Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Leven na dit leven

gepubliceerd: woensdag, 11 november 2015

November is de maand, waarin wij onze doden gedenken. Zater­dag zeven no­vem­ber heb ik samen met vele mili­tai­ren, politici en fami­lie­le­den, in ons jaar­lijks Natio­naal Requiem met dank­baar­heid al diegenen her­dacht die hun leven hebben verloren in de Tweede Wereld­oor­log, maar ook daarna, in al die con­flic­ten waar Neder­land bij betrokken was en is: mili­tai­ren, verzets­men­sen, burgers, mannen en vrouwen. We hou­den vast wat ze gedáán hebben, wie ze gewéést zijn, maar ook waar ze nu zijn. Aller­zie­len, het requiem, is gewor­teld in het geloof dat ze er nog zijn, en dat ons gebed en onze liefde hen nog kunnen bereiken. Er is leven na de dood, of mis­schien beter gezegd, het leven ein­digt niet, maar verandert alleen van karakter. Ik kom er straks op terug.

Vrede heeft morele én gees­te­lij­ke dimensies

Herdenken laat ons aller­eerst stil staan bij de grote vragen van oorlog en vrede in onze tijd. Het maakt waak­zaam tegen het gevaar dat we vrede en vei­lig­heid als iets van­zelf­spre­kends gaan zien. Vrede erf je niet de­fi­ni­tief van je voor­ou­ders. Elke gene­ra­tie moet het opnieuw verdienen en er opnieuw voor strij­den. Meer dan ooit in onze tijd. Als nooit tevoren zijn de volkeren van deze aarde met elkaar verbon­den, hun lot­ge­vallen met elkaar verweven. Vredes­po­li­tiek vraagt dan ook veel meer dan alleen een mili­tai­re strategie. Het vraagt een zoeken naar radicaal nieuwe wegen voor ge­rech­tig­heid en soli­da­ri­teit in het eco­no­mische, sociale en poli­tieke leven. Te groot is de kloof tussen arm en rijk in onze wereld. Deca­dente vormen van luxe en verspilling tegen­over schrijnende vormen van armoede en honger. Zoals eens Lazarus in de Bijbel, liggen de armen van deze wereld nu let­ter­lijk aan de poorten van villa’s der rijken, of trekken in een ware volks­ver­hui­zing, met miljoenen tege­lijk de wereld van

Leven na dit levende rijken binnen. In zekere zin oogsten we wat we zelf hebben gezaaid. Te lang hebben we nagelaten om de rijkdommen van deze aarde eer­lijk te ver­de­len. Als het ons niet lukt dit anders te doen, zal blijken dat het huis van de wereld­vre­de op zand gebouwd is. Maar nog iets anders is nodig. Vredes­po­li­tiek heeft ook gees­te­lij­ke dimensies. Het heeft ook te maken met eerbied voor het leven, voor de unieke en onster­fe­lijke waar­dig­heid van iedere mens, en voor de levende God. Hier ligt een vraag die we ons met nieuwe dringend­heid en in alle eer­lijk­heid ook moeten durven stellen, in­di­vi­dueel en col­lec­tief. Heeft God de plaats in ons leven en onze wereld die Hem toe­komt? Kan Zijn Geest in ons en door ons werken om ge­rech­tig­heid, waar­heid en liefde te brengen tussen mensen en volkeren, en daar­mee vrede. Beseffen we genoeg dat zich in aardse con­flic­ten ook altijd een gees­te­lij­ke strijd weer­spie­gelt tussen goed en kwaad, licht en duister? En daar­mee ben ik terug bij de reali­teit van de gees­te­lij­ke wereld.

Een gees­te­lijk universum

Als chris­te­nen geloven we dat er een gees­te­lij­ke wereld is. Een wereld, waarin “allen die in God zijn ontslapen”, zoals de Bijbel zegt, nu al leven, wachtend op de bekro­ning van hun eeuwig geluk bij de opstan­ding van de doden, als ze opnieuw bekleed zullen wor­den met een on­ver­gan­ke­lijk ver­gees­te­lijkt lichaam. Dit hebben we niet zelf bedacht, maar ontlenen we aan de heilige Schrift. In het begin schiep God de hemel en de aarde, zegt het boek Genesis. Door Zijn wil en woord ontstond alles wat bestaat. In één schep­pingsact, de oerknal zo u wilt, tege­lijk het zicht­ba­re, mate­rië­le universum én het onzicht­ba­re, gees­te­lij­ke universum. Je kunt het zien als de voor- en achter­kant van dezelfde geschapen wer­ke­lijk­heid. Dit geloof is niet onre­de­lijk of in strijd met de weten­schap. Integen­deel, steeds meer weten­schappers keren zich af van het ma­te­ria­lis­tische, ééndimen­sio­nale wereld­beeld, dat de geest ziet als product van de materie. Nieuwe inzichten over de ‘onbe­paald­heid’ van materie, en over de invloed van de men­se­lijke geest hierop, komen steeds dichter bij wat alle religies altijd al beweerd hebben: de géést is primair

en drukt zich uit in de máterie. In de heilige Schrift lezen we over ‘kos­mische heer­schap­pijen, machten en krachten’, over ‘engelen en demonen’. En over strijd tussen de Zoon van God en de Boze, die zich weer­spie­gelt in alles wat gebeurt op aarde. De Bijbel roept ons met klem op ‘de wa­pen­rus­ting van de Geest’ aan te trekken, en verhaalt tal­loze malen over won­der­lijke en troost­rijke ont­moe­tingen van mensen met de hemel en met Gods engelen, waarin ze wor­den beschermd en gesterkt.

Geraakt door de liefde

Maar ook tal­loze ‘gewone’ mensen van alle tij­den en plaatsen verhalen van zulke bij­zon­dere erva­ringen, waaraan wij ons kunnen optrekken. Een zakenman ver­telde mij ooit zijn verhaal. Hij was een echte carrièreman, succes­vol maar ook hard. Hij was wel gelovig en ging naar de kerk, maar zonder echte liefde voor God. Meer uit gewoonte, of zelfs uit angst voor God. Tot die ene dag. Hij had ge­com­mu­ni­ceerd en keerde terug naar zijn plaats. Ineens raakte hij in een soort ‘trance’. Hij voelde zich overwel­digd door een intense liefde. Het was, zegt hij, alsof de Heer zich liet kennen wie Hij wer­ke­lijk is. En als je dat beseft, zei hij let­ter­lijk, dan moet je wel verliefd wor­den. Verliefd op God tot over je oren, en met je hele wezen. Hij kon er alleen nog maar met tranen in z’n ogen over praten. Het enorme geluk om God te kennen en in zijn liefde te leven, en het drama om van die liefde te zijn afgesne­den, in deze wereld, maar vooral in de volgende, als een mens Hem bewust en volhar­dend uit z’n leven heeft verbannen door z’n ongeloof of een zon­dig en egoïstisch leven. Zeker in een tijd waarin er zoveel leed is om ons heen, kan Hij in een zelf­zuch­tig hart niet wonen. De maand no­vem­ber spoort ons aan om ons te bezinnen op onze eeuwige roe­ping en bestem­ming, op God die met eeuwige liefde op ons wacht, en een leven te lei­den dat voert naar dat on­ver­gan­ke­lijk geluk bij Hem.‘U moet de mensen hierover ver­tellen’, drukte de man mij nog op het hart. Bij deze.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose