Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zondag van de Oosterse Kerken

Zondag 15 mei

gepubliceerd: zaterdag, 30 april 2022

Zondag 15 mei 2022, de vijfde zon­dag van Pasen, is het Zondag van de Oosterse Kerken. Deze zon­dag richten we onze oecu­me­nische aan­dacht en gebed op de Orthodoxe, de Oosterse Kerken.

De Oosterse Katho­lie­ke Kerken zijn in het verle­den voortge­ko­men uit deelunies met de Rooms-katho­lie­ke Kerk. Bekend is de Unie van Brest-Litovsk (1596), waaruit de Oekraïens-katho­lie­ke Kerk is voortge­ko­men. Ook in het Midden-Oosten zijn diverse unies met Rome tot stand geko­men. De Maronieten (Libanon) herstel­den de band met Rome rond 1200. Vanaf de zes­tien­de eeuw ontstaan er in Oost-Europa, India en in het Midden-Oosten diverse met Rome geünieerde kerken.

Deze Oosterse Katho­lie­ke Kerken staan in de traditie van de oosters-orthodoxe en oriën­taal­se kerken (theo­lo­gie, li­tur­gie, gebruiken, ker­ke­lijk recht). Vanuit het rooms-katho­lie­ke per­spec­tief wer­den deze kerken gezien als een brug naar de orthodoxe tradities. De oos­ters-orthodoxe en oriëntaals-orthodoxe kerken zagen de deelunie vaak als een onder­mij­ning van hun kerk en traditie. De brug­func­tie die de Katho­lie­ke Oosterse Kerken werd toegedicht, kon zel­den waargemaakt wor­den.

Dat neemt niet weg dat de Oosterse Katho­lie­ke Kerken door de eeuwen heen overeind ge­ble­ven zijn en daarbij vaak grote problemen hebben moeten over­win­nen. De Oosterse Katho­lie­ke Kerken hebben bestaans­recht en nemen vandaag een eigen plaats in de Rooms-katho­lie­ke Kerk. In de oecu­me­nische betrek­kingen wor­den ze vaak over­ge­sla­gen. Met name in Europa is er bij orthodoxen een grote gevoelig­heid ten aanzien van het bestaan van de Oosterse Katho­lie­ke Kerken. In het Midden-Oosten waar de chris­te­lijke kerken als min­der­he­den moeten overleven, zijn hierover min­der span­ningen.

Heilig­ver­kla­ring Titus Brandsma

Dezelfde zon­dag 15 mei zal paus Fran­cis­cus Titus Brandsma heilig verklaren. Het moet zo zijn dat de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma op 15 mei samenvalt met de vie­ring in Neder­land van de Zondag voor de Oosterse Kerken. Titus Brandsma was betrokken bij de Oosterse Kerken. Hij behoorde in 1926 tot de oprichters en be­stuur­ders van het ‘Aposto­laat voor de Hereeni­ging’, één van de voorlopers van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene.

Veel­vul­dig heeft hij ge­spro­ken over de mys­tieke kant van het Oosters chris­ten­dom waar­aan westers chris­ten­dom schatplich­tig is. In 1930 sprak hij in Nijmegen bij de ope­ning van een ten­toon­stel­ling van het Apos­to­laat over de bete­ke­nis van het werk voor de een­heid van Kerk van Oost en West. Ook daarom is het goed, op de dag van de heilig­ver­kla­ring van de Friese karmelietenpater Titus Brandsma ook de blik te richten op onze zusters en broe­ders van de Oosterse Kerken en ons door hen te laten raken.

Meer in­for­ma­tie

Zondag Oosterse Kerken (preekschets en voor­bede)

Magazine OVEREEN over Oosterse Kerken


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose