Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Herzien model-privacyverklaring parochies
gepubliceerd: vrijdag, 1 oktober 2021
Om pa­ro­chies te helpen bij het opstellen van hun privacy­ver­kla­ring is er een model-privacy­ver­kla­ring voor pa­ro­chies be­schik­baar. Dit model is herzien en te down­loa­den via rkkerk.nl. In deze nieuwe versie is nog dui­de­lijker be­schre­ven van wie een pa­ro­chie per­soons­ge­ge­vens ont­vangt en voor welk doel deze wor­den ver­werkt.
Actie Kerkbalans opent de webshop
gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021
De webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Vanaf medio sep­tem­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2022 online bekijken en be­stel­len.
Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben in hun ver­ga­de­ring van 14 sep­tem­ber 2021 de leden van de Per­ma­nente Raad gekozen: een voor­zit­ter en een vicevoor­zit­ter plus een lid. De hui­dige leden, die in 2016 wer­den gekozen, zijn herkozen.
Stamboomonderzoek
Vragen rond genealogie en de AVG
gepubliceerd: maandag, 13 september 2021
Het komt voor dat een pa­ro­chie bena­derd wordt met een vraag van iemand die zich bezighoudt met stam­boom­on­der­zoek. Vaak wordt aan de pa­ro­chie de vraag gesteld of zij in­for­ma­tie kan geven over hu­we­lij­ken of de doop van kin­de­ren. Het is goed om stil te staan bij de vraag hoe met dit soort verzoeken omge­gaan moet wor­den in het licht van de privacy­regels.
Decreet Digitaal vergaderen
gepubliceerd: vrijdag, 3 september 2021
Mgr. Hendriks heeft per decreet vast­ge­legd dat digi­taal ver­ga­deren voor pa­ro­chie­besturen en andere bestuur­lijke colleges is toe­ge­staan. Door voort­schrij­dende tech­nische moge­lijk­he­den en prak­tische beper­kingen kan digi­taal ver­ga­deren via pro­gram­ma's als Zoom en Teams een goede ver­van­ging zijn voor fysiek bijeen­ko­men. Fysiek ver­ga­deren als gebruike­lijke norm blijft gehandhaafd.
Collecteschema 2022 vastgesteld
gepubliceerd: maandag, 23 augustus 2021
Het collecteschema voor 2022 is op 15 juni 2021 vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Datum Kerkbalans 2022 bekend
gepubliceerd: donderdag, 5 augustus 2021
In 2022 vindt Actie Kerk­ba­lans plaats van zater­dag 15 januari tot zater­dag 29 januari 2022. Het lan­de­lijke campagne­team brengt in voor­be­rei­ding hierop ook dit jaar weer maan­de­lijks een nieuws­brief uit. In deze nieuws­brief vin­den or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans in de pa­ro­chies tips, in­for­ma­tie, een stappen­plan, han­dige downloads en het laatste nieuws. Abonneren is gratis en wordt aan­be­vo­len voor ie­der­een die betrokken is bij Actie Kerk­ba­lans.
UBO-verklaring
gepubliceerd: donderdag, 1 april 2021
Fi­nan­ciële dienstverleners (bij­voor­beeld een bank of verzeke­raar) vragen ker­ke­lijke in­stel­lingen met regelmaat een UBO-formulier in te vullen. Deze aan­gereikte (stan­daard)for­mu­lie­ren blijken vaak niet geschikt te zijn voor ker­ke­lijke in­stel­lingen.
Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
gepubliceerd: donderdag, 1 april 2021
Zeer recent stuurde de belas­ting­dienst een brief aan alle rechts­personen met een ANBI-status, waar­on­der de kerk­ge­noot­schappen. U heeft deze brief dus ook ont­van­gen. Wat betreft de para­graaf over verplichte stan­daard­for­mu­lieren grote ANBI’s kunnen wij u het volgende mel­den.
Gratis muzieksoftware voor koormuziek
gepubliceerd: maandag, 15 maart 2021
Ook koren zijn erns­tig getroffen door de corona­maat­re­ge­len. Velen hebben reeds online repe­ti­ties geor­ga­ni­seerd via een van de vele video­con­fe­ren­tie-apps. Dilemma daarbij is koorle­den elkaar niet kunnen horen, maar daar is nu een oplos­sing voor.
Phishing als pastorale beroepskrachten
gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2021
In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ont­van­ger aan te sporen geld over te maken. Na eer­dere inci­denten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een derge­lijk inci­dent gemeld. Het is goed om in de pa­ro­chie aan­dacht te vragen voor derge­lijke inci­denten, zodat zowel mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers als pa­ro­chi­anen alert blijven.
Nieuw model privacyverklaring parochies
Herzien met het oog op streaming van vieringen
gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021
Om pa­ro­chies te helpen bij het opstellen van hun privacy­ver­kla­ring is er een model-privacy­ver­kla­ring voor pa­ro­chies be­schik­baar. Dit model is in januari 2021 herzien met het oog op het streamen van ker­ke­lijke vie­rin­gen. Met deze model-privacy­ver­kla­ring heeft de pa­ro­chie een goed instru­ment in han­den om mensen te in­for­meren over welke gegevens de pa­ro­chie verzamelt en waarom dit gebeurt.


maandag, 25 januari 2021Diocesane Regelingen 2021
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelast
woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
dinsdag, 11 februari 2020Diocesane Regelingen 2020
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 5 december 2019Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepast
maandag, 8 juli 2019Landelijke infopagina preventiebeleid
woensdag, 5 juni 2019Andere procedure voor gratis VOGBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose