Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

UBO-verklaring
gepubliceerd: donderdag, 1 april 2021
Fi­nan­ciële dienstverleners (bij­voor­beeld een bank of verzeke­raar) vragen ker­ke­lijke in­stel­lingen met regelmaat een UBO-formulier in te vullen. Deze aan­gereikte (stan­daard)for­mu­lie­ren blijken vaak niet geschikt te zijn voor ker­ke­lijke in­stel­lingen.
Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
gepubliceerd: donderdag, 1 april 2021
Zeer recent stuurde de belas­ting­dienst een brief aan alle rechts­personen met een ANBI-status, waar­on­der de kerk­ge­noot­schappen. U heeft deze brief dus ook ont­van­gen. Wat betreft de para­graaf over verplichte stan­daard­for­mu­lieren grote ANBI’s kunnen wij u het volgende mel­den.
Gratis muzieksoftware voor koormuziek
gepubliceerd: maandag, 15 maart 2021
Ook koren zijn erns­tig getroffen door de corona­maat­re­ge­len. Velen hebben reeds online repe­ti­ties geor­ga­ni­seerd via een van de vele video­con­fe­ren­tie-apps. Dilemma daarbij is koorle­den elkaar niet kunnen horen, maar daar is nu een oplos­sing voor.
Phishing als pastorale beroepskrachten
gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2021
In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ont­van­ger aan te sporen geld over te maken. Na eer­dere inci­denten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een derge­lijk inci­dent gemeld. Het is goed om in de pa­ro­chie aan­dacht te vragen voor derge­lijke inci­denten, zodat zowel mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers als pa­ro­chi­anen alert blijven.
Nieuw model privacyverklaring parochies
Herzien met het oog op streaming van vieringen
gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021
Om pa­ro­chies te helpen bij het opstellen van hun privacy­ver­kla­ring is er een model-privacy­ver­kla­ring voor pa­ro­chies be­schik­baar. Dit model is in januari 2021 herzien met het oog op het streamen van ker­ke­lijke vie­rin­gen. Met deze model-privacy­ver­kla­ring heeft de pa­ro­chie een goed instru­ment in han­den om mensen te in­for­meren over welke gegevens de pa­ro­chie verzamelt en waarom dit gebeurt.
Diocesane Regelingen 2021
gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2021 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Fi­nan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Actie Kerkbalans presentatie online
Uitkomsten onderzoek naar o.a. kerk in coronatijd
gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2021
De lan­de­lijke pers­con­fe­ren­tie van Actie Kerk­ba­lans wordt ver­plaatst van 15 naar 22 januari. Dit heeft de organi­sa­tie besloten in ver­band met de hui­dige corona­maat­re­ge­len. Op deze geheel digitale pers­con­fe­ren­tie presen­teert Actie Kerk­ba­lans de uit­kom­sten van een groot opgezet onder­zoek dat is gedaan door onder­zoeks­bu­reau Citisens. Er is daarin gevraagd naar de bele­ving van kerk­gan­gers van hun kerk in corona­tijd en ook naar de geefbereid­heid van de deel­ne­mers.
Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
Vanaf zaterdag 27 maart - Besturencursus
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
Na het succes van de eerste vijf edities zal de besturen­cur­sus in 2021 opnieuw wor­den geor­ga­ni­seerd. De cursus vindt twee­jaar­lijks plaats als ver­die­ping voor hui­dige be­stuurs­le­den of als kennis­ma­king voor jong talent / aspirant be­stuurs­le­den die zich willen verdiepen in het pro­fes­sio­neel beheer en bestuur van een samen­wer­kings­ver­band, (gefuseerde) pa­ro­chie, of (I)PCI.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar in het kader rechts-boven op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Actie Kerkbalans doet onderzoek
Betrokkenheid kerkgangers in Corona-tijd
gepubliceerd: donderdag, 12 november 2020
Door de maat­regelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zich­zelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk - al dan niet via in­ter­net - een be­lang­rijke plek van verbin­ding. Deze bij­zon­dere tijd heeft Actie Kerk­ba­lans doen besluiten om juist nu onder­zoek te doen naar de be­trok­ken­heid van kerk­gan­gers bij hun plaat­se­lijke kerk. Gedurende de maand no­vem­ber zal onder­zoeks­bu­reau Citisens kerk­le­den en pa­ro­chi­anen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onder­zoek.
Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
In het kader van de AVG
gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
In deze corona­tijd wordt er door veel pa­ro­chies een live stream via in­ter­net ver­zorgd, om zo de mensen thuis via in­ter­net de mis mee te laten vieren. Dit roept met het oog op de privacywet­ge­ving zoals gere­geld in de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) echter een aantal vragen op.
Regionale startdag Vastenactie afgelast
Zaterdag 21 november - 10.00 uur - Online startdag
gepubliceerd: maandag, 26 oktober 2020
De regionale start­da­gen gaan helaas niet door van­wege de nieuwe corona­maat­re­ge­len. Om u toch goed voor te berei­den op de ko­men­de campagne, zijn er twee alternatieven.


woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
dinsdag, 11 februari 2020Diocesane Regelingen 2020
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 5 december 2019Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepast
maandag, 8 juli 2019Landelijke infopagina preventiebeleid
woensdag, 5 juni 2019Andere procedure voor gratis VOGBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose