Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Maar en er een Punt van

gepubliceerd: dinsdag, 26 mei 2015

Wanneer een vrij­wil­li­ger mis­bruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slacht­of­fer en de organi­sa­tie. Als organi­sa­tie hoor je er alles aan te doen om seksueel grens­over­schrij­dend gedrag te voor­ko­men.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag - Maak er een Punt vanOm de preventie van seksueel grens­over­schrij­dend gedrag bre­der onder de aan­dacht te brengen, lan­ceerde de Rijks­over­heid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grens­over­schrij­dend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms Katho­lie­ke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voor­ko­men van seksueel grens­over­schrij­dend gedrag is van groot belang.

In het kader van preventie­be­leid wer­den al diverse zaken afge­sproken binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk. Zo trad per 1 juli 2014 de Gedrags­co­de Pas­to­raat in wer­king. Per 1 mei 2015 werd het R.-K Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag inge­steld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk bisdom een ver­trouwens­persoon seksueel grens­over­schrij­dend gedrag aan­ge­steld. Verder is per 1 januari 2014 een verplichte Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag (VOG) inge­voerd voor pries­ters, diakens en pas­to­raal werk(st)ers, voor reli­gi­euzen en voor bepaalde ker­ke­lijke vrij­willi­gers en functiona­rissen.

Een veilige kerkDe campagne ‘Seksueel grens­over­schrij­dend gedrag. Maak er een punt van’ wil pa­ro­chies sti­mu­leren om nog meer werk te maken van preventie van seksueel grens­over­schrij­dend gedrag. De campagne ver­wijst naar toolkits die zijn ont­wik­keld, waar­mee besturen van organi­sa­ties direct aan de slag kunnen. Voor pa­ro­chies is er bij­voor­beeld de toolkit ‘Een veilige kerk’.

Vier actie­pun­ten

In de campagne staan 4 actie­pun­ten centraal:

 1. Zorg dat vrij­wil­li­gers een VOG hebben
  Binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk is de VOG verplicht voor onder meer vrij­wil­li­gers die werken met jon­ge­ren en met mensen met een verstan­de­lijke beper­king
 2. Hanteer hel­dere omgangs­regels
  Binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk geldt de Gedrags­co­de Pas­to­raat voor degenen die werk­zaam zijn in de pas­to­rale zorg. Ook van anderen wordt verwacht dat zij zich in hun gedrag richten naar de waar­den en normen van deze gedrags­co­de.
 3. Stel een ver­trouwens­contact­persoon aan
  In elk bisdom is een ver­trouwens­persoon aan­ge­steld voor zaken rond seksueel grens­over­schrij­dend gedrag.
 4. Wees zorg­vul­dig bij het aan­ne­men van vrij­wil­li­gers
  Een zorg­vul­dig aanname­be­leid van vrij­wil­li­gers helpt problemen voor­ko­men. 

WebsitesGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose