Bisdom Haarlem-Amsterdam


‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’

Inzet gelijk aan 28.000 full time krachten

gepubliceerd: vrijdag, 19 januari 2024
Professor J.L.W.M. (Lucas) Meijs sprak tijdens de landelijke persconferentie van Actie Kerkbalans<br />op woensdag 10 januari over de waarde van vrijwilligers voor de kerk.
Professor J.L.W.M. (Lucas) Meijs sprak tijdens de landelijke persconferentie van Actie Kerkbalans
op woensdag 10 januari over de waarde van vrijwilligers voor de kerk.

Vrij­wil­li­gers zijn de olie van ker­ke­lijk Neder­land. De tijd die vrij­wil­li­gers in ons land aan de kerk beste­den, staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE”, aldus professor Lucas Meijs. Actie Kerk­ba­lans, de jaar­lijkse fondsenwervende actie waar­mee plaat­se­lijke kerken hun leden om een finan­ciële bijdrage vragen, draait bijna volle­dig op vrij­wil­li­gers. Al vijf­tig jaar. Die vrij­wil­lige inzet heeft grote waarde, voor kerk­ge­meen­schappen én voor de samen­le­ving.

Neder­land telt gemiddeld zes katho­lie­ke pa­ro­chies en pro­tes­tantse ge­meen­ten per (woon)ge­meen­te”, aldus hoog­le­raar J. Meijs (Strategic Philanthropy and Volun­tee­ring, Erasmus Uni­ver­si­teit) in zijn toe­spraak tij­dens de lan­de­lijke pers­con­fe­ren­tie van Actie Kerk­ba­lans op woens­dag 10 januari. Al die kerken samen tellen ruim 280.000 vrij­wil­li­gers, die elk gemiddeld 4 uur per week beste­den aan hun lokale kerk. “Kortom: in de kerk wordt ongelofe­lijk veel vrij­wil­lige energie gestoken. Het staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE, of zo’n 1,5 miljoen euro bespa­ring aan werkloon per jaar.” Maar daar gaat het niet eens om, bena­drukt Meijs. “Veel inte­res­santer is de vraag: waar maken deze vrij­wil­li­gers waarde?”

Waarde op drie niveaus

De inzet van al die ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers heeft volgens Meijs waarde op drie niveaus. “Aller­eerst doet het iets met de vrij­wil­li­ger zelf. Die heeft plezier, leert wat bij, ontmoet anderen. Als tweede is er de waarde voor de plaat­se­lijke kerk; dankzij de vrij­wil­lige energie­bron kan de kerk func­tio­ne­ren, een ge­meen­schap bouwen en uitreiken naar anderen.” Als derde noemt Meijs de waarde voor de samen­le­ving, op alge­meen niveau. “Kerken en kerk­ge­bouwen ver­te­gen­woor­digen vaak eeuwen van maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid. Binnen wijken, dorpen en ste­den is de kerk een bekende plek, een zicht­baar ijk­punt. Het is een gemeen­plaats die niet speciaal van iemand is maar van ie­der­een, zon­der over­heidsbemoeienis. Het is een plaats waar mensen bij elkaar komen, waar spullen wor­den ingezameld bij bij­voor­beeld noodacties. Daar­naast heeft de kerk een emo­tio­nele presentie. Het zorgt voor een ‘altijd welkom gevoel’ en is voor velen een plek van her­in­ne­ringen.” De opbrengst van Actie Kerk­ba­lans wordt onder andere gebruikt om die be­lang­rijke gebouwen te onder­hou­den. Meijs: “De waarde daar­van wordt niet altijd gezien in de hui­dige samen­le­ving, maar is er zeker nog.”

Vrij­wil­li­gers­werk in deze tijd

De opvat­ting leeft dat vrij­wil­li­gers­werk in z’n tra­di­tio­nele, col­lec­tieve vorm zijn beste tijd heeft gehad. Een mis­vat­ting, aldus Meijs. In 2003 gaven onder­zoe­kers aan dat het vrij­wil­li­gers­werk verschoof van col­lec­tieve struc­tu­ren naar in­di­vi­duele struc­tu­ren. Mensen zou­den alleen nog vrij­wil­li­gers­werk doen als onder­deel van hun eigen bio­­gra­fie, inci­denteel in plaats van struc­tu­reel en zon­der in­ter­me­diairs. Meijs: “Maar wat blijkt? Deze in­di­vi­duele vorm komt niet in plaats van de col­lec­tieve vormen van vrij­wil­li­gers­werk, maar erbovenop. Uit onder­zoek dat ik heb gedaan en dat van andere weten­schappers blijkt dat nieuwe vormen van vrij­wil­lige inzet de klassieke struc­tu­ren niet doen ver­dwij­nen. Vrij­wil­li­gers zijn als ‘bur­geromnivoren’: ze doen alles!” Ter illus­tra­tie noemt Meijs de natio­nale vrij­wil­li­gers­dag NL Doet, dat het Oranje Fonds jaar­lijks or­ga­ni­seert. “75 tot 80 procent van de mensen die meedoet aan NL Doet, blijkt al een klassieke vrij­wil­li­ger te zijn ergens anders. Kortom: col­lec­tief vrij­wil­li­gers­werk voor kerken, vereni­gingen en clubs is nog net zo leven­dig als altijd. Actie Kerk­ba­lans is daar een mooi en groot voor­beeld van.”

Bijzondere vrijwilligers die een erepenning ontvingen
Deze bij­zon­dere ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers ont­vingen een erepen­ning
omdat zij zich al jarenlang on­ver­moei­baar sterk maken voor de kerk
door zich lan­de­lijk en regio­naal in te zetten voor Actie Kerk­ba­lans.
V.l.n.r.: de heer Ad Sosef (RKK), de heer Rook Belder (PKN) en mevrouw Ineke Schenk (OKK).

 

(bron: Kerk­ba­lans.nl / Rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose