Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Roeping

Over­zicht van nieuws­be­richten over roe­ping.
Pausboodschap voor Roepingenzondag
Nadenken over roeping binnen de context van een synodale Kerk
nieuws - vrijdag, 6 mei 2022
Met zijn bood­schap voor de Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen, in Neder­land beter bekend als Roepingen­zon­dag, wil paus Fran­cis­cus dit jaar nadenken over roe­ping in de context van een synodale Kerk. Een Kerk die luistert naar God en naar de wereld.
Roepingenzondag
‘Vreugde verbindt’
nieuws - maandag, 2 mei 2022
Ie­der­een vraagt zich wel eens af “wat wil ik met mijn leven?” Maar mis­schien vraag je je ook af “wat wil God van mij?” Zondag 8 mei is het behalve Moeder­dag ook Roepingen­zon­dag - een dag waarop we speciaal bid­den voor nieuwe roe­pingen en jon­ge­ren aan­spo­ren om na te denken over roe­ping.
Podcasts met roepingverhalen
Roepingenweek 2021
nieuws - woensdag, 10 november 2021
In het kader van Roepingenweek (7 t/m 13 no­vem­ber) presen­teert het Wil­li­brord­semi­narie een aantal podcasts met roe­ping­ver­halen. Mgr. Hendriks heeft zon­dag het spits afgebeten en inmiddels staan er vijf podcasts op de speciale web­si­te.
Roepingenweek 2021
Zondag 7 t/m zaterdag 13 november
nieuws - dinsdag, 26 oktober 2021
Van 7 t/m 13 no­vem­ber zal de lan­de­lijke Roepingenweek 2021 wor­den gehou­den. Deze week wordt elk jaar geor­ga­ni­seerd rond het Hoog­feest van de H. Wil­li­brord om te bid­den voor roe­pingen tot het Pries­ter­schap, het Reli­gi­eus leven en het Diaconaat en ook wor­den er op vele plekken extra momenten met jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd rond Roeping.
Bedevaartzaterdag voor roepingen
Zaterdag 7 augustus - 11.00 - 17.00 uur - O.L.Vrouw ter Nood Heiloo
nieuws - woensdag, 4 augustus 2021
Elke eerste zater­dag van de maand is er op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo een gebeds­dag voor roe­pingen tot het pries­ter­schap, diaconaat en het reli­gi­euze leven. Komt u ook bid­den voor roe­pingen?
Onderscheidingsdag levenskeuzen
Maandag 24 mei - 10.30 uur - OLV ter Nood Heiloo
nieuws - woensdag, 12 mei 2021
Het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord or­ga­ni­seert maan­dag 24 mei een dag voor jon­ge­ren van 16 t/m 28 jaar om hen te helpen bij be­lang­rijke keuzes, zoals: studie, beroep, roe­ping, relatie, etc. De dag wordt af­wis­se­lend opge­bouwd met inlei­dingen, uit­wis­se­ling en tijd voor re­flec­tie.
Pausboodschap Roepingenzondag
Wees niet bang, kom dichterbij
nieuws - vrijdag, 9 april 2021
De 58e Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen wordt dit jaar gevierd op zon­dag 25 april 2021 - de vierde zon­dag van Pasen. In zijn bood­schap voor deze dag geeft paus Fran­cis­cus dit keer Sint Jozef als voor­beeld, die door God werd ge­roe­pen door middel van dromen.
Wees niet bang, kom dichterbij
Roepingenzondag 25 april 2021
nieuws - donderdag, 8 april 2021
Over de hele wereld wordt jaar­lijks op de vierde zon­dag van de Paas­tijd Roepingen­zon­dag gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich in het Evan­ge­lie van die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Nationale Roepingenweek
Zondag 1 t/m zaterdag 7 november
nieuws - woensdag, 28 oktober 2020
Voor het tweede jaar op rij or­ga­ni­seert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land een Natio­nale Roepin­gen­week. Van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber is er in elk bisdom en bij ver­schil­lende reli­gi­euze ge­meen­schappen een ac­ti­vi­teit of speciale vie­ring waarin de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven centraal staat.
Warme belangstelling voor online Open Dagen
nieuws - maandag, 4 mei 2020
Bij gelegen­heid van Roepingen­zon­dag pre­sen­teer­den zowel het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius als Groot­semi­narie St. Wil­li­brord zich via online kanalen. Wie het gemist heeft of het nog een terug wil kijken, zijn video’s nog be­schik­baar via de res­pec­tie­ve­lijke web­si­tes.
Op zoek naar jouw bestemming?
Zondag 3 mei - Roepingenzondag - Voor jongeren 17~28 jaar
nieuws - zaterdag, 2 mei 2020
Ben je zelf wat bezig met keuzen die voor je ver­dere leven van belang zijn als studie, werk, relatie, roe­ping, etc.? Doe dan mee! Ik weet zeker dat deze dag je dan wat zal bie­den. Op 3 mei, de vierde zon­dag van de Paas­tijd, wordt elk jaar Roepingen­zon­dag gevierd.
Pausboodschap voor Roepingenzondag
Zondag 3 mei
nieuws - vrijdag, 24 april 2020
Zondag 3 mei viert de Kerk voor de 57e keer Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen. Op deze ‘Roepingen­zon­dag’ wordt we­reld­wijd speciaal gebe­den voor roe­pingen en paus Fran­cis­cus gaat in een bood­schap aan de gelo­vi­gen dieper op het on­der­werp in. De Neder­landse vertaling van deze bood­schap is nu be­schik­baar.
Nationale Roepingenweek
En Maand van Gebed samen met Polen
nieuws - vrijdag, 25 oktober 2019
Dit jaar or­ga­ni­seert de R.-K. Kerk in Neder­land voor het eerst een Natio­nale Roepingenweek. Van zon­dag 3 t/m zater­dag 9 no­vem­ber zijn er in de bis­dom­men speciale vie­rin­gen waarin de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven centraal staat. Be­lang­rijk ele­ment in deze Natio­nale Roepingenweek is een icoon van de heilige Wil­li­brord, de patroon­hei­lige van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.
Onderscheidingsdag Levensvragen
Maandag 10 juni - 2e Pinksterdag - Heiloo
nieuws - woensdag, 5 juni 2019
Welke plannen heeft God met je? Welke stappen zou je kunnen zetten? En zit je wel op de juiste weg? Allemaal vragen die door je hoofd kunnen malen, wanneer je over je leven, roe­ping, werk of studie nadenkt.
“Bid tot de Herder”
Zondag 12 mei - Roepingenzondag
nieuws - dinsdag, 9 april 2019
“Bid tot de Herder” - dat is het thema van ‘Roepingen­zon­dag’ die op zon­dag 12 mei 2019 zal wor­den ge­vierd. Om hier speciaal de aan­dacht op te ves­tigen zijn diverse mate­rialen be­schik­baar. Deze zijn een­vou­dig van deze web­si­te te down­loa­den.
Studiedag Roepingenpastoraat
Woensdag 7 november - 9.30 uur - Utrecht
nieuws - zondag, 7 oktober 2018
‘De geloofs­ge­meen­schap als omge­ving om Gods roepstem te leren ver­staan.’ Rond dat thema or­ga­ni­seert het Interdio­ce­saan Roepingen Overleg (IRO) op 7 no­vem­ber 2018 een lan­de­lijke studie­dag. Hoe luister je mee als geloofs­ge­meen­schap? Hoe breng je ‘roe­ping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het gesprek aan met jon­ge­ren? Hoe kan ik daarin zelf een rol spelen?
Heb Jezus lief
Verslag onderscheidingsdag levensvragen
nieuws - dinsdag, 29 mei 2018
De maan­dag na afgelopen Pink­ste­ren kwamen een stuk of twaalf jon­ge­ren in Heiloo bij elkaar voor de onder­schei­dings­dag levens­vra­gen. Een dag ingericht rondom het thema roe­ping, waarin werd uit­ge­legd hoe jon­ge­ren hun roe­ping kunnen vin­den met behulp van gebed en gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding. De dag bracht veel rust en nieuwe hand­vat­ten bij de deel­ne­mende jon­ge­ren.
Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
Zondag 22 april 2018
nieuws - dinsdag, 20 maart 2018
Zondag 22 april is het in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereldge­beds­dag voor Roepingen, ook wel Roepingen­zon­dag genoemd. In zijn bood­schap voor deze zon­dag haakt paus Fran­cis­cus dit keer aan bij het thema voor de vergade­ring van de Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2018 in Rome wordt gehou­den, te weten: ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose