Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thema: Samen wandelen, bidden en werken

Willibrordzondag 4 november

gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2018

Zondag 4 no­vem­ber is het weer Wil­li­brord­zon­dag, sinds 1949 inge­steld ter onder­steu­ning van het werk voor oecumene en evangeli­sa­tie van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene.

De heilige Wil­li­brord (met diens feest­dag op 7 no­vem­ber) is de patroon van de chris­te­nen in Neder­land, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten. Het thema voor Wil­li­brord­zon­dag 2018 is: ‘Samen wan­de­len, bid­den en werken’.

Wereldraad van Kerken: 70 jaar

Op 21 juni 2018 was paus Fran­cis­cus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Genève. De Wereldraad viert dit jaar het 70-jarig jubileum. Om die reden was er in au­gus­tus in Am­ster­dam een jubileum­vie­ring, want de Wereldraad van Kerken is in 1948 in de Nieuwe Kerk in Am­ster­dam opgericht.

Paus Fran­cis­cus werd en­thou­siast ont­van­gen door de ver­ga­de­ring van het Centraal Comité. ’s Ochtends hield paus Fran­cis­cus tij­dens de oecu­me­nische gebeds­dienst in de kapel van de Wereldraad de homilie over een be­lang­rijke tekst van Paulus uit Galaten­brief 5,13-26, die hij als leidraad nam voor de oecu­me­nische pelgrims­tocht van chris­te­nen en Kerken op zoek naar herstel van een­heid en een geloof­waar­dig chris­te­lijk ge­tui­ge­nis in deze wereld. De over­we­ging van paus Fran­cis­cus sloot naadloos aan bij het motto dat de Wereldraad voor de vie­ring van dit jubileum had gekozen: Samen wan­de­len, bid­den en werken.

Thema

Om die reden is dit motto dit jaar gekozen als thema van de Wil­li­brord­zon­dag. De Katho­lie­ke Kerk is dan wel geen lid van de Wereldraad van Kerken, maar de samen­wer­king tussen de Wereldraad en de Katho­lie­ke Kerk is er niet min­der om. Vandaag is de Katho­lie­ke Kerk we­reld­wijd een be­lang­rijke pleitbe­zor­ger en voortrekker van de oecu­me­nische bewe­ging.

'De oecu­me­nische bewe­ging waaraan de Wereldraad van Kerken zoveel heeft bij­ge­dragen, kwam als een gave van de heilige Geest', zei paus Fran­cis­cus met ver­wij­zing naar het befaamde decreet over de katho­lie­ke deelne­ming aan de oecu­me­nische bewe­ging uit 1964 (Unitatis redin­te­gratio nr. 1). De weg van de oecumene is een voort­du­rende oefe­ning om met vallen en opstaan te wan­de­len in de Geest. Dat houdt voort­du­rende beke­ring in, maar is ook een bron van vrede en vreugde. 

Collecte

In de paro­chie­kerken wordt een (deur)collecte gehou­den op Wil­li­brord­zon­dag. Deze is bestemd voor het werk van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecu­me­nische samen­wer­king in ons land.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose