Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Terug uit Rome

gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2015

‘Moe maar voldaan keer­den zij huis­waarts.’ Met die dood­doener ein­digen veel reis­ver­slagen. Maar voor ons ging het helemaal op. De bede­vaart naar Rome is een pelgrimage gewor­den met veel indrukken, erva­ringen en hoogte­punten. En tege­lijk fysiek en gees­te­lijk enorm inspannend voor onze bijna 800 pelgrims in de leef­tijd van 1½ tot 91 jaar.

Ze hebben er zich prima door­heen geslagen. Ik heb veel po­si­tie­ve reacties gehoord, niet alleen van onze pelgrims zelf, maar ook van buiten­staan­ders. Door een Ro­mein­se tv- / in­ter­net­omroep werd me ver­baasd gevraagd hoe dat nou kan, zo’n grote groep enthou­siaste pelgrims met veel jon­ge­ren en ge­zin­nen uit dat rare gesecula­ri­seerde Neder­land, uit ‘Am­ster­dam… of all places?’.

Stukje van de enorme groepsfotoAller­eerst komt het door de pelgrims zelf. Het viel me op wat voor een posi­tieve groep het was, vrolijk en met een hart voor geloof en Kerk. Ik heb ze ervoor bedankt. Een fan­tas­tische bijdrage heeft ook ons ka­the­drale koor geleverd, en het zoge­naamde pelgrims­koor. Ze hebben prach­tig gezongen in alle grote vie­rin­gen. Het ka­the­drale koor gaf een speciaal concert op 4 mei, Doden­her­den­king, in aan­wezig­heid van de Neder­landse ambas­sadeur bij de Heilige Stoel, Z.K.H. prins Jaime de Bourbon de Parme, die een mooie toe­spraak hield, en waarbij andere ambas­sadeurs aanwe­zig waren, uit België en andere lan­den. Ik denk dat het wellicht de eerste keer in de geschie­denis is dat op het­zelfde moment in Am­ster­dam en Rome een 4-mei­her­den­king plaatsvond. Om acht uur klonk het Wilhelmus, na twee minuten stilte, uit duizend kelen in de prach­tige kerk.

Twee pausen

Het ka­the­drale koor had ook het voor­recht om voor twee pausen te mogen zingen. Emeritus-paus Bene­dic­tus XVI ont­ving ons op zon­dag­avond 3 mei bij zijn woning in de Vati­caanse tuinen. Het koor stond opge­steld bij het huis, toen de 88-jarige paus in een soort golfkarretje kwam aan­gere­den. Hij had net de rozen­krans gebe­den bij de Lourdes­grot. Hij maakte een broze indruk, maar volgde gees­te­lijk hel­der en met intense aan­dacht de lie­de­ren, die dirigente Sanne Nieuwen­huij­sen had uitgekozen, waar­on­der zijn lievelings­lied “Denn Er hat seinen Englen...” van Mendelssohn.

Ook de hui­dige paus Fran­cis­cus nam ruim­schoots de tijd om bij de algemene au­diën­tie van 6 mei op het Sint Pieters­plein onze pelgrims te begroeten, ver­schil­lende van onze kin­de­ren zijn zegen en een knuffel te geven. Met ons ka­the­drale koor ging hij op de foto en hij luisterde naar het lied dat zij zongen. Hij liet blijken de zang te waar­de­ren, schudde nog wat han­den en liet de koorle­den – en mij – vereerd achter.

Voor mij per­soon­lijk was het trouwens de week van de drie pausen. Zater­dag­mid­dag 2 mei mocht ik nog de Koptische paus Tawadros II uit Caïro verwel­ko­men in de St. Vitus­kerk in Hilversum, alvorens naar Rome te vliegen om op zon­dag­morgen in de Sint Pieters­kerk te kunnen voor­gaan in de grote ope­nings­vie­ring van onze bede­vaart. Er zijn weken dat ik het met min­der moet doen!

Samen Kerk

Kijkje vanachter bisschop Punt in de Sint PieterHet doel van de bede­vaart was natuur­lijk primair om verbon­den­heid te ervaren met elkaar, met de Wereld­kerk en met God. Het is goed af en toe eens los te komen uit de typisch Neder­landse situatie, met z’n eigen pro­blemen en pro­bleempjes, en een bre­dere blik te krijgen. We zijn tenslotte samen Kerk, niet alleen met mensen uit onze eigen wijk of dorp, of pa­ro­chie, maar met de gelo­vi­gen van alle tij­den en alle plaatsen. De erva­ring met vergrij­zing en ont­kerste­ning is vooral iets van West-Europa, en dus ook van Neder­land. In Azië en Afrika is alles anders. Er is groei en vitali­teit, maar ook een ver­vol­ging, die extreme propor­ties heeft aange­nomen. Dat herinnert ons juist in Rome aan de Kerk van de eerste eeuwen. Er zijn twee plaatsen waar jon­ge­ren echt stil wor­den. Dat zijn niet de grote kerken of musea, maar de catacomben en het Colosseum, waar een een­vou­dig kruis herinnert aan de vele chris­te­nen die hier in de arena zijn vermoord. Zo is het be­gon­nen. En zo is het voor vele chris­te­nen we­reld­wijd weer. Maar de Blijde Bood­schap van verlos­sing, ver­ge­ving en eeuwig leven laat zich ook nu niet stoppen.

Vreugde alom

Naast zulke momenten van ernst en be­zin­ning was er toch vooral veel vreugde en ont­moe­ting. Je hoefde maar op een terrasje te gaan zitten, en je kwam al gauw in gesprek met onze eigen pelgrims maar ook met mensen van andere lan­den en culturen. De hulp­bis­schop en ik waren een keer wat vroeg voor een vie­ring en slopen, al gekleed in ‘klein paars’, naar een zij­straatje om nog even een cappuccino te drinken, toen hele stoeten pelgrims fotograferend en filmend langskwamen en het tafereel vastleg­den.

De on­der­lin­ge sfeer bleef tot het einde optimaal. Helaas was de terugreis op 7 mei door een brand op de luchthaven voor velen een be­proe­ving. Zo’n 200 pelgrims zijn een dag later teruggevlogen (som­mi­gen zelfs via Parijs), maar ik denk dat ze dat er wel voor over hebben gehad.

Mijn bij­zon­dere dank gaat uit naar de VNB-reis­orga­ni­sa­tie en onze bisdom­me­de­werk(st)ers, die alles geor­ga­ni­seerd hebben en enorm veel werk verzet hebben. Voor­af­gaand aan de reis en in Rome. Maar ook de tien­tal­len reis­lei­ders, gidsen, pas­to­raal bege­lei­ders, bege­lei­ders van de kin­der-, tiener- en jon­ge­ren­pro­gramma’s, dirigenten, koor­lei­ders en –zan­gers, organisten, voor­gan­gers en assis­tenten in de vie­rin­gen, het medisch team, de verant­woor­de­lijken voor de com­mu­ni­ca­tie, die ervoor gezorgd hebben dat ook de thuis­blij­vers snel veel kon­den meebeleven. Bij elkaar mis­schien wel hon­derd man/vrouw die zich voor deze succes­volle bede­vaart hebben ingezet. Te veel om op te noemen. Aan allen zeg ik oprecht: grazie mille grazie, harte­lijk bedankt!

Op het einde kreeg ik de vraag: Wanneer gaan we weer op bede­vaart? Gezien de enorme organi­sa­tie zal het nog wel even duren, maar het plan houd ik zeker vast.

 

+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

overzicht van bijdragen:
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en gelukBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose