Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK

gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2016
De bal die werd doorge­geven bij de start van de campagne ‘Maak er een punt van’ in 2015 op het Katholieke Jongerendag­Festival.
De bal die werd doorge­geven bij de start van de campagne ‘Maak er een punt van’ in 2015 op het Katholieke Jongerendag­Festival.

In 2015 ont­vingen pa­ro­chie­besturen via de bis­dom­men in­for­ma­tie over de over­heids­campagne tegen seksueel grensover­schrij­dend gedrag ‘Maak er een punt van’. Onder­deel van die campagne is de moge­lijk­heid om een gratis Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen voor vrij­wil­li­gers die werken met jon­ge­ren en met mensen met een verstan­de­lijke beper­king.

Verplicht voor spe­ci­fie­ke groepen

Binnen de R.-K. Kerk is het aan­vra­gen van een VOG sinds 1 januari 2014 verplicht voor een aantal spe­ci­fie­ke groepen beroeps­krachten en vrij­wil­li­gers. De VOG wordt enkel gratis voor die vrij­wil­li­gers die werken met jon­ge­ren en met mensen met een verstan­de­lijke beper­king.

Aanvragen via SRKK

Met het ministerie van Vei­lig­heid en Justitie is overeen­geko­men dat de R.-K. pa­ro­chies in Neder­land deze gratis VOG’s aan kunnen vragen via het lan­de­lijk se­cre­ta­riaat van de R-K Kerk in Utrecht. De aan­vraag wordt binnen het lan­de­lijk se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk ver­werkt in het systeem van de dienst Justis (ministerie van Vei­lig­heid en Justitie). Het betreft een tij­de­lijke rege­ling in ieder geval tot 1 januari 2017. Op termijn zullen aan­vra­gen recht­streeks bij Justis kunnen wor­den inge­diend.

Vragen die de pa­ro­chie bij de aan­vraag beant­woordt gaan onder andere over de bekend­heid met de preventieve maat­regelen die de R.-K. Kerk geno­men heeft om seksueel mis­bruik te voor­ko­men.

Details en meer in­for­ma­tie

Overige VOG aan­vra­gen

Een VOG voor overige vrij­wil­li­gers of beroeps­krachten moet wor­den aan­ge­vraagd via de ge­meen­te.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose