Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor

gepubliceerd: dinsdag, 28 juni 2016
Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor

Vandaag, 28 juni 2016, publi­ceert de voor­ma­lige Com­mis­sie Deetman zijn slotmonitor. De slotmonitor overziet wat de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land de afgelopen vijf jaar deed om slacht­of­fers van seksueel mis­bruik en van excessief geweld tegen min­der­ja­rigen hulp, erken­ning en genoegdoe­ning te geven.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR zullen kennis­ne­men van de slotmonitor. De slotmonitor betreft een omgang met een pijn­lijke ge­schie­de­nis en beschrijft een periode van vijf intensieve jaren van werken aan erken­ning, genoegdoe­ning en hulp. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR zullen samen over de slotmonitor spreken.

Cijfers

Het aantal slacht­of­fers dat hulp, erken­ning en genoegdoe­ning heeft gekregen, is ruim twee­dui­zend. Het betreft hier slacht­of­fers van seksueel mis­bruik en van excessief geweld. Naar de stand van zaken van 1 juni 2016 betreft het 1.297 (gedeelte­lijk) gegrond verklaarde klachten over seksueel mis­bruik, 144 kla­gers waar­van de klacht niet gegrond was verklaard maar in de slotactie erkend zijn, 420 kla­gers en mel­ders over excessief geweld en minstens 369 kla­gers over seksueel mis­bruik met wie mediation- en schik­kings­over­een­komsten zijn overeenge­ko­men.

Van alle klachten heeft 98,4 procent op basis van de klachten­rege­ling, schik­kingen en slotactie geleid tot erken­ning van en genoegdoe­ning voor het aangedane seksueel mis­bruik.

Algemene con­clu­sie slotmonitor

De algemene con­clu­sie van de slotmonitor is, dat de R.-K. Kerk zich ervan bewust is gewor­den dat erken­ning, genoegdoe­ning en hulp­ver­le­ning jegens de slacht­of­fers ook een publieke functie heeft. De Com­mis­sie Deetman baseert zich in haar slotmonitor bij deze con­clu­sie op wat de R.-K. Kerk heeft gedaan om het aangedane leed te erkennen en daarvoor genoegdoe­ning en hulp aan te bie­den. Ook nam de RKK ‘haar verant­woor­de­lijk­heid voor die klachten over seksueel mis­bruik die on­vol­doen­de aanneme­lijk kon­den wor­den gemaakt. Die opdracht, waartoe breed is opge­roe­pen, ook door de Tweede Kamer, is uitge­voerd’, con­clu­deert de Com­mis­sie Deetman.

De bood­schap van de Com­mis­sie Deetman aan de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) “is en blijft dat in het belang van de slacht­of­fers moet wor­den gehandeld. Nu, maar ook zolang het nodig blijft.” Volgens de voor­ma­lige onder­zoeks­com­mis­sie is hulp­ver­le­ning “een plicht en verant­woor­de­lijk­heid die blijft bestaan na en naast erken­ning en genoegdoe­ning.”

Aanbevelingen

De voor­ma­lige onder­zoeks­com­mis­sie raadt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en KNR aan om over wat in de laatste jaren hier in Neder­land is gedaan hun zuster­orga­ni­sa­ties in andere lan­den te in­for­meren en deze rapportage ook be­schik­baar te stellen ‘aan de hoogste lei­ding­ge­ven­den in het Vati­caan en aan de generalaten van ordes en con­gre­ga­ties.

Ook beveelt de Com­mis­sie Deetman, zoals eer­der, de R.-K. Kerk aan om ook de ko­men­de jaren in jaar­ver­slagen verantwoor­ding af te leggen over de be­han­de­ling van klachten, van verzoeken om compen­sa­tie, over hulp en onder­steu­ning en over de omgang met schrijnende gevallen.

Het is be­lang­rijk, bena­drukt Deetman, dat de R.-K. Kerk hulp blijft bie­den en het contact blijft onder­hou­den met al diegenen die daartoe behoefte voelen. Dat is nodig om - wanneer de pijn zich weer doet voelen - te doen wat nodig is: slacht­of­fers helpen en onder­steunen. Deetman noemt het een morele plicht en verant­woor­de­lijk­heid van de R.-K. Kerk om het beschaamde ver­trouwen te her­stel­len.

Het klemmend advies om te blijven doen wat nodig is, betekent ook een dringende aanspo­ring aan de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR om dat ge­za­men­lijk te doen, aldus de oud-com­mis­sievoor­zit­ter.

Aange­ge­ven wordt dat het goed zou zijn voor alle slacht­of­fers van seksueel mis­bruik en excessief geweld als één lijn zou wor­den getrokken waar het gaat om hulp, erken­ning en genoegdoe­ning.

Met betrek­king tot geheim­hou­dings­be­pa­lingen roept de slotmonitor op, dat geheim­hou­dings­be­pa­lingen in over­een­kom­sten met slacht­of­fers niet lan­ger voor deze slacht­of­fers moeten gel­den. Op basis van onder­zoek naar 354 over­een­kom­sten tussen slacht­of­fers van seksueel mis­bruik en ver­te­gen­woor­digers van de RKK in Neder­land stelt de slotmonitor vast dat er minstens 369 mediation- en schik­kings­over­een­komsten zijn met slacht­of­fers. Hierbij gaat het in 18 gevallen om over­een­kom­sten met bis­dom­men (waar­van 6 met geheim­hou­dings­be­pa­lingen) en in 351 gevallen om over­een­kom­sten met ordes en con­gre­ga­ties (waar­van in ieder geval 255 met geheim­hou­dings­be­pa­lingen). Deetman consta­teert op basis van dit onder­zoek een gebrek aan tran­spa­ran­tie en dringt aan op een open omgang met deze over­een­kom­sten. Het onder­zoek onder lei­ding van Deetman heeft feite­lijk niet kunnen vaststellen dat hierbij sprake was van al dan niet bewust uit­geoe­fende dan wel gevoelde druk op slacht­of­fers om spe­ci­fie­ke gevallen van seksueel mis­bruik buiten de open­baar­heid te hou­den.

Jeugd- en pleeg­zorg

In bre­der ver­band zegt de slotmonitor: “De voor­ma­lige onder­zoeks­com­mis­sie spreekt de hoop uit dat ook afgewezen slacht­of­fers van seksueel mis­bruik in de jeugd- en pleeg­zorg, van wie klachten over seksueel mis­bruik on­vol­doen­de aanneme­lijk kon­den wor­den gemaakt, een moge­lijk­heid krijgen voor erken­ning en genoegdoe­ning zoals de RKK die inmiddels kent.”

Down­loa­den van do­cu­menten

 • Slotmonitor
 • Pers­be­richt 17a
  Oproep voor­ma­lige Com­mis­sie Deetman:
  Hef geheim­hou­dingsplicht in over­een­kom­sten op voor slacht­of­fers van seksueel mis­bruik RKK
 • Pers­be­richt 17b
  Slotactie: alsnog erken­ning en genoegdoe­ning voor kla­gers met niet gegrond verklaarde klacht
 • Pers­be­richt 17c
  Voor­ma­lige Com­mis­sie Deetman in slotmonitor:
  RK kerk in alge­meen bewust van belang van erken­ning, genoegdoe­ning en hulp aan slacht­of­fers van mis­bruik

Zie ook: www.onder­zoekrk.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose