­le­den. Door leden tele­fo­nisch te bena­de­ren over een bijdrage aan Actie Kerk­ba­lans, bereiken kerken meer mensen én wordt de kans op een hogere of struc­tu­rele gift vergroot. Actie Kerk­ba­lans neemt de inzet van de tele­foon volle­dig uit han­den van plaat­se­lijke pa­ro­chies en ge­meen­tes en helpt zo de opbrengst te verhogen.
Noodopvang van vluchtelingen
Informatie en documenten
gepubliceerd: woensdag, 4 mei 2022
De oorlog in Oekraïne en de beel­den van de mensen die deze oorlog proberen te ontvluchten, raken een ieder. Er wor­den veel hart­ver­war­mende ini­tia­tie­ven geno­men om vluch­te­lingen te helpen, ook door pa­ro­chies. Hierbij meer in­for­ma­tie en do­cu­menten.
Diocesane Regelingen 2022
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2022 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Fi­nan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar in het kader rechts-boven op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Persconferentie Kerkbalans
Vrijdag 21 januari - 10.30 uur - Online
gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022
Zater­dag 15 januari gaat in vele pa­ro­chies en ge­meen­tes de Actie Kerk­ba­lans van start. Met deze Actie wordt een jaar­lijkse bijdrage gevraagd aan de kerk­le­den om zo de eigen plaat­se­lijke kerk te steunen.


maandag, 22 november 2021Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
maandag, 8 november 2021Wat is een missionaire parochie?
vrijdag, 5 november 2021Vier Kerstmis
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
dinsdag, 2 november 2021Rode lopers van Actie Kerkbalans
donderdag, 28 oktober 2021De Adventsactie komt er weer aan
vrijdag, 1 oktober 2021Herzien model-privacyverklaring parochies
woensdag, 22 september 2021Actie Kerkbalans opent de webshop
woensdag, 15 september 2021Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 3 september 2021Decreet Digitaal vergaderen
maandag, 23 augustus 2021Collecteschema 2022 vastgesteld
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
donderdag, 1 april 2021UBO-verklaring
donderdag, 1 april 2021Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
maandag, 15 maart 2021Gratis muzieksoftware voor koormuziek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 25 januari 2021Nieuw model privacyverklaring parochies
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelast
woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepastBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose