Bisdom Haarlem-Amsterdam


Niemand leeft voor zichzelf

Nationale Requemviering voor overleden defensiepersoneel

gepubliceerd: woensdag, 7 november 2018

Onder grote belang­stel­ling wer­den zater­dag 3 no­vem­ber 2018 alle overle­den mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. Zo werd door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten erken­ning, waar­de­ring en respect tot uitdruk­king gebracht voor de overle­den personeelsle­den van Defensie.

Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst RKGV bij Defensie, die deze her­den­king ieder jaar or­ga­ni­seert op de eerste zater­dag na Aller­zie­len, vindt de vie­ring van essentieel belang omdat op die manier troost gebo­den wordt aan hen, die een dier­ba­re in hun leven moeten missen.

Het thema van de vie­ring was “Niemand leeft voor zich­zelf”.

Homilie Mgr. Punt

In zijn preek sprak Krijgs­macht bis­schop Mgr. Jos Punt over breuklijnen in de ge­schie­de­nis. In 1989 bij de val van de Berlijnse muur en het einde van het communis­tische tijdperk, kwam dat niet alleen door ver­stan­dige poli­tiek, maar zeker ook door de Geest van God. Die hebben we nodig nu er opnieuw een breuklijn ont­staat tussen Rusland, China en Iran en het Westen, aldus Mgr. Punt.

Agressie wordt niet overbrugd door de poli­tiek. Voor de strijd tussen goed en kwaad, tussen donker en licht hebben we opnieuw die Geest nodig. We mogen niet stil blijven zitten en het kwade boven laten komen. We moeten liefde en licht niet laten doven.

De poli­tiek kan niet zon­der 3 kern­be­grippen.

  • Liefde: Uitingen van respect, mededogen en bereid­heid om ruimte te geven aan vrede.
  • Ge­rech­tig­heid: respect voor de orde­ning en wetten die God in de Schep­ping heeft gelegd.
  • Gebed: De macht en de kracht van het gebed. Paus Leo XIII stelde in 1886 een gebed in tot de aartsengel Michael tegen de boze geesten en het kwaad in de wereld. Paus Fran­cis­cus heeft dit gebed onlangs opnieuw inge­steld en te bid­den voor licht en loute­ring. Verge­ving van zon­den is de kern van ons geloof. We kunnen het kwaad uit ons leven bannen en leven in het licht. We moeten ook bid­den voor onze over­le­de­nen om ver­der op te gaan in dit licht.

Kaarsjes en kransleg­ging

Aan het einde van de Requiem­vie­ring wer­den ter nage­dach­te­nis aan dier­ba­re over­le­de­nen kaarsjes ontstoken door twee moe­ders van overle­den mili­tai­ren en wer­den meer dan 90 namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd. Brigadegeneraal Gerard Koot, commandant van de 13 Lichte Brigade in Oirschot legde een krans uit eerbe­toon aan allen die zijn overle­den.

Daarna werd de Last Post geblazen en werd twee minuten stilte gehou­den ter nage­dach­te­nis aan de overle­den bur­gers en mili­tai­ren. Na het zingen van het Wilhelmus werd ie­der­een in de gelegen­heid gesteld om langs de krans te defileren.

Cantorij en koperkwintet

De Cantorij van de Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo, onder lei­ding van dirigent Rens Tienstra, uit Haar­lem zong delen uit het Requiem van Duruflé en ook het koperkwintet van de fanfare “Bere­den Wapens” uit Vught onder lei­ding van Rob Geurts verleende muzikale mede­wer­king.

Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nage­praat. Het NKT en de Dienst RKGV van Defensie kunnen opnieuw terugzien op een waarde­volle her­den­kings­vie­ring.

Jaar­lijkse Natio­nale Requiem­vie­ring

Sinds de Tweede Wereld­oor­log wor­den nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­gers voor deze her­den­kings­dienst uit­ge­no­digd. De Natio­nale Requiem­vie­ring wordt ieder jaar gehou­den op Aller­zie­len of de eerste zater­dag na Aller­zie­len. De organi­sa­tie is in han­den van het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de RK Dienst Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Defensie. Volgend jaar is de Requiem­vie­ring op zater­dag 2 no­vem­ber 2019.

(foto­se­rie: Foto­­gra­fie Marijke Vermeulen)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose