Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik

Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

gepubliceerd: dinsdag, 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 treedt een nieuwe klachten­pro­ce­dure in wer­king binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land: het Regle­ment R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag. Voor de nieuwe rege­ling is aan­slui­ting gezocht bij klachten­pro­ce­dures die gang­baar zijn in andere sectoren van de samen­le­ving.

Schema Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruikDe klachten­pro­ce­dure uit 2011 wordt de ko­men­de periode afge­bouwd. Vanaf 1 juli 2014 kunnen geen klachten meer wor­den inge­diend onder deze rege­ling.

De nieuwe klachten­pro­ce­dure maakt onder­deel uit van een nieuw bouw­werk voor de aanpak en preventie van seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag.

Oude rege­ling

Op basis van de aanbevelingen van de heer W. Deetman, ge­pu­bli­ceerd in de­cem­ber 2011, nam de Kerk reeds diverse maat­regelen. Zo richtten de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) ge­za­men­lijk de ‘Stich­ting Beheer en Toezicht inzake seksueel mis­bruik in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land’ op voor de be­han­de­ling van klachten van seksueel mis­bruik. Het bij­zon­dere van deze klachten­pro­ce­dure was dat de Kerk zich niet beriep op verja­ring en dat klachten van mis­bruik kon­den wor­den inge­diend tegen overle­den personen.

Ver­kla­ring Omtrent Gedrag

Daar­naast nam de Kerk verschil­lende maat­regelen ter preventie, zoals de invoe­ring van de eis van een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) voor de benoe­ming van pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)ers, het aan­ne­men van kan­di­da­ten hier­voor en de aan­stel­ling van bepaalde cate­go­rieën vrij­wil­li­gers en functiona­rissen. Per 1 juli 2014 treedt ook de ‘Gedrags­co­de Pas­to­raat’ in wer­king. Hiermee sluit de Kerk aan bij gedrags­co­des die in andere sectoren van de samen­le­ving gang­baar zijn. Een ante­cedenten­onder­zoek was reeds sinds 2005 verplicht bij de benoe­ming van pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)ers, wanneer zij overstapten naar een ander bisdom of een andere reli­gi­euze in­stel­ling.

Nieuwe richt­lij­nen pas­to­raat

Nieuwe richt­lij­nen voor de bis­dom­men inzake seksueel mis­bruik van min­der­jarigen sluiten aan bij wat de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer in Rome hier­voor vereist. Deze ‘Essential norms’ liggen momen­teel ter goed­keu­ring bij de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer en wor­den inge­voerd zo gauw de goed­keu­ring is verleend. Deze richt­lij­nen bepalen onder meer dat bij seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen altijd aangifte wordt gedaan bij het Open­baar Ministerie, zoals ook nu reeds praktijk is.

Klachten­pro­ce­du­re 2011 afge­bouwd

Het Meld­punt Mis­bruik RKK, dat valt onder de Klachten­pro­ce­dure van 2011, wordt de ko­men­de periode afge­bouwd. Klachten die voor 1 juli 2014 zijn inge­diend wor­den de ko­men­de tijd nog behandeld en afgerond. Na een gegrond­ver­kla­ring van een klacht door de bis­schop of hogere reli­gi­euze overste kunnen slacht­of­fers een verzoek tot genoeg­doe­ning indienen bij de Compen­sa­tie­com­mis­sie.

Slotacte

Authen­tieke klachten aan­gaande ondervon­den leed door seksueel mis­bruik, waar­van de Klachten­com­mis­sie van de Stich­ting Beheer en Toezicht niet kon adviseren deze gegrond te verklaren, vallen onder de ‘Slotactie’ van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR en kunnen zo alsnog een afron­ding krijgen.

Platform Hulp­ver­le­ning

Het Platform Hulp­verle­ning dat werd opgezet binnen het kader van de Stich­ting Beheer en Toezicht wordt voort­ge­zet. Het Platform Hulp­verle­ning zorgt voor pro­fes­sio­nele doorver­wij­zing naar hulp­ver­le­ning op maat voor mensen die slacht­of­fer wer­den van seksueel mis­bruik door een vertegen­woor­diger van de Kerk. Het Platform on­der­houdt contacten met spe­cia­listen en gespeciali­seerde centra in het land met des­kun­dig­heid op het gebied van seksueel mis­bruik. Ook beschikt het Platform over ver­trouwens­personen die desgewenst ingeschakeld wor­den.

Do­cu­mentenGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose