Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uit liefde voor God

Willibrordzondag - 10 november 2019

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019

Zondag 10 no­vem­ber is het weer Wil­li­brord­zon­dag, sinds 1949 inge­steld ter onder­steu­ning van het werk voor oecumene en evangeli­sa­tie van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene. De heilige Wil­li­brord (met diens feest­dag op 7 no­vem­ber) is de patroon van de chris­te­nen in Neder­land, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten. Het thema voor Wil­li­brord­zon­dag 2019 is: ‘Uit liefde voor God’.

Oecumene

Oecumene is een kost­ba­re gave aan én opdracht aan de kerken in de 21ste eeuw. Sinds het mid­den van de 20ste eeuw is in de ver­hou­dingen tussen de grote en kleine chris­te­lijke kerken en stro­mingen veel ten goede veran­derd. Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het erop aan­komt veel vraagt en kan kosten.

Vervol­ging

Op veel plaatsen in de wereld hebben chris­te­nen te kampen met ver­vol­ging en geweld. Paus Fran­cis­cus stelt dit regel­ma­tig aan de orde bij ont­moe­tingen en in toe­spra­ken. Bij een ont­moe­ting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer ter­ro­ris­ten of wereld­machten chris­te­lijke min­der­he­den of chris­te­nen ver­volgen (...) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katho­liek? her­vormd? van de pinkster­be­we­ging? Nee. Voor hen ben je christen. Zij herkennen alleen een christen.”

Collecte

In de paro­chie­kerken in ons bisdom wordt een (deur)collecte gehou­den op Wil­li­brord­zon­dag. Deze is bestemd voor het werk van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene Athanasius en Wil­li­brord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecu­me­nische samen­wer­king in ons land.

Preekschets en voor­beden

Om tij­dens de vie­rin­gen aan­dacht te beste­den aan dit on­der­werp zijn een preekschets en speciale voor­beden be­schik­baar, die aan­slui­ten bij de Schrift­le­zingen van die zon­dag als ook het thema van Wil­li­brord­zon­dag 2019:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose