Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans

gepubliceerd: vrijdag, 6 oktober 2023

De geheel vernieuwde webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Sinds dins­dag 3 ok­to­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2024 online bekijken en be­stel­len. Snelle be­stel­lers maken bovendien kans op een bij­zon­dere prijs!

De webshop is dit jaar helemaal vernieuwd en daar­mee nog gebruiks­vrien­de­lijker gewor­den. Alle producten staan over­zich­te­lijk bij elkaar en ook kunnen or­ga­ni­sa­toren in één omge­ving alle campagne­ma­te­rialen be­stel­len. Dit geldt ook voor het druk­werk­ma­te­riaal dat in de webshop op maat besteld kan wor­den.

Met de kant-en-klare fol­ders en en­ve­lop­pen uit het assorti­ment brengen lokale pa­ro­chies en ge­meen­tes hun lokale Actie Kerk­ba­lans goed en herken­baar onder de aan­dacht. Ook pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals spandoeken, vlaggen en posters, zijn in de webshop te vin­den. Verder is het nu mak­ke­lijker om uit de gestan­daardiseerde campagne­ma­te­rialen eigen voor­keu­ren te kiezen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ staat centraal in alle com­mu­ni­ca­tie- en pro­mo­tie­ma­te­rialen. Kerken in Neder­land willen name­lijk niet alleen nu, maar zeker ook in de toe­komst van waarde zijn en blijven voor mensen die verbin­ding en ver­die­ping zoeken.

In de fotografie is dit jaar gewerkt met kerk­le­den in plaats van met pro­fes­sio­nele modellen. Zij ver­te­gen­woor­digen ver­schil­lende gene­ra­ties en ach­ter­gron­den en zijn en­thou­siast om op deze manier hun steentje bij te dragen voor de kerk van morgen.

Actie­ma­te­rialen op maat

Or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans kunnen ervoor kiezen in een eigen stijl te com­mu­ni­ce­ren over de Actie van 2024. Zij kunnen de tekst en het beeld op de kant-en-klare fol­der en envelop een­vou­dig zelf aanpassen via de web­win­kel van Actie Kerk­ba­lans. Zo zorgen zij ervoor dat ma­te­ri­alen herken­baar zijn als uitingen van de eigen pa­ro­chie of ge­meen­te, maar toch in stijl zijn van Actie Kerk­ba­lans. Die bena­dering op maat spreekt meer aan dan algemene teksten. De webshop is zo ingericht dat je het hele proces, van ontwerp tot daad­wer­ke­lijke druk­werkleve­ring, in dezelfde omge­ving kunt doorlopen.

Concrete ver­volgstappen

Wat betekent het openen van de webshop voor or­ga­ni­sa­toren van de Actie Kerk­ba­lans?

  • Zij kunnen sinds dins­dag 3 ok­to­ber terecht in de webshop.
  • Daar kunnen zij de ma­te­ri­alen inzien en bedenken welke hier­van zij willen inzetten om de Actie Kerk­ba­lans in hun kerk te onder­steunen.
  • Ook kunnen zij in de webshop ma­te­ri­alen op maat maken.
  • Ver­vol­gens kunnen zij tij­dig - uiter­lijk medio ok­to­ber - de juiste ma­te­ri­alen be­stel­len.

Win een fees­te­lijk, geheel ver­zorgde start van Actie Kerk­ba­lans!

Voor snelle be­stel­lers heeft de lan­de­lijke organi­sa­tie een verras­sing in petto. Het campagne­team laat weten: ‘Wanneer u bestelt vóór 15 no­vem­ber, dan maakt u kans op een fees­te­lij­ke start met uw vrij­wil­li­gers bij de start van Actie Kerk­ba­lans. Op zater­dag 13 januari 2024 creëren we dan samen met u een fees­te­lijk moment voor uw pa­ro­chie of ge­meen­te. Ook verloten we onder deze pa­ro­chies en ge­meen­ten ’50 jaar Actie Kerk­ba­lans’-pakketten.’

Onder­steu­ning webshop

Voor vragen over de webshop is er een apart mail­a­dres. Vragen kunnen ook tele­fo­nisch gesteld wor­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose