Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Willibrordzondag

gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017
Willibrordzondag

Zondag 5 no­vem­ber is het weer Wil­li­brord­zon­dag, sinds 1949 inge­steld ter onder­steu­ning van het werk voor oecumene en evangeli­sa­tie van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene. De heilige Wil­li­brord (met diens feest­dag op 7 no­vem­ber) is de patroon van de chris­te­nen in Neder­land, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten.

Het thema voor deze Wil­li­brord­zon­dag is: ‘Hervor­ming vandaag – Eén is onze Meester en wij allen zijn broe­ders en zusters (vgl. Mt. 23,8)’.

Wat betekent de her­vor­ming, re­for­ma­tie vandaag? Op 31 ok­to­ber gedenken wij dat de monnik Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen ker­ke­lijke wan­prak­tijken op de kerkdeur in Witten­berg spijkerde. Tra­di­tio­neel gezien als het begin van de Re­for­ma­tie. De Re­for­ma­tie van Luther, Calvijn en anderen bracht Kerk en wereld in rep en roer met een nieuw zicht op het Evan­ge­lie, op de relatie met God, op Kerk en sacra­ment. Het leidde helaas ook tot diepe ver­deeld­heid en strijd.

Eeuwen­lang was de schei­ding tussen de katho­lie­ke en de pro­tes­tantse leef­we­reld ook in ons land een bepalende factor. Dankzij de oecu­me­nische bewe­ging is dat vandaag gelukkig veran­derd. Dankzij de volge­hou­den dialogen zijn scheids­lij­nen van toen deels overwonnen. Pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken weten zich in het ene geloof in de Drie-ene God met elkaar verbon­den, staan samen voor de uit­daging om het geloof in de seculiere samen­le­ving voor te leven en uit te dragen en zoeken naar wegen om de een­heid in Christus nog beter zicht­baar te maken. In de vie­ring op Wil­li­brord­zon­dag, de zon­dag voor de oecumene, wordt daarbij stil gestaan.

In de paro­chie­kerken wordt een (deur)collecte gehou­den op Wil­li­brord­zon­dag. Deze is bestemd voor het werk van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecu­me­nische samen­wer­king in ons land.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose