Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doof de Geest niet uit

Boekje met dialoograpport oecumene

gepubliceerd: maandag, 26 november 2018

Katho­lie­ken en pinksterchris­te­nen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeen­schap­pe­lijk belang. De zesde inter­na­tio­nale dialoo­gronde (2011-2015) ging over de cha­risma’s in de zen­ding en het leven van de Kerk en resul­teerde in het do­cu­ment ‘Doof de Geest niet uit’.

Dit do­cu­ment is nu in het Neder­lands in druk ver­sche­nen, voor­zien van aanbevelingen door ver­te­gen­woor­digers van de twee betrokken kerk­ge­noot­schappen: Machiel Jonker, voor­zit­ter van het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evan­ge­lie­ge­meen­ten (VPE) en van mgr. dr. J. van den Hende, bis­schop-referent voor oecumene.

Mgr. dr. J. van den Hende ziet in het rapport “een stimulans en uit­no­di­ging om in ver­trouwen op de wer­king van de Heilige Geest de oecu­me­nische dialoog op weg naar zicht­ba­re een­heid voort te zetten, ge­sterkt door de opdracht van de Heer (cf Joh. 17) vergezeld van ons voort­du­rende gebed, indach­tig de belofte dat de Heilige Geest in ons bidt (Rom. 8).”

Machiel Jonker is en­thou­siast over dit rapport dat hij aan­prijst als een vrucht van oprechte dialoog: “‘Doof de Geest niet uit’ is een weergave van een intensieve dialoog tussen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en de klassieke pinkster­be­we­ging. Bij het lezen ervan proef je de sfeer van oprecht spreken met en luis­te­ren naar elkaar. Daar­naast zal de lezer van het rapport onder de indruk raken van de veel­heid van bruik­ba­re in­for­ma­tie, zowel theo­lo­gisch, kerk­his­to­ri­sch als pas­to­raal.”

Titel en inhoud

De titel van het rapport is ontleend aan de brief van Paulus aan de chris­te­nen van Tessalonica: 'Doof de Geest niet uit!' (1 Tess. 5,19).

Na een algemene inlei­ding en een hoofd­stuk over cha­risma's in het leven en de zen­ding van de Kerk volgt een re­flec­tie op drie spe­ci­fie­ke cha­risma's: profetie, gene­zing en de onder­schei­ding van geesten. Het vierde hoofd­stuk is gewijd aan het pas­to­raal toe­zicht op de beoefe­ning van de cha­risma's. In het vijfde hoofd­stuk wordt de balans van deze zesde dialoo­gronde opgemaakt.

Het studie­do­cu­ment is door de opdrachtgevers vrijge­ge­ven voor publi­ca­tie met het oog op een brede dis­cus­sie. Het is geen gezag­heb­bende ver­kla­ring van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk of van een van de Pinkster­kerken die aan de dialoog hebben deel­ge­no­men.

Ge­za­men­lijke uitgave

Deze uitgave van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene is tot stand geko­men in samen­wer­king met de Verenigde Pinkster- en Evan­ge­lie­ge­meen­ten en de Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing (KCV) in Neder­land en Vlaan­de­ren. Het betreft een herziene versie van de eer­dere digitale versie. Ook deze herziene versie is geplaatst op www.oecumene.nl en www.stucom.nl.

Be­stel­len

Het boekje is te be­stel­len via se­cre­ta­riaat@oecumene.nl en info@kcv-net.nl. Het kost slechts € 5 excl. verzend­kos­ten. Bij be­stel­lingen vanaf 10 exemplaren kost het boekje slechts € 4 per stuk.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose