Bisdom Haarlem-Amsterdam


Willibrordzondag

gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017
Willibrordzondag

Zondag 5 no­vem­ber is het weer Wil­li­brord­zon­dag, sinds 1949 inge­steld ter onder­steu­ning van het werk voor oecumene en evangeli­sa­tie van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene. De heilige Wil­li­brord (met diens feest­dag op 7 no­vem­ber) is de patroon van de chris­te­nen in Neder­land, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten.

Het thema voor deze Wil­li­brord­zon­dag is: ‘Hervor­ming vandaag – Eén is onze Meester en wij allen zijn broe­ders en zusters (vgl. Mt. 23,8)’.

Wat betekent de her­vor­ming, re­for­ma­tie vandaag? Op 31 ok­to­ber gedenken wij dat de monnik Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen ker­ke­lijke wan­prak­tijken op de kerkdeur in Witten­berg spijkerde. Tra­di­tio­neel gezien als het begin van de Re­for­ma­tie. De Re­for­ma­tie van Luther, Calvijn en anderen bracht Kerk en wereld in rep en roer met een nieuw zicht op het Evan­ge­lie, op de relatie met God, op Kerk en sacra­ment. Het leidde helaas ook tot diepe ver­deeld­heid en strijd.

Eeuwen­lang was de schei­ding tussen de katho­lie­ke en de pro­tes­tantse leef­we­reld ook in ons land een bepalende factor. Dankzij de oecu­me­nische bewe­ging is dat vandaag gelukkig veran­derd. Dankzij de volge­hou­den dialogen zijn scheids­lij­nen van toen deels overwonnen. Pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken weten zich in het ene geloof in de Drie-ene God met elkaar verbon­den, staan samen voor de uit­daging om het geloof in de seculiere samen­le­ving voor te leven en uit te dragen en zoeken naar wegen om de een­heid in Christus nog beter zicht­baar te maken. In de vie­ring op Wil­li­brord­zon­dag, de zon­dag voor de oecumene, wordt daarbij stil gestaan.

In de paro­chie­kerken wordt een (deur)collecte gehou­den op Wil­li­brord­zon­dag. Deze is bestemd voor het werk van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecu­me­nische samen­wer­king in ons land.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose