Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Willibrordzondag 6 november

De liefde van christus beweegt tot eenheid en verzoening

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022

Op 7 no­vem­ber viert de Kerk in Neder­land haar patroons­feest. We gedenken de heilige Wil­li­brord, geloofs­ver­kon­di­ger en aarts­bis­schop van Utrecht.

Sint Wil­li­brord (658-739) werd geboren in Northumbrië (Engeland). In 690 voer hij met elf gezellen de Noord­zee over en landde op de Hollandse kust en begint in de Lage Landen te mis­sio­ne­ren. Hij verricht dit werk onder de bescher­ming van de Pepijn, hofmeier van de Frankische koning en met de zegen van paus Sergius I, die Wil­li­brord bis­schop wijdde en tot aarts­bis­schop van de Friezen benoemde. Wil­li­brord ves­tigde zich in Utrecht, waar hij een kerk bouwde gewijd aan de Heilige Ver­los­ser.

Hij stichtte in Holland, Brabant tot aan Ech­ter­nach (in Lu­xem­burg) vele kerken, kloosters en andere vesti­gingen. Zo legde hij een stevig fun­dament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duits­land. Wil­li­brord stierf op 7 no­vem­ber 739 en werd begraven in de Abdij van Ech­ter­nach. Sinds 1939 is hij patroon van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie.

Wil­li­brord­zon­dag

Wil­li­brord­zon­dag - dit jaar op zon­dag 6 no­vem­ber - staat sinds jaar en dag in het teken van de oecumene in Neder­land.

Het thema van Wil­li­brord­zon­dag 2022 is: “De liefde van Christus beweegt de wereld tot een­heid en ver­zoe­ning”. Hiermee sluiten we dit jaar aan bij het thema van de elfde Wereldraad van kerken, die in sep­tem­ber in Karlsruhe (Duits­land) is gehou­den en waar chris­te­nen van alle deno­mi­na­ties en wereld­de­len aan deelnamen.

Ten overstaan van de crises waar de wereld momenteel mee gecon­fron­teerd wordt (denk aan: klimaat, migratie, oorlog, armoede), doet het ertoe hoe religies, kerken, chris­te­nen zich opstellen. In de oecu­me­nische bewe­ging ontsp­ringt de inzet voor ge­rech­tig­heid, vrede en heel­heid van de schep­ping aan het geloof in de liefde­volle en barm­har­tige God, die om de hele schep­ping bekommert is en die zich in Jezus Christus heeft geopen­baard. Op Wil­li­brord­zon­dag willen we stil­staan bij de vraag wat de liefde van Christus betekent in ons denken over God, in ons per­soon­lijk leven, in de ge­meen­schap, in de relatie tussen kerken en in de wereld.

In alle pa­ro­chies in ons bisdom wordt er komend weekend een (deur)collecte gehou­den voor het werk van de katho­lie­ke vereni­ging voor oecumene.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose