Bisdom Haarlem-Amsterdam


Militaire bedevaart naar lourdes

Inschrijving geopend

gepubliceerd: woensdag, 8 januari 2020

De in­schrij­ving voor deelname aan de 62e Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Lourdes Bede­vaart is geopend. Van 15 tot en met 17 mei 2020 zullen er ook uit Neder­land weer mili­tai­ren, oud-mili­tai­ren en bur­ger­me­de­werkers van Defensie deel­ne­men aan dit bij­zon­dere eve­ne­ment.

Tijdens de ko­men­de bede­vaart zal een oud-militair van de Ko­nin­klij­ke Marine in Lourdes wor­den gedoopt, het vormsel ont­van­gen en zijn eerste Heilige Communie mogen beleven als nieuw lid van de katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap.

Pro­gram­ma

Maan­dag 11 t/m don­der­dag 14 mei

Heenreis per bus, vliegtuig of motor
Avond - Rond­lei­ding Lourdes olv aal­moe­ze­niers

Vrij­dag 15 mei

07.30 uur - Neder­landse mis bij de grot
10.00 uur - Grote kruis­weg - Chemin des Croix
10.00 uur - Kruis­weg voor de zieken
16.45 uur - Inter­na­tio­nale ope­ning in het tenten­kamp
17.30 uur - Pro­ces­sie naar Pius X
18.00 uur - Inter­na­tio­nale Openings­vie­ring
22.30 uur - Boete­vie­ring met biecht­gele­gen­heid

Zater­dag 16 mei

09.00 uur - Neder­landse Eucha­ris­tie­vie­ring in Chapelle St. Joseph
10.45 uur - Maken groeps­foto voor de Basilique du Rosaire
11.15 uur - Receptie en ge­za­men­lijke lunch
14.00 uur - Muziek op Diverse locaties
14.00 uur - Wandeling naar Bartrès
15.30 uur - Inter­na­tio­nale sport­wed­strijd
16.30 uur - Inter­na­tio­nale dodenher­den­king op Place de Gaulle
21.00 uur - Licht­pro­ces­sie over de Esplanade du Rosaire en omge­ving
23.00 uur - Stille aanbid­ding in de Ber­na­dette­kerk

Zondag 17 mei

09.30 uur - Inter­na­tio­nale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Pius X
11.30 uur - Foto PMI vlaggenwachten en hoog­waar­dig­heidsbekle­ders voor Basilique du Rosaire
14.30 uur - Inter­na­tio­nale afscheids­vie­ring op de Esplanade
15.45 uur - Een kaars voor de vrede -
16.00 uur - Neder­landse afscheids­vie­ring in Chapelle St Côme & Damien
17.15 uur - Plaatsen Neder­landse bede­vaarts­kaars
20.30 uur - Duits afscheids­con­cert in de Ber­na­dette­kerk
21.00 uur - Ita­li­aanse afscheids­con­cert in de Basilique Pius X

Maan­dag 18 t/m don­der­dag 21 mei

Terugreis per bus, vliegtuig of motor

Website

De in­for­ma­tie op de web­si­te Mili­tai­rebede­vaart.nl is dit jaar aanzien­lijk uit­ge­breid. Dit om po­ten­tiële nieuwe deel­ne­mers aan de Mili­tai­re Lourdes Bede­vaart meer ‘beeld en geluid’ te geven van de diverse pro­gram­maon­der­de­len. In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten. Inschrijven kan ook via deze web­si­te:

Ge­schie­de­nis

Sinds 1958 verzamelen zich in Lourdes ieder jaar in mei zo’n 13.000 mili­tai­ren uit meer dan 40 lan­den voor de ‘Pèlerinage Mili­tai­re Inter­na­tio­nal’ (PMI). De Franse pastoor André Besombes en de Duitse aal­moe­ze­nier Ludwig Steger gaven al direct na het einde van de Tweede Wereld­oor­log de eerste aanzet tot wat is uitgegroeid tot een wereldom­vat­tend vredesini­tia­tief. Dit in de hoop dat ont­moe­ting tussen mili­tai­ren in Lourdes, we­reld­wijd zou bijdragen aan ver­zoe­ning tussen de volkeren.

Stich­ting Mili­tai­re Lourdes Bede­vaart

De Stich­ting Mili­tai­re Lourdes Bede­vaart ver­te­gen­woor­digt de Neder­landse tak van de PMI. Dit jaar is tij­dens de Inter­na­tio­nale Voor­be­rei­dings­con­fe­ren­tie in Rome voor de bede­vaart van 2020 het thema vast­ge­steld: ‘Mijn vrede geef ik u’ (Joh. 14, 27). Als beeldmerk is gekozen voor een ovaal embleem met daarop een vredesduif met op de ach­ter­grond een kruis begroeid met rozen.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose