Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Willibrordzondag in teken van Laudato Sií

Zondag 8 november 2015

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2015

De en­cy­cliek Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus is door de werdeld­wijde oecu­me­nische bewe­ging met enthou­siasme ont­van­gen. Me­tro­po­liet John Zizioulas, die namens patriarch Bar­tho­lo­meus bij de pre­sen­ta­tie aanwe­zig was, zei dat de uitgave van Laudato Si’ “een aange­legen­heid is van grote vreugde en tevre­den­heid voor orthodoxen”.

Olav Fyske Tveit liet in een ver­kla­ring namens de Wereldraad van Kerken weten dat deze en­cy­cliek laat zien dat de zorg voor het milieu tot het hart van het chris­te­lijk geloof behoort en dat we deze als chris­te­nen aan de orde moeten stellen samen met alle mensen die zorg hebben voor onze ge­za­men­lijke toe­komst.

Zondag 8 november 2015 - WillibrordzondagOok in ons land is vanuit de oecume­ni­sche bewe­ging met waar­dering en enthou­siasme op de ency­cliek gerea­geerd. De inlei­ding die mgr. dr. Gerard de Korte bij de presen­tatie van de en­cy­cliek op 18 juni 2015 hield in het milieu­klooster Stouten­burg verscheen nog die­zelfde dag op de web­si­te van de Raad van Kerken.

Mgr. De Korte zei over de en­cy­cliek dat “deze aller­eerst een spiegel is om het eigen gedrag te toetsen en indien nood­zake­lijk te corri­geren. Velen in met name de Westerse wereld hebben een ‘eco­lo­gische beke­ring’ nodig (par. 26-221). In dat kader spreekt de paus ook over het belang van een eco­lo­gische spiritua­liteit en een ver­an­de­ring van levens­stijl (hoofd­stuk 6). De en­cy­cliek vormt een moreel kompas voor politici, onder­nemers, weten­schappers en technici om bij alle grote beslis­singen een duurzame sociale gerech­tig­heid centraal te stellen.”

Ons Gemeen­schap­pe­lijk Huis - Een Ge­za­men­lijke Zorg

Bij de vie­ring van Wil­li­brord­zon­dag sluiten we dit jaar aan bij deze be­lang­rijke en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus. Voor de poster die begin ok­to­ber aan alle pa­ro­chies zal wor­den gestuurd, hebben we dank­baar gebruik gemaakt van het schil­derij het Zonne­lied van p. Jan Scheffers ofm.cap (1936-2013). De En­cy­cliek begint niet voor niets met een citaat uit het Zonne­lied van St. Fran­cis­cus met wie de paus zich zeer verbon­den weet. In de Katho­lie­ke Kerk van Neder­land zijn het vooral reli­gi­euzen die steeds opnieuw de aan­dacht ves­tigen op het belang van de zorg voor de schep­ping en de nood­zaak van een nieuwe levens­stijl.

Bij de pre­sen­ta­tie van de en­cy­cliek op Stouten­burg noemde Gerard Moorman (mede­wer­ker KNR) een aantal voor­beel­den van kloosters en reli­gi­euze gemeen­schappen die hierin een voor­trek­kersrol vervullen. Naast het genoemde milieu­klooster van de Franscis­caanse bewe­ging noemde hij de Sint-Adelbert abdij in Egmond-Binnen, de kloosters van de Clarissen en Francis­canen in Megen (Noord-Brabant) en dat van de Dominicanen in Huissen. Ook in pa­ro­chies groeit de aan­dacht voor duur­zaam­heid, aldus Moorman.

Preekschets en voor­bede

Preekschets en voor­bede zijn dit jaar gemaakt door de voor­zit­ter van de vereni­ging, diaken prof. dr. Marcel Sarot. U kunt ze hier down­loa­den.

Voor publi­ca­tie in het pa­ro­chie­blad bie­den we u graag het artikel Laudatio Si’, en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over óns ge­za­men­lijke Huis, de aarde aan van pastoor drs. Eric van Teijlingen, gedele­geerde voor oecumene van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het verscheen in het bisdom­blad SamenKerk nr 6, 2015. Het artikel geeft de kern van de en­cy­cliek op een toe­gan­ke­lijke en hel­dere wijze weer.

Andere ini­tia­tie­ven

In de ko­men­de maan­den zullen er op weg naar de VN-klimaat­top in Parijs (dec. 2015) diverse ac­ti­vi­teiten en bijeen­komsten rondom de en­cy­cliek wor­den geor­ga­ni­seerd.

In opdracht van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen en de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft het Titus Brandsma Instituut een gespreks­hand­lei­ding gemaakt om de katho­lie­ke gemeen­schap te sti­mu­leren actief met de nieuwe en­cy­cliek aan de slag te gaan.

Eind au­gus­tus is een speciaal tijd­schrift ver­sche­nen rond de en­cy­cliek met daarin de gespreks­hand­lei­ding, achter­grond­verhalen over de gevolgen van klimaat­ver­an­de­ring en de en­cy­cliek, maar ook prak­tische voor­beel­den van werk­groepen, pa­ro­chies en anderen die op een of andere manier werken aan duur­zaam­heid. Ook staan hierin li­tur­gische hand­rei­kingen die geloofs­gemeen­schappen kunnen gebruiken voor diensten waarin zorg voor de schep­ping centraal staat. De special is toege­zon­den aan alle abonnees van de Missio­naire Agenda en het Bulletin van de KNR en aan de pa­ro­chies.

Op 6 sep­tem­ber 2015 begint, met de vie­ring van Schep­pings­zon­dag, de lan­de­lijke campagne Klimaat­loop voor een recht­vaar­dig klimaat­beleid. Vanuit verschil­lende Europese lan­den (Duits­land, Neder­land, België en Frank­rijk) wor­den oecu­me­nische pelgrimage-etappes georga­niseerd. Op 24 ok­to­ber vindt in Utrecht een lan­de­lijke mani­fes­ta­tie plaats: een pelgrims­tocht in één dag langs vijf kerken in Utrecht.
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017WillibrordzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose