Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internationale VN-Dag voor broederschap

Ontmoeting paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-Tayyeb

gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2021

Paus Fran­cis­cus neemt op 4 februari 2021 deel aan de Inter­na­tio­nale Dag van de Men­se­lijke Broe­der­schap, een ini­tia­tief van de Verenigde Naties. Hij ontmoet die dag grootimam Ahmad Al-Tayyeb van Al-Azhar tij­dens een online bij­een­komst in Abu Dhabi, gehost door sjeik Mohammed Bin Zayed.

Daar­naast houdt VN-se­cre­ta­ris-generaal António Guterres een toe­spraak. Tevens wordt de eerste Zayed-prijs voor Men­se­lijke Broe­der­schap uit­gereikt aan iemand die zich bij­zon­der inzet voor broe­der­schap. De bij­zon­dere virtuele interreli­gi­euze ont­moe­ting is don­der­dag vanaf 14.30 uur in ver­schil­lende talen live te volgen via de web­si­te van het Vati­caan.

De Verenigde Naties nam op 21 de­cem­ber 2020 een resolutie aan waar­mee 4 februari werd uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­nale Dag van de men­se­lijke broe­der­schap’, de ver­jaar­dag van de onder­te­kening in 2019 van het do­cu­ment ‘Men­se­lijke broe­der­schap voor wereld­vre­de en sa­men­le­ven’ door paus Fran­cis­cus en grootimam van al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. Die be­lang­rijke gebeur­te­nis in de christen-moslim­re­la­ties vormde de in­spi­ra­tie voor de datum van de jaar­lijkse vie­ring.

VN-lidstaten wor­den in de resolutie opge­roe­pen om die dag vanaf 2021 jaar­lijks te vieren. De VN-resolutie bena­drukt dat dit in­span­ningen van de inter­na­tio­nale ge­meen­schap voor de be­vor­de­ring van de vrede, verdraag­zaam­heid, inclusivi­teit, verstand­hou­ding en soli­da­ri­teit vereist.

Crisis vraagt om we­reld­wijde reactie

Het do­cu­ment over men­se­lijke broe­der­schap evenals ‘Fratelli tutti’, de recente en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over broe­der­schap en sociale vriend­schap, kwamen stevig binnen bij de VN en leid­den tot gesprekken in meer­dere VN-com­mis­sies. De VN-resolutie toont grote bezorgd­heid voor daden die reli­gi­euze onverdraag­zaam­heid aan­wak­ke­ren en daar­mee de geest van tole­ran­tie en respect voor diver­si­teit ondermijnen. Dit gebeurt vooral in een tijd waarin de wereld wordt gecon­fron­teerd met een ongekende crisis als gevolg van de corona­pan­de­mie. De pandemie laat volgens paus Fran­cis­cus zien hoe­zeer mensen bouwen op schijnvei­lig­heid. De crisis vraagt om een we­reld­wijde reactie op basis van een­heid, soli­da­ri­teit en hernieuwde nauwe multilaterale samen­wer­king.

De VN-resolutie onder­streept het belang van de bijdragen van reli­gi­euze lei­ders aan inter­na­tio­nale vrede en soli­da­ri­teit. Die lei­den tot een beter bewust­zijn en begrip van gemeen­schap­pe­lijke waar­den die door alle mensen wor­den gedeeld. Uitermate waarde­vol zijn de ont­moe­tingen en samen­wer­king tussen mensen van ver­schil­lende gods­diensten en levens­be­schou­wingen zowel op lan­de­lijk, regio­naal als plaat­se­lijk vlak. Daar delen mensen hun plezier, verdriet, zorgen en problemen. Dat vraagt om weder­zijds respect en soli­da­ri­teit.

 

Tekst: Berry van Oers, beleids­ad­vi­seur R.-K. Kerk interreli­gi­euze dialoog
Bericht is over­ge­no­men van rkkerk.nlGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose