Bisdom Haarlem-Amsterdam


Erkenning en genoegdoening

Voor ongegrond verklaarde klachten seksueel misbruik

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2015

Seksueel misbruik en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke KerkOp voorstel van drs. W.J. (Wim) Deetman heeft de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land besloten tot erken­ning van en genoeg­doe­ning voor kla­gers over seksueel mis­bruik, van wie een onaf­han­ke­lijke klachten­com­mis­sie de klacht onge­grond heeft bevon­den. Het gaat hierbij om kla­gers die ter onder­steu­ning van hun klacht zich alleen maar kon­den be­roe­pen op hun eigen ver­kla­ring en niet over ver­der steun­bewijs beschikten, terwijl hun klacht authen­tiek en geloof­waar­dig is.

Het gaat om ongeveer 250 kla­gers, waar­van de meesten inmiddels via her­zie­ning, mediation of schik­king erken­ning en genoegdoe­ning hebben gekregen. Op advies van een onaf­han­ke­lijke com­mis­sie bie­den de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen een res­te­rende groep van ongeveer 100 kla­gers met klachten die authen­tiek zijn erken­ning en genoeg­doe­ning aan.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen hebben het ini­tia­tief geno­men met deze slotactie om erken­ning en genoeg­doe­ning te bie­den aan alle kla­gers, ook al is hun klacht door de onaf­han­ke­lijke klachten­com­mis­sie onge­grond bevon­den. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen hebben Wim Deetman gevraagd een voorstel te doen voor zo’n rege­ling.

Ach­ter­grondin­for­ma­tie

In het voor­jaar van 2013 signaleerde de voor­zit­ter van de Klachten­com­mis­sie dat de com­mis­sie in som­mi­ge gevallen een klacht niet gegrond kon verklaren door het ont­bre­ken van steunbe­wijs, terwijl de Klachten­com­mis­sie er op basis van de authen­tieke en oprechte ver­kla­ring van de kla­ger van overtuigd kon zijn dat er wel sprake was van seksueel mis­bruik. Deze erva­ring was gaandeweg door de Klachten­com­mis­sie opge­bouwd. Bij gelegen­heid van een Rondetafel­ge­sprek, belegd door de Vaste Kamer­com­mis­sie voor Vei­lig­heid en Justitie op 28 maart 2013, kon­dig­den de voor­zit­ters van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR aan dat na afloop van de be­han­de­ling van alle inge­diende klachten gekeken zou wor­den naar de onge­grond verklaarde klachten.

In het verlengde hier­van werd in de 0-meting het voorstel (advies 25) gedaan om, nadat alle klachten waren behandeld, de onge­grond verklaarde zaken nog een keer te bekijken. Niet om een soort hoger beroep te creëren, maar om te bezien of er toch niet een vorm van coulance moge­lijk is voor deze situaties. Dit advies werd door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR over­ge­no­men. De werk­wij­ze kreeg al spoe­dig de titel van ‘Slotactie’ mee.

Mede op basis van de gesprekken in het Voor­zit­ters­over­leg wer­den de con­touren voor de Slotactie opge­steld en in de vroege zomer van 2014 door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR vast­ge­steld:

  1. Slotactie. Er komt een Slotactie voor de zaken die onge­grond zijn verklaard. De Slotactie houdt in dat de klacht over het mis­bruik wordt be­oor­deeld op basis van de authentici­teit van het leed dat de kla­ger heeft onder­gaan. Het dossier van de Klachten­com­mis­sie is het uitgangs­punt. De feiten en omstan­dig­heden wor­den niet nog een keer inhou­de­lijk be­oor­deeld. De Slotactie is dus geen hoger beroep.
  2. Onaf­han­ke­lijke com­mis­sie. De Slotactie zal wor­den uitge­voerd door een onaf­han­ke­lijke com­mis­sie. De com­mis­sie wordt inge­steld door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR. De com­mis­sie geeft een bin­dend advies aan de bis­schop/hogere overste over de authentici­teit van het leed dat de kla­ger heeft onder­gaan, en de hoogte van de genoeg­doe­ning.
  3. Per­soon­lijke bena­dering. De bis­schop­pen en hogere oversten sturen de kla­gers van wie de klacht onge­grond is verklaard, een brief waarin zij hen de vraag voorleggen of zij in aanmer­king willen komen voor erken­ning en/of een genoegdoe­ning en/of hulp­ver­le­ning. Nadat de com­mis­sie zal hebben geadviseerd de klacht authen­tiek te verklaren, nemen de bis­schop­pen of hogere oversten dit advies over en delen dit mee aan de kla­gers met een per­soon­lijk be­ge­lei­dend schrijven. Deze per­soon­lijke bena­dering past bij de gevoelde morele verant­woor­de­lijk­heid. De bis­schop­pen of hogere oversten zorgen ervoor dat de toegekende genoegdoe­ning zo spoe­dig moge­lijk aan de kla­gers wordt overgemaakt.
  4. Plan­ning. De Slotactie wordt naar voren gehaald. Het uitgangs­punt dat deze actie na de laatste uit­spraak zou wor­den ingezet, werd verlaten. Hiermee wordt het verzoek van de voor­zit­ter van KLOKK geho­no­reerd.

In au­gus­tus 2014 vroegen de voor­zit­ters van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR aan de heer Deetman hen te adviseren over de Slotactie. Door het kort geding, dat VPKK aanspande met betrek­king tot de slui­tingsdatum van 1 juli 2014 voor de Klachten­rege­ling 2011 en de uit­spraak van de voor­zie­ningen­rechter op 1 ok­to­ber 2014, waardoor de slui­tings­datum werd verschoven naar 1 mei 2015, is parallel daaraan de start van de Slotactie ook opgeschoven.

In gesprek met de diverse betrok­ke­nen, waar­on­der ook de slacht­of­fer­groepen, werkte de heer Deetman de Slotactie ver­der uit.

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose