Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uit liefde voor God

Willibrordzondag - 10 november 2019

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019

Zondag 10 no­vem­ber is het weer Wil­li­brord­zon­dag, sinds 1949 inge­steld ter onder­steu­ning van het werk voor oecumene en evangeli­sa­tie van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene. De heilige Wil­li­brord (met diens feest­dag op 7 no­vem­ber) is de patroon van de chris­te­nen in Neder­land, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten. Het thema voor Wil­li­brord­zon­dag 2019 is: ‘Uit liefde voor God’.

Oecumene

Oecumene is een kost­ba­re gave aan én opdracht aan de kerken in de 21ste eeuw. Sinds het mid­den van de 20ste eeuw is in de ver­hou­dingen tussen de grote en kleine chris­te­lijke kerken en stro­mingen veel ten goede veran­derd. Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het erop aan­komt veel vraagt en kan kosten.

Vervol­ging

Op veel plaatsen in de wereld hebben chris­te­nen te kampen met ver­vol­ging en geweld. Paus Fran­cis­cus stelt dit regel­ma­tig aan de orde bij ont­moe­tingen en in toe­spra­ken. Bij een ont­moe­ting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer ter­ro­ris­ten of wereld­machten chris­te­lijke min­der­he­den of chris­te­nen ver­volgen (...) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katho­liek? her­vormd? van de pinkster­be­we­ging? Nee. Voor hen ben je christen. Zij herkennen alleen een christen.”

Collecte

In de paro­chie­kerken in ons bisdom wordt een (deur)collecte gehou­den op Wil­li­brord­zon­dag. Deze is bestemd voor het werk van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecu­me­nische samen­wer­king in ons land.

Preekschets en voor­beden

Om tij­dens de vie­rin­gen aan­dacht te beste­den aan dit on­der­werp zijn een preekschets en speciale voor­beden be­schik­baar, die aan­slui­ten bij de Schrift­le­zingen van die zon­dag als ook het thema van Wil­li­brord­zon­dag 2019:



Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Sií



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose