Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Korte verklaring nav ‘De Deetman files’

gepubliceerd: zaterdag, 12 december 2020
Korte verklaring nav ‘De Deetman files’

Naar aan­lei­ding van het ver­schij­nen van het boek ‘De Deetman files’ van de voor­ma­lige se­cre­ta­ris van de KNR, Patrick Chatelion Counet, geven de Neder­landse bis­schop­pen een korte ver­kla­ring. De bis­schop­pen herhalen hierin wat in eer­dere com­mu­ni­qués is gezegd en met name de inbreng van kar­di­naal Eijk in de Tweede Kamer (rondetafel­ge­sprek d.d. 29 juni 2016, inbreng namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR).

Korte ver­kla­ring van de Neder­landse bis­schop­pen

Toen in 2010 dui­de­lijk werd dat -ook in Neder­land- seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen in de R.-K Kerk had plaats­ge­von­den op veel grotere schaal dan gedacht, was dat een enorme schok.

De Katho­lie­ke Kerk in Neder­land koos in 2010 voor drie uitgangs­pun­ten:

  1. tran­spa­ran­tie ten aanzien van seksueel mis­bruik
  2. onaf­han­ke­lijk­heid van het onder­zoek van het seksueel mis­bruik en de be­han­de­ling van klachten van seksueel mis­bruik
  3. respect voor de slacht­of­fers

Aan het streven naar tran­spa­ran­tie heeft de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land gestalte gegeven door aan de heer Deetman te verzoeken met de naar hem genoemde com­mis­sie Deetman de ernst en omvang van het mis­bruik weten­schap­pe­lijk te onder­zoeken en aldus dui­de­lijk in beeld te krijgen. Zijn bevin­dingen kon­den zon­der restricties wor­den ge­pu­bli­ceerd. Bij deze tran­spa­ran­tie behoorde ook onaf­han­ke­lijk­heid. Dit kwam onder meer tot uiting in het weten­schap­pe­lijk onder­zoek van het seksueel mis­bruik dat in ker­ke­lijke in­stel­lingen heeft plaats­ge­von­den.

Vanaf 2010 is na­druk­ke­lijk gekozen voor deze wijze van werken. Op advies van de Com­mis­sie Deetman hebben de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR in ge­za­men­lijk­heid een onaf­han­ke­lijke stich­ting in het leven ge­roe­pen, de Stich­ting Beheer & Toezicht inzake seksueel mis­bruik in de Rooms-katho­lie­ke Kerk in Neder­land, met een Meld­punt, een Klachten­com­mis­sie, een Compen­sa­tie­com­mis­sie en een Platform Hulp­ver­le­ning.

De Klachten­com­mis­sie heeft de klachten in alle onaf­han­ke­lijk­heid van de bis­schop­pen en hogere oversten onder­zocht. Dit gold even­eens voor de Compen­sa­tie­com­mis­sie, die advies gaf ten aanzien van de toe te kennen compen­sa­tie. Met verja­ring is geen reke­ning gehou­den en ook kon­den klachten wor­den inge­diend tegen overle­den aan­ge­klaag­den. Deze maat­regelen waren nood­za­ke­lijk om op passende wijze hulp, erken­ning en genoegdoe­ning aan de slacht­of­fers en ruimte te bie­den voor moge­lijke heling.

Sinds de door rechter bepaalde slui­tingsdatum (1 mei 2015) voor het indienen van klachten bij de Stich­ting Beheer & Toezicht kunnen klachten onder meer van seksueel mis­bruik wor­den inge­diend bij het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag, dat is opgericht door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in nauwe samen­wer­king met de KNR. Meldingen van ver­jaard seksueel mis­bruik, ook indien verricht door een inmiddels overle­den persoon, kunnen nog steeds wor­den inge­diend bij het dit Meld­punt en wor­den dan behandeld volgens de Afspraak Nage­ko­men Meldingen.

Het be­lang­rijk­ste uitgangs­punt van de drie uitgangs­pun­ten is het respect voor de slacht­of­fers. Met de heer Deetman erkent en waar­deert de Katho­lie­ke Kerk de moed die slacht­of­fers hebben gehad om hun mis­bruikge­schie­de­nis ter kennis te brengen.

De Katho­lie­ke Kerk in Neder­land heeft bij het opzetten van rege­lingen grenzen opge­zocht, ook in juri­dische en kerk­rechte­lijke zin. Er is veel gedaan, maar ook veel geleerd.

De drie­slag, tran­spa­ran­tie-onaf­han­ke­lijk­heid-respect, is de vrucht is van een lang niet altijd ge­mak­ke­lijk zoek­pro­ces naar de juiste hou­ding, woor­den en toon­zet­ting. De gesprekken met slacht­of­fers en hun familie, die ons nog scherp voor de geest staan, hebben rich­ting gegeven aan dat zoek­pro­ces.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose