Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vrede op aarde?

gepubliceerd: woensdag, 20 december 2023

Kerst­mis roept mooie, verzoenende gevoelens wakker bij veel mensen. Het is een feest van verbin­ding en samen-zijn. De engelen zingen bij de stal van Beth­le­hem van vrede op aarde. Het feest van Kerst­mis houdt de droom van vrede in ons wakker. Tege­lijk voelen we op geen ander moment in het jaar de bitter­heid van een wer­ke­lijk­heid die anders is, zo afwijkend van het kerst­vi­sioen. Blijven verbin­ding, ge­meen­schap en vrede een droom?

Het Heilig Land

Het afgelopen jaar heeft ons een nieuwe uitbraak gebracht van het conflict rond Israël en Palestina. Paus Fran­cis­cus heeft zich al vele malen hierover uit­ge­spro­ken. “De volken van Israël en Palestina hebben recht op vrede”, zo heeft hij gezegd. Ver­schil­lende ini­tia­tie­ven van onze paus zijn in de afgelopen tijd gericht geweest op het ver­krij­gen van een wapenstilstand en vrede in het Heilig Land. Fran­cis­cus heeft heel de Kerk opge­roe­pen om te bid­den en te vasten voor de vrede, hij heeft families van gegijzel­den en van andere slacht­of­fers van oorlog en geweld ont­van­gen en vele oproepen en pogingen gedaan om de partijen te bewegen tot onderhan­de­ling en tot huma­ni­taire hulp.

Oekraïne

Vrede op aarde?Minstens iedere week staat de paus ook stil bij de oorlog, die in Oekraïne woedt. Hij had eer­der dit jaar kar­di­naal Matteo Zuppi gevraagd om namens hem de strij­dende partijen en de groot­machten van deze wereld te bezoeken om vredeson­derhan­de­lin­gen en de vrijla­ting van ont­voerde kin­de­ren te bewerkstelligen.

Oorlog een nederlaag

“Oorlog is altijd een nederlaag”, heeft paus Fran­cis­cus gezegd, “Alleen de wapen­handelaren winnen erbij; die verdienen een hoop geld aan de dood van anderen”. Na­tuur­lijk sluit ik me graag aan bij alle inzet van onze paus voor de vrede. Maar wat is het jammer dat al deze goede ini­tia­tie­ven nog tot zo weinig succes hebben geleid. Wat zou ik graag - zoals de paus - de gewetens van de lei­ders van de volkeren wakker willen schud­den om hen bewust te maken van de grote verant­woor­de­lijk­heid, die op hun sch­ou­ders rust om de waar­dig­heid van iedere mens en Gods gebo­den centraal te stellen
en afstand te nemen van iedere schen­ding van mensen­rechten.

Pleidooi voor bescha­ving

Respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid en de rechten van de mens begint al veel dichter bij huis, bij een beschaafde en men­se­lijke omgang met elkaar, bij de bereid­heid om iemand te ver­ge­ven in plaats van te vergel­den, bij het spreken van verzoenende woor­den in plaats van een taal­ge­bruik, dat mensen tegen elkaar opzet en van elkaar vervreemdt. Wat dat betreft hebben we allemaal een verant­woor­de­lijk­heid.

Respect voor men­se­lijk leven

Bescha­ving en een mens­waar­dige omgang, met onderling respect en aan­dacht voor elkaar, is ook iets dat door politici en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties bevor­derd moet wor­den. Er is te veel een­zaam­heid in onze samen­le­ving, te weinig verbin­ding. Een goede omgang met mi­gran­ten hoort hier ook bij. Er zal altijd ruimte moeten blijven bij ons voor asiel­zoe­kers, die een bedreigende situatie zijn ontvlucht. Bescha­ving en respect gel­den net zo zeer voor de omgang met men­se­lijk leven. Zo vond ik het teleurstellend dat som­mi­ge poli­tieke partijen de moge­lijk­he­den voor het ‘kweken van embryo’s' louter voor weten­schap­pe­lijk onder­zoek willen verruimen. Men­se­lijk leven is geen middel tot een doel, geen onder­zoeks­ma­te­riaal. Het kweken van men­se­lijk leven voor proeven ontmen­se­lijkt niet alleen dit leven, maar ook onze maat­schap­pij.

Kerst­mis

Toch wordt het weer Kerst­mis. Moeten we dat feest maar niet meer vieren nu vrede en bescha­ving zo veraf lijken? Integen­deel! Laten we de droom van een andere wereld, waarin mensen in harmonie sa­men­le­ven, met respect en aan­dacht voor elkaar, juist koes­te­ren en ervoor werken en bid­den dat die droom wer­ke­lijk­heid wordt. We mogen dit visioen van vrede nooit opgeven, ook al roeien we daar­mee in tegen de stroom van deze tijd.

Zalig Kerst­mis!

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose