Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mijn wensen voor u in coronatijd

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2020

De corona­pan­de­mie is zeker nog niet ten einde. Dage­lijks zijn er nieuwe uitbraken in de wereld, dan hier, dan daar, en grote delen van Europa kleuren geel of oranje: vei­lig­heidsrisico’s!

De scholen kon­den weer open­gaan en ik wens alle kin­de­ren en jon­ge­ren en hun leraren een goed en gezond nieuw school- of studie­jaar toe! Ook de kerken in ons bisdom doen er alles aan om u goed en veilig te ont­van­gen, aan de hand van het protocol dat de Neder­landse bis­schop­pen met des­kun­dige hulp hebben opge­steld. De corona­tijd stelt ons voor uit­dagingen, maar biedt ook een kans om God te ont­moe­ten.

Genadekans

Ik wens ie­der­een van harte toe dat deze corona­tijd ook een genadekans mag zijn. Want voor veel mensen in onze samen­le­ving geldt dat zij niet alle ac­ti­vi­teiten weer kunnen oppakken zoals vóór de corona­tijd: we moeten grote groepen vermij­den, thuis­werken is voor velen de norm, niet alles voelt even veilig, de Neder­lan­der bleef dichter bij huis in de vakantie­tijd en het uit­gaans­le­ven blijft nog steeds beperkt. Heel wat mensen voelen door die situatie welis­waar nog steeds een span­ning in hun dage­lijks leven en voor nogal wat mensen is het leven min­der af­wis­se­lend en rusti­ger gewor­den. Maar dat kan ook een voor­deel zijn.

Onrus­tig en opgejaagd?

“Het is Mijn Kerk; ga jij maar rus­tig slapen” sprak de inner­lijke stem van Jezus tegen de pas gekozen paus Johannes XIII. Van paus Fran­cis­cus is bekend dat hij een beeldje van de slapende Sint Jozef in zijn privé­ver­trek­ken heeft ter be­vor­de­ring van zijn nachtrust.
Sint Jozef

Wie zich af en toe opgejaagd voelt door al het coronagedoe, zou eens even rus­tig kunnen gaan zitten, een paar keer diep ademhalen en die zorgen en die onrust bewust in de han­den van de goede God mogen leggen. Doe als paus Johannes XXIII die na zijn pausverkie­zing in 1958 nogal nerveus werd en niet kon slapen van de zorgen van de hele katho­lie­ke Kerk, die nu op zijn sch­ou­ders waren komen te liggen: inner­lijk hoorde hij een stem, de stem van Jezus die hem zei: “Angelo, Angelo (dat was zijn eigen roep­naam), de Kerk is niet van jou, het is Mijn Kerk; ga jij maar rus­tig slapen”. Beklemt het je? Benauwt het je, die corona­pan­de­mie? Geef het af, geef het over! We zijn in Gods hand! Laat je hart niet verontrust wor­den!

De unieke kans van de corona­tijd

Als er min­der drukte en afwisseling is in de corona­tijd: prijs de Heer! Dat is een unieke kans om iets meer in je zelf te keren, te reflec­te­ren, te overpeinzen en te bid­den. Als alles heel snel gaat en er veel afwisseling is, leven we (bijna) van­zelf op­per­vlak­kiger. Alles flitst dan voorbij, het een na het andere en dat is vaak te veel en het gaat te snel om het goed in je op te nemen. Maar op de momenten dat we lang­zaam gaan en meer in het moment leven - zoals dat ons kan gebeuren bij heel bij­zon­dere gebeur­te­nissen van ons leven, bij vreugde en verdriet - gaan we meer de diepte in, we beleven alles anders, méér... en dat zijn de momenten die we niet vergeten en die ons iets te bie­den hebben. Het grote manco van onze tijd is dat die snel gaat en veel afwisseling biedt, maar niet tot diepgang leidt.

Zonder woor­den

Een gebed van overgave

Vader, Ik verlaat mij op U,
doe met mij wat Gij goed­vindt.
Wat Gij ook met mij doen wilt,ik dank U.
Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik,
als Uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.
Ik leg mijn leven in uw han­den,
ik geef mij aan U, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een nood­zaak
van liefde is mij te geven,
mij zon­der voorbehoud op U te verlaten,
met een onein­dig ver­trouwen:
want Gij zijt mijn Vader.

(Charles de Foucauld)

Het rus­tig zitten in de grote ruimte van een mooie kerk, mis­schien voor het ta­ber­na­kel waar de Heer onder ons aanwe­zig is, kan een mens veel bie­den. Je hoeft niet eens zo veel te zeggen, het mag woordeloos, een­vou­dig. Je mag doen zoals die boer deed die steeds zo lang in de kerk zat en die ant­woordde toen de pastoor van Ars hem vroeg wat hij daar deed: “Ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij”. Dat is al genoeg! En ga er maar van uit dat Hij gaat werken in je ziel, als je daar zo rus­tig zit, wat bidt en overweegt, je zorgen bij Hem neerlegt. En dat is dan mis­schien ook wel een goed advies voor de corona­tijd: geef wat meer tijd aan gebed, bij­zon­der het gebed van overgave, waarbij je je leven in Gods han­den legt. En ga - als je kunt - wat vaker naar de kerk. Zo’n stille, rus­tige door­de­weekse Mis heeft je veel te bie­den. Je bent nooit alleen. De Heer is er ook, Hij is bij je.

Ik wens u vrede, rust, inner­lijke vreugde, ge­zond­heid in deze corona­tijd!

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 juni 2024Op bezoek bij de paus
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose