Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Van den Hende naar Rome

Kerktop over seksueel misbruik van 21 t/m 24 februari

gepubliceerd: maandag, 18 februari 2019
foto: Bisdom Rotterdam
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Vanuit Neder­land neemt mgr. Van den Hende als voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie deel aan de ont­moe­ting over seksueel mis­bruik in de Kerk die van 21 tot en met 24 februari plaats­vindt in Rome.

Tijdens de bij­een­komst zal wor­den ge­spro­ken over seksueel mis­bruik in de we­reld­wijde Kerk. In plenaire sessies en kleinere groepen wordt ge­spro­ken over drie thema’s: verant­woor­de­lijk­heid nemen, verantwoor­ding afleggen en tran­spa­ran­tie betrachten.

Mgr. Van den Hende: “In Neder­land zijn bis­schop­pen en reli­gi­euzen zich ten volle bewust van de ernst van het mis­bruik van min­der­ja­rigen door mensen van de Kerk. In ge­za­men­lijk­heid werd des­tijds gekozen voor onaf­han­ke­lijk onder­zoek en een onaf­han­ke­lijke pro­ce­dure ten­ein­de te komen tot erken­ning en genoegdoe­ning aan slacht­of­fers en ook hulp­ver­le­ning. Elders in de wereld zie je niet vaak een derge­lijke samen­wer­king en ge­za­men­lijke aanpak.”

Een aanbeveling van Deetman was om de erva­ringen van de R.-K. Kerk met de aanpak en preventie te delen met andere sectoren in de samen­le­ving. De erva­ringen zijn ook gedeeld binnen de R.-K. Kerk. Zo werd de Engelse vertaling van het Eind­rap­port van het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK onder de aan­dacht gebracht van onder meer de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer.

Voor­af­gaand aan de bij­een­komst vroeg de organi­sa­tie van de con­fe­ren­tie de deel­ne­mende bis­schop­pen om slacht­of­fers van seksueel mis­bruik door mede­wer­kers van de Kerk te ont­moe­ten.

Mgr. Van den Hende: “Als bis­schop heb ik meer­dere keren slacht­of­fers van seksueel mis­bruik ontmoet en ge­spro­ken. Soms ging het om mensen die geen pro­ce­dure wil­den, maar wel hun verhaal wil­den doen. De meeste keren waren het ont­moe­tingen als onder­deel van de zit­tingen van de Klachten­com­mis­sie van het Meld­punt. Ook in het kader van de zogeheten Contact­groep, was er in bepaalde gevallen direct contact met slacht­of­fers, omdat hun gestarte pro­ce­dure te maken had met stagnatie. Deze ont­moe­tingen waren steeds opnieuw een con­fron­ta­tie. Als bis­schop treed je op namens de ge­meen­schap van de Kerk. Veelal waren de aan­ge­klaag­den reeds overle­den. Veel mensen zijn getekend door het mis­bruik en ik kon merken dat het ver­tellen over het per­soon­lijk ondervon­den mis­bruik moei­lijk is en veel moed vraagt.”

foto: Diliff
Vaticaan

Wat verwacht de bis­schop van de ont­moe­ting? “De pijn en schaamte met betrek­king tot het mis­bruik van min­der­ja­rigen wordt al jaren binnen en buiten de Kerk gevoeld. Het is nu voor het eerst dat het probleem van mis­bruik van min­der­ja­rigen in de Kerk in een speciale bij­een­komst van de we­reld­wijde Kerk aan de orde komt. Paus Fran­cis­cus heeft aange­ge­ven dat hij met deze bij­een­komst drie dingen beoogt: bis­schop­pen we­reld­wijd brengen tot bewust­zijn en erken­ning van het mis­bruik, commit­ment van het we­reld­wijde epis­co­paat om dit probleem aan te pakken, plus ge­za­men­lijke momenten van gebed en boete.”

“Dat paus Fran­cis­cus in deze con­fe­ren­tie bis­schop­pen en reli­gi­euze oversten uit heel de wereld bij elkaar brengt, maakt dui­de­lijk dat hij deze grote opgave niet alleen, maar in ge­za­men­lijk­heid met de hele Wereld­kerk tegemoet wil tre­den. Daar­mee heeft hij het voor zich­zelf en voor de hele Kerk tot priori­teit gemaakt.”

De bij­een­komst heeft een eigen web­si­te: www.pbc2019.org

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose