Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor Roepingenzondag

Zondag 3 mei

gepubliceerd: vrijdag, 24 april 2020

Zondag 3 mei viert de Kerk voor de 57e keer Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen. Op deze ‘Roepingen­zon­dag’ wordt we­reld­wijd speciaal gebe­den voor roe­pingen en paus Fran­cis­cus gaat in een bood­schap aan de gelo­vi­gen dieper op het on­der­werp in. De Neder­landse vertaling van deze bood­schap is nu be­schik­baar.

De paus sluit in zijn schrijven dit keer aan bij een brief die hij in 2019 bij de 160ste ver­jaar­dag van de dood van de heilige pastoor van Ars aan de pries­ters schreef. Dit omdat ‘zij iedere dag hun leven beste­den aan de oproep die de Heer ten dienste van het Volk van God tot hen gericht heeft.’

Vier sleu­telwoor­den

Bij die gelegen­heid koos paus Fran­cis­cus vier sleu­telwoor­den als uitgangs­punt om de pries­ters te bedanken en hun ambt te onder­steunen, name­lijk verdriet, dank­baar­heid, moed en lof. ‘Ik ben van mening dat bij deze 57ste Wereld­ge­beds­dag voor roe­pingen, deze woor­den weer hernomen kunnen wor­den en gericht tot heel het Volk van God tegen de ach­ter­grond van een passage in het evan­ge­lie die ons de bij­zon­dere gebeur­te­nis ver­telt die Jezus en Petrus overkwam tij­dens een stor­mach­tige nacht op het meer van Tiberias (vgl. Mat. 14, 22-33),’ schrijft de paus. Hij werkt dit ver­der uit aan de hand van de vier genoemde woor­den.

Tijden hun over­tocht op het meer wor­den de leer­lin­gen bang, maar dan komt Jezus naar hen toe. ‘De Heer loopt over het woelige water, waarbij Hij als het ware de dageraad in het holst van de nacht dwingt op te komen, en bereikt zijn leer­lin­gen, nodigt Petrus uit om Hem tegemoet te komen, redt Hem, wanneer Hij ziet dat hij dreigt te ver­drin­ken, en stapt uit­ein­delijk in de boot en zorgt ervoor dat de wind gaat liggen.’

Tegenwind

De paus verge­lijkt dit met de tegenwind die gelo­vi­gen kunnen ervaren als ze zich ge­roe­pen weten. Hij noemt het een mooi beeld van ‘hetgeen de Heer in ons leven en in het tumult van de ge­schie­de­nis bewerkstelligt, vooral wanneer wij ons in een storm bevin­den: Hij beveelt de tegenwind te zwijgen en de krachten van het kwaad, van de angst, van de berus­ting hebben geen macht meer over ons.’

Meer in­for­ma­tie

Op zoek naar jouw bestem­ming?

Het Jon­ge­ren­plat­form or­ga­ni­seert op Roepingen­zon­dag een speciale online onder­schei­dings­dag voor jon­ge­ren tussen de 17 en 28 jaar. Ben je zelf wat bezig met keuzen die voor je ver­dere leven van belang zijn als studie, werk, relatie, roe­ping, etc.? Doe dan mee! Ik weet zeker dat deze dag je dan wat zal bie­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose