Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Willibrordzondag in teken van Laudato Si’

Zondag 8 november 2015

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2015

De en­cy­cliek Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus is door de werdeld­wijde oecu­me­nische bewe­ging met enthou­siasme ont­van­gen. Me­tro­po­liet John Zizioulas, die namens patriarch Bar­tho­lo­meus bij de pre­sen­ta­tie aanwe­zig was, zei dat de uitgave van Laudato Si’ “een aange­legen­heid is van grote vreugde en tevre­den­heid voor orthodoxen”.

Olav Fyske Tveit liet in een ver­kla­ring namens de Wereldraad van Kerken weten dat deze en­cy­cliek laat zien dat de zorg voor het milieu tot het hart van het chris­te­lijk geloof behoort en dat we deze als chris­te­nen aan de orde moeten stellen samen met alle mensen die zorg hebben voor onze ge­za­men­lijke toe­komst.

Zondag 8 november 2015 - WillibrordzondagOok in ons land is vanuit de oecume­ni­sche bewe­ging met waar­dering en enthou­siasme op de ency­cliek gerea­geerd. De inlei­ding die mgr. dr. Gerard de Korte bij de presen­tatie van de en­cy­cliek op 18 juni 2015 hield in het milieu­klooster Stouten­burg verscheen nog die­zelfde dag op de web­si­te van de Raad van Kerken.

Mgr. De Korte zei over de en­cy­cliek dat “deze aller­eerst een spiegel is om het eigen gedrag te toetsen en indien nood­zake­lijk te corri­geren. Velen in met name de Westerse wereld hebben een ‘eco­lo­gische beke­ring’ nodig (par. 26-221). In dat kader spreekt de paus ook over het belang van een eco­lo­gische spiritua­liteit en een ver­an­de­ring van levens­stijl (hoofd­stuk 6). De en­cy­cliek vormt een moreel kompas voor politici, onder­nemers, weten­schappers en technici om bij alle grote beslis­singen een duurzame sociale gerech­tig­heid centraal te stellen.”

Ons Gemeen­schap­pe­lijk Huis - Een Ge­za­men­lijke Zorg

Bij de vie­ring van Wil­li­brord­zon­dag sluiten we dit jaar aan bij deze be­lang­rijke en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus. Voor de poster die begin ok­to­ber aan alle pa­ro­chies zal wor­den gestuurd, hebben we dank­baar gebruik gemaakt van het schil­derij het Zonne­lied van p. Jan Scheffers ofm.cap (1936-2013). De En­cy­cliek begint niet voor niets met een citaat uit het Zonne­lied van St. Fran­cis­cus met wie de paus zich zeer verbon­den weet. In de Katho­lie­ke Kerk van Neder­land zijn het vooral reli­gi­euzen die steeds opnieuw de aan­dacht ves­tigen op het belang van de zorg voor de schep­ping en de nood­zaak van een nieuwe levens­stijl.

Bij de pre­sen­ta­tie van de en­cy­cliek op Stouten­burg noemde Gerard Moorman (mede­wer­ker KNR) een aantal voor­beel­den van kloosters en reli­gi­euze gemeen­schappen die hierin een voor­trek­kersrol vervullen. Naast het genoemde milieu­klooster van de Franscis­caanse bewe­ging noemde hij de Sint-Adelbert abdij in Egmond-Binnen, de kloosters van de Clarissen en Francis­canen in Megen (Noord-Brabant) en dat van de Dominicanen in Huissen. Ook in pa­ro­chies groeit de aan­dacht voor duur­zaam­heid, aldus Moorman.

Preekschets en voor­bede

Preekschets en voor­bede zijn dit jaar gemaakt door de voor­zit­ter van de vereni­ging, diaken prof. dr. Marcel Sarot. U kunt ze hier down­loa­den.

Voor publi­ca­tie in het pa­ro­chie­blad bie­den we u graag het artikel Laudatio Si’, en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over óns ge­za­men­lijke Huis, de aarde aan van pastoor drs. Eric van Teijlingen, gedele­geerde voor oecumene van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het verscheen in het bisdom­blad SamenKerk nr 6, 2015. Het artikel geeft de kern van de en­cy­cliek op een toe­gan­ke­lijke en hel­dere wijze weer.

Andere ini­tia­tie­ven

In de ko­men­de maan­den zullen er op weg naar de VN-klimaat­top in Parijs (dec. 2015) diverse ac­ti­vi­teiten en bijeen­komsten rondom de en­cy­cliek wor­den geor­ga­ni­seerd.

In opdracht van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen en de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft het Titus Brandsma Instituut een gespreks­hand­lei­ding gemaakt om de katho­lie­ke gemeen­schap te sti­mu­leren actief met de nieuwe en­cy­cliek aan de slag te gaan.

Eind au­gus­tus is een speciaal tijd­schrift ver­sche­nen rond de en­cy­cliek met daarin de gespreks­hand­lei­ding, achter­grond­verhalen over de gevolgen van klimaat­ver­an­de­ring en de en­cy­cliek, maar ook prak­tische voor­beel­den van werk­groepen, pa­ro­chies en anderen die op een of andere manier werken aan duur­zaam­heid. Ook staan hierin li­tur­gische hand­rei­kingen die geloofs­gemeen­schappen kunnen gebruiken voor diensten waarin zorg voor de schep­ping centraal staat. De special is toege­zon­den aan alle abonnees van de Missio­naire Agenda en het Bulletin van de KNR en aan de pa­ro­chies.

Op 6 sep­tem­ber 2015 begint, met de vie­ring van Schep­pings­zon­dag, de lan­de­lijke campagne Klimaat­loop voor een recht­vaar­dig klimaat­beleid. Vanuit verschil­lende Europese lan­den (Duits­land, Neder­land, België en Frank­rijk) wor­den oecu­me­nische pelgrimage-etappes georga­niseerd. Op 24 ok­to­ber vindt in Utrecht een lan­de­lijke mani­fes­ta­tie plaats: een pelgrims­tocht in één dag langs vijf kerken in Utrecht.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017WillibrordzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose