Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Nieuwe algemeen reglementen parochie en PCI
gepubliceerd: dinsdag, 16 april 2024
Het Alge­meen regle­ment bestuur pa­ro­chie en het Alge­meen regle­ment bestuur PCI zijn ge­wij­zigd en de oude do­cu­menten op deze web­si­te zijn ver­vangen door nieuwe.
Diocesane Regelingen 2024
gepubliceerd: maandag, 5 februari 2024
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2024 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Finan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Factsheet veiligheid in en rond kerkgebouw
gepubliceerd: dinsdag, 19 december 2023
In ver­band met een verhoogd drei­gings­ni­veau heeft het Inter­ker­ke­lijke Contact in Over­heids­zaken (CIO) contact gehad met de Natio­naal Coördinator Terrorisme­be­strij­ding. Er is geen concrete drei­ging voor kerken, wel is er sprake van een verhoogde algemene drei­ging van moge­lijke aan­slagen. Mede om die reden brengt CIO de factsheet Kerk en vei­lig­heid opnieuw onder de aan­dacht.
AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
gepubliceerd: maandag, 11 december 2023
Voor pa­ro­chies is het van cruciaal belang om de juiste bewaar­ter­mijnen te stellen en te handhaven als het gaat om per­soons­ge­ge­vens in pa­ro­chies. Het bewaren van gegevens voor een periode die lan­ger is dan het doel waarvoor de gegevens nood­za­ke­lijk zijn, levert een overtre­ding op van de AVG. Hetzelfde geldt voor het niet naleven van gestelde bewaar­ter­mijnen.
Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
gepubliceerd: zondag, 10 december 2023
Drie deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen aan Actie Kerk­ba­lans maken in de eerste week van de­cem­ber 2023 ge­za­men­lijk hun opbrengst­cij­fers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en in de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land rede­lijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katho­lie­ke Kerk is voor wat betreft de beschik­ba­re gegevens sprake van een daling.
Speciale aandacht voor 800 jaar kerststal op Vier.nu
gepubliceerd: woensdag, 15 november 2023
Op zon­dag 3 de­cem­ber begint de Advent, de voor­be­rei­dings­tijd naar het hoog­feest van Kerst­mis. Op de web­si­te over de chris­te­lijke hoog­feesten, Vier.nu, staat dan Kerst­mis centraal met speciale aan­dacht voor de kerst­stal, want het is precies 800 jaar gele­den dat de eerste levende kerst­stal werd ingericht.
Geloof in communicatie
Zaterdag 18 november - 10.00 uur - Barneveld
gepubliceerd: vrijdag, 3 november 2023
Op zater­dag 18 no­vem­ber a.s. vindt de in­spi­ra­tie­dag ‘Geloof in Com­mu­ni­ca­tie’ plaats in Barne­veld; een dag met boeiende sprekers en prak­tische work­shops op het snij­vlak van kerk en com­mu­ni­ca­tie. Plus de verkie­zingen 'Kerk­blad van het jaar' en 'Kerk­web­site van het jaar'.
Nieuw directorium en hymnarium
gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2023
Medio ok­to­ber is het nieuwe Di­rec­to­rium voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie met de li­tur­gische kalen­der voor jaar B (van advent 2023 tot advent 2024) ver­sche­nen. Naast de vouwkalen­der voor het getij­den­ge­bed wordt dit jaar als tweede bijlage het ‘Hymnarium bij het Getij­den­boek’ geleverd. De uitgave is te be­stel­len in de webshop van de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie (NRL), rkli­tur­gie.nl.
Speciale jubileum erepenning
50 Jaar Actie Kerkbalans
gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023
Actie Kerk­ba­lans bestaat dit jaar 50 jaar! Daar gaan we ook in de campagne voor 2024 volop aan­dacht voor vragen! Omdat Actie Kerk­ba­lans niet kan bestaan zon­der al die vrij­wil­li­gers die de actie in hun eigen lokale ge­meen­te of pa­ro­chie tot een succes maken, willen we vooral hen in het zonnetje zetten.
Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
gepubliceerd: vrijdag, 6 oktober 2023
De geheel vernieuwde webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Sinds dins­dag 3 ok­to­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2024 online bekijken en be­stel­len. Snelle be­stel­lers maken bovendien kans op een bij­zon­dere prijs!
SRKK verhuist naar Baarn
Per 16 oktober 2023
gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
Het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) verhuist met ingang van 16 ok­to­ber naar een kantoorlo­ca­tie in Baarn. Van de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht gaat het SRKK naar de Prinses Marielaan 8 te Baarn, waar in een kantoorvilla de begane grond wordt gehuurd.
50 jaar PNB - Dag van de Toekomst
Maandag 25 september - 10.00 uur - Museum Speelklok Utrecht
gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
Het Pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men (PNB) werd opgericht in 1973 en bestaat in 2023 dus 50 jaar. Dat wordt gevierd op maan­dag 25 sep­tem­ber met een ‘Dag van de Toekomst’ waarop onder meer vooruitgekeken wordt naar de toe­komst van het fonds.


maandag, 19 juni 2023Collecteschema 2024 vastgesteld
maandag, 17 april 2023Streamen van uitvaartdiensten en AVG
vrijdag, 14 april 2023Landelijke Open Kerkendag
donderdag, 16 februari 2023Parochiewerkgroepen en AVG
woensdag, 11 januari 2023Uitnodiging persconferentie
dinsdag, 13 december 2022Kerstmisposter beschikbaar
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
donderdag, 29 september 2022Ecosysteem Missionaire Parochie
dinsdag, 13 september 2022Collecteschema 2023 vastgesteld
donderdag, 11 augustus 2022Subsidie voor verduurzaming kerkelijke gebouwen
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
woensdag, 4 mei 2022Noodopvang van vluchtelingen
zaterdag, 15 januari 2022Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
maandag, 22 november 2021Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
maandag, 8 november 2021Wat is een missionaire parochie?
vrijdag, 5 november 2021Vier Kerstmis
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
dinsdag, 2 november 2021Rode lopers van Actie Kerkbalans
donderdag, 28 oktober 2021De Adventsactie komt er weer aan
vrijdag, 1 oktober 2021Herzien model-privacyverklaring parochies
woensdag, 22 september 2021Actie Kerkbalans opent de webshop
woensdag, 15 september 2021Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 3 september 2021Decreet Digitaal vergaderen
maandag, 23 augustus 2021Collecteschema 2022 vastgesteld
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
donderdag, 1 april 2021UBO-verklaring
donderdag, 1 april 2021Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
maandag, 15 maart 2021Gratis muzieksoftware voor koormuziek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 25 januari 2021Nieuw model privacyverklaring parochies
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelast
woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTubeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose