Bisdom Haarlem-Amsterdam


Willibrordzondag 6 november

De liefde van christus beweegt tot eenheid en verzoening

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022

Op 7 no­vem­ber viert de Kerk in Neder­land haar patroons­feest. We gedenken de heilige Wil­li­brord, geloofs­ver­kon­di­ger en aarts­bis­schop van Utrecht.

Sint Wil­li­brord (658-739) werd geboren in Northumbrië (Engeland). In 690 voer hij met elf gezellen de Noord­zee over en landde op de Hollandse kust en begint in de Lage Landen te mis­sio­ne­ren. Hij verricht dit werk onder de bescher­ming van de Pepijn, hofmeier van de Frankische koning en met de zegen van paus Sergius I, die Wil­li­brord bis­schop wijdde en tot aarts­bis­schop van de Friezen benoemde. Wil­li­brord ves­tigde zich in Utrecht, waar hij een kerk bouwde gewijd aan de Heilige Ver­los­ser.

Hij stichtte in Holland, Brabant tot aan Ech­ter­nach (in Lu­xem­burg) vele kerken, kloosters en andere vesti­gingen. Zo legde hij een stevig fun­dament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duits­land. Wil­li­brord stierf op 7 no­vem­ber 739 en werd begraven in de Abdij van Ech­ter­nach. Sinds 1939 is hij patroon van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie.

Wil­li­brord­zon­dag

Wil­li­brord­zon­dag - dit jaar op zon­dag 6 no­vem­ber - staat sinds jaar en dag in het teken van de oecumene in Neder­land.

Het thema van Wil­li­brord­zon­dag 2022 is: “De liefde van Christus beweegt de wereld tot een­heid en ver­zoe­ning”. Hiermee sluiten we dit jaar aan bij het thema van de elfde Wereldraad van kerken, die in sep­tem­ber in Karlsruhe (Duits­land) is gehou­den en waar chris­te­nen van alle deno­mi­na­ties en wereld­de­len aan deelnamen.

Ten overstaan van de crises waar de wereld momen­teel mee gecon­fron­teerd wordt (denk aan: klimaat, migratie, oorlog, armoede), doet het ertoe hoe religies, kerken, chris­te­nen zich opstellen. In de oecu­me­nische bewe­ging ontsp­ringt de inzet voor ge­rech­tig­heid, vrede en heel­heid van de schep­ping aan het geloof in de liefde­volle en barm­har­tige God, die om de hele schep­ping bekommert is en die zich in Jezus Christus heeft geopen­baard. Op Wil­li­brord­zon­dag willen we stil­staan bij de vraag wat de liefde van Christus betekent in ons denken over God, in ons per­soon­lijk leven, in de ge­meen­schap, in de relatie tussen kerken en in de wereld.

In alle pa­ro­chies in ons bisdom wordt er komend weekend een (deur)collecte gehou­den voor het werk van de katho­lie­ke vereni­ging voor oecumene.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose