Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

In Gods naam samenkomen

gepubliceerd: donderdag, 7 september 2023

“Waar er twee of drie in mijn naam bijeen geko­men zijn, daar ben Ik in hun mid­den” (Mt. 18,20). Dat Bijbel­woord is velen van ons wel bekend. Het geeft aan hoe be­lang­rijk het is om samen te komen. Dat is goed voor onze ziel. De plaats en de omstan­dig­he­den spelen daarbij ook een rol. Wanneer ervaren we iets als een plek waar de Heer in ons mid­den is?

Twee of drie?

Soms gaat het om iets meer dan twee of drie. Deze zomer hebben ruim an­der­half miljoen jon­ge­ren Gods aanwe­zig­heid ervaren tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD). Niet alleen tij­dens de massale WJD zelf, maar ook op reis ernaar toe. In de gesprekken met de jon­ge­ren tij­dens de pelgrimage van ons bisdom mocht ik mee krijgen dat God met hen bezig was: de contacten met elkaar, de vie­rin­gen, de mooie erva­ringen droegen daaraan bij.

Die erva­ringen zijn per­soon­lijk en voor ie­der­een weer ver­schil­lend. Voor de één was het de nachte­lijke aanbid­ding in de Sacré Coeur in Parijs die Gods aanwe­zig­heid dui­de­lijk liet ervaren, voor een ander was dat het lopen van een stukje van de Camino of de catechese over de theo­lo­gie van het lichaam, de licht­pro­ces­sie in Fatima of het bezoek aan Lourdes, om maar iets te noemen.

Gelei­de­lijk werd alles steeds groter: na de reis met de eigen groep, zagen we de andere Neder­lan­ders bij de zogeheten ‘Rise up’-ochten­den in Lissabon, bij de ope­nings­vie­ring waren er al vele hon­derd­dui­zen­den en an­der­half miljoen jon­ge­ren waren bij de wake en de af­slui­ten­de heilige Mis met de paus.

Je moet erdoor heen

In Gods naam samenkomenDit alles bracht wel wat offers met zich mee: soms was het erg warm of moest je lang wachten en niet iedere slaaplo­ca­tie was even pret­tig. Ook dat hoort erbij. Zo is de WJD. En trouwens, we moeten een beetje uit onze comfort­zone wor­den gehaald om Gods aanwe­zig­heid te kunnen ervaren. Zelfs Jezus moest door een woes­tijn voor Hij zijn open­ba­re leven kon beginnen. Met de apos­te­len ging het niet veel anders. Zij zagen niet alleen won­de­ren, maar hebben ook de storm op het meer, de doodsangst van Jezus in de Hof van Olijven en zijn lij­densweg meebeleefd. En ook hun eigen missie­tochten waren nooit zon­der gevaar, maar de Heer had hen ge­sterkt met zijn aanwe­zig­heid en de leer­lin­gen bleven trouw bij elkaar komen, “één van hart en één van ziel” (Hand. 4,32).

Doe een volgende stap

Iedere jon­gere neemt dus een eigen, per­soon­lijke erva­ring mee uit de WJD. Dat is op zich al iets kost­baars en moois en hope­lijk zal die erva­ring hen blijven be­ge­lei­den. Tege­lijk is het voor hen be­lang­rijk om het niet te laten bij één eve­ne­ment, maar een volgende stap te zetten. Daarvoor is niet alleen de reünie van de WJD-reis bedoeld, maar ook een aanbod vanuit het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom, waar­on­der enkele korte pelgrims­reizen mét missio­naire vor­ming. Want dat was het thema van onze pelgrims­reis: ‘Share the joy’, deel de vreugde, een uit­no­di­ging om het evan­ge­lie door te geven.

Een kerk waar we samen­ko­men

Een andere be­lang­rijke plaats om samen te komen is de ka­the­draal. De Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem is de bis­schops­kerk, teken van onze ver­bon­den­heid met elkaar en met de bis­schop binnen de kerk­ge­meen­schap van ons bisdom. We komen er samen voor de Chrisma­mis, de pries­ter- of diaken­wij­dingen, voor een mooie Mis met de koor­school en andere gebeur­te­nissen. Voor de pries­ters, diakens en cate­chisten is het bovendien een bij­zon­dere plek omdat zij daar hun wij­ding of zen­ding ont­vingen. Dage­lijks zijn hon­der­den mensen verbon­den met de ka­the­draal via Ka­the­draal TV. Ook in die kerk zijn we vaak met meer dan twee of drie samen. Tege­lijk hebben velen hun eigen, per­soon­lijke her­in­ne­ringen en erva­ringen die met deze plaats verbon­den zijn. Zo moet ik denken aan mijn eigen aantre­den als bis­schop, ruim drie jaar gele­den, mid­den in corona­tijd, met der­tig mensen in die grote kerk.

Ver­schil­lende stijlen

Dit jaar is het 125 jaar gele­den dat de ka­the­draal werd gewijd (geconsa­creerd). De ka­the­drale basiliek van Sint Bavo kent vele ver­schil­lende stijlen, toch ervaart ie­der­een die het majestueuze gebouw betreedt, een op­val­lende een­heid en harmonie. Het verschil van stijlen van Neogo­tiek tot Nieuwe Zake­lijk­heid, van Jugendstil tot Am­ster­damse school, van Art Deco tot de toepas­sing van Arabiserende vormen, is groot en het samen­ko­men van al die ver­schil­lende stijlen maakt de ka­the­draal tot een uniek gebouw.

Eenheid in verschei­den­heid

Ik vind dat een prach­tig beeld voor de Kerk: iedere gelo­vi­ge heeft zijn eigen erva­ring, een eigen cha­risma en een eigen bijdrage. Hoe en waar heb je Gods aanwe­zig­heid ervaren? Dat kleurt onze spiri­tua­li­teit én onze inzet in het dage­lijks leven. Het mooie is dat die verschei­den­heid de een­heid niet schaadt, maar die juist verrijkt en dat die ons geloof per­soon­lijk maakt. De vele stijlen van de ka­the­draal zijn een beeld van de ge­meen­schap van de Kerk, die uit mensen bestaat die allen hun eigen band hebben met God en het geloofsgeheim.

Symboliek

Heel de ka­the­draal zit vol symboliek. Bij gelegen­heid van dit 125-jarig jubileum zal daar een boek over ver­schij­nen (zie pag. 9 - red.). Elk onder­deel van dit kerk­ge­bouw drukt een aspect uit van het­zelfde katho­lie­ke geloof. Door de hele kerk vin­den we gele tegels met rozen als teken dat de Heilige Geest op alle gelo­vi­gen is neer­ge­daald. Met onze eigen gaven zijn we allen dra­gers van die Geest.

Draag je steentje bij!

Ik vind dat onze ka­the­draal daarom een mooi beeld geeft van de rijkdom van het samen kerk-zijn! En tege­lijk is dit fraaie gebouw een uit­no­di­ging aan ons allemaal om ons steentje bij te dragen vanuit de rijkdom en veel­kleu­rig­heid van de gaven van de heilige Geest. Dat is een mooi beeld van de Kerk die wij­zelf zijn: Laten we er bij alle verschei­den­heid samen een mooi geheel van maken!

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Geďnspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose