Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Door welke geest laat je je leiden?

gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2023

Veel mensen weten niet wat we op Pink­ste­ren vieren. Toch is het een van de be­lang­rijk­ste feesten van het jaar en is het de dag, die het meest met ons per­soon­lijk leven en onze per­soon­lijke keuzes te maken heeft. Pink­ste­ren is het feest van de Heilige Geest.

Het voetbal­veld

Het kan zomaar gebeuren. Het voetbal­stadion zit vol. De wedstrijd begint en de menigte supporters zin­dert van span­ning en en­thou­sias­me. Dan gaat het mis: de scheidrechter geeft een penalty, maar de meeste supporters zijn het daar niet mee eens. De sfeer wordt onplezieri­ger, supporters beginnen aanstekers en bier­blikjes op het veld te gooien en een van de spelers wordt geraakt. Wat zo mooi en in zo’n goede sfeer begon, veran­dert zomaar in een grimmig strijdtoneel.

Spontane goed­heid

Sinds meer dan een jaar woedt er een verschrikke­lijke oorlog in Oekraïne. Enkele maan­den gele­den zagen we beel­den van gruwe­lijke verwoes­tingen, veroor­zaakt door de aard­be­vingen in Turkije en Syrië. De ellende van al die mensen is vre­se­lijk en niet om aan te zien. Er wer­den talrijke hulpacties opgezet. De actie van Giro 555 voor Oekraïne bracht zo’n 185 miljoen euro op, die voor de aard­be­vings­ge­bie­den zo’n 110 miljoen, terwijl er daar­naast ook allerlei andere acties gaande zijn, onder meer van de katho­lie­ke stich­ting Kerk in Nood. Bij het zien van de nood van zoveel mensen, wil­den velen iets doen: een geest van spontane goed­heid en van harte­lijk meeleven kwam over ons land.

Welke geest?

De situaties zijn herken­baar. Een andere geest kan zich zomaar meester maken van iets dat fijn en aange­naam begon, maar ook een goede, mooie en liefde­volle geest kan iemand overwel­digen bij het zien van iets dat hem raakt. Wij mensen wor­den soms overwel­digd door een goede of een kwade geest. Door welke geest laat je je lei­den?

De leer­lin­gen van Jezus

Na de kruis­dood van Jezus zaten de leer­lin­gen bij elkaar met de deuren gesloten uit vrees voor de Joden (Joh. 20,19). Toen de Geest over hen kwam op het Pinkster­feest, werd alles anders: de leer­lin­gen trokken erop uit en verkon­dig­den het evan­ge­lie zon­der vrees. Angst bleek hier de emotie, die de leer­lin­gen moesten over­win­nen door het ont­van­gen van de Geest van God. Ook dat is herken­baar: angst en vrees kunnen ons ge­mak­ke­lijk blokkeren.

Kom, Heilige Geest!

Na­tuur­lijk zou­den we willen dat een goede geest steeds meer bezit nam van ons­zelf en van de wereld, waarin wij leven. Dat zou eigen­lijk niet van toeval moeten afhangen, niet van de toevallige emotie of de gevoelens, die in ons wor­den opge­roe­pen. Wat zou het mooi zijn als we ons door een bewuste keuze laten lei­den om aan de goede geest gehoor te geven, de Geest van God. Wat is daarvoor nodig? Een open hart en Gods gave, want goed-zijn en leven uit de goede geest kunnen we niet alleen en uit ons­zelf. Daar is ons bij­zon­der gebed op gericht in de dagen tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren: “Kom, Heilige Geest, vervul de harten van de gelo­vi­gen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.”

Te­rug­ke­ren

Tege­lijker­tijd weten we dat we daarin tekort schieten. Hoe vaak hebben emoties in ons niet de over­hand, hebben we ons­zelf niet in bedwang en verliezen we de vrede van het hart? Als we ons willen laten lei­den door de goede Geest, moeten we dus ook op onze schre­den terug durven keren, ver­ge­ving vragen, afstand nemen van gevoelens en emoties.

Afstand

Als we de lei­ding van de Heilige Geest willen volgen, moeten we dus ook afstand nemen van gevoelens en emoties, want die emoties zijn niet altijd goed en even­wich­tig. Pas als we inner­lijk vrij zijn en in vrede, kunnen we de goede keuzes maken en on­der­schei­den waar de Geest ons heen wil lei­den.

Zalig Pink­ste­ren!

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose