Bisdom Haarlem-Amsterdam


Tentoonstelling - Geloof in Geluk

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’In de KoepelKa­the­draal in Haar­lem is van zater­dag 28 au­gus­tus t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en ver­beel­den van geluk. Met dit nieuwe ini­tia­tief wil de KoepelKa­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt.
Geloof in Geluk gaat over de zoek­tocht naar geluk, het ver­beel­den van het gevoel en het delen van geluk. Ervaar het hemels geluk aan de hand van een speciaal ont­wik­kelde orgel­com­po­si­tie, krijg inzicht in je eigen geluk door het lopen van een labyrint en beluister prach­tige per­soon­lijke verhalen over wat geluk kan betekenen. Ontdek de kunstobjecten die rea­geren op het thema en leer van de verhalen van heiligen en over wat zij opoffer­den om geluk te bereiken.
Voor meer in­for­ma­tie en tickets: www.koepel­kathe­draal.nl/geloof-in-geluk

Geloof in Geluk - activiteiten
nieuws - donderdag, 14 april 2022
De thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk in de KoepelKa­the­draal te Haar­lem is verlengd. In het kader van de ten­toon­stel­ling wordt een serie ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd waarin de vraag “wat is geluk?” centraal staat.
Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
nieuws - zaterdag, 2 april 2022
In de KoepelKa­the­draal te Haar­lem is nog t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Video-web­si­te van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Katho­liekLeven.nl maakte een mooie video-impressie.
Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
Videopresentatie Gerrit Besseling op Kathedraal TV
nieuws - donderdag, 10 maart 2022
De win­naar van de wedstrijd 'Geloof in Geluk' is bekend! Met een eigen video op Ka­the­draal TV toont hij zijn werk.
Geloof in Geluk - activiteiten
nieuws - vrijdag, 11 februari 2022
De thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk is nog t/m 3 april 2022 te bezoeken in de KoepelKa­the­draal Haar­lem. In het kader van deze ten­toon­stel­ling wor­den ook een serie ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd waarin de vraag “wat is geluk?” centraal staat.
Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
nieuws - woensdag, 2 februari 2022
Uit de tien­tal­len inzen­dingen voor de Wedstrijd Geloof in Geluk koos de jury uit tien geno­mi­neer­den drie win­naars, te weten: Gerrit Besseling, Henk Koning en het Josephhuis (stu­den­tenhuis in Haar­lem).
Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
nieuws - zaterdag, 29 januari 2022
Uit de tien­tal­len inzen­dingen voor de Wedstrijd ‘Waarom geloof ik in geluk?’ heeft de jury tien geno­mi­neer­den gekozen, die kans maken om een van de drie winaars te wor­den. De inzen­dingen beston­den uit collages, gedichten, verhalen en zelfs een zelf ge­schre­ven en gecompo­neerd lied.
Geloof in Geluk - activiteiten
nieuws - vrijdag, 28 januari 2022
De thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk is nog t/m 3 april 2022 te bezoeken in de KoepelKa­the­draal Haar­lem. In het kader van deze ten­toon­stel­ling wor­den ook een serie ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd waarin de vraag “wat is geluk?” centraal staat.
Geloof in Geluk - Wedstrijd
Inzendtermijn verlengd tot 16 januari!
nieuws - donderdag, 13 januari 2022
In de ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ in de Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem hebben twin­tig deel­ne­mers hun kijk op ‘geluk’ of ‘gelukkig(-zijn)’ gegeven. Maar wat betekent geluk of geloven in geluk voor u, voor jou? SamenKerk nodigt je uit om mee te doen aan de Geloof in Geluk Wedstrijd. Stuur je inzen­ding vóór 16 januari!
Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
Donderdag 25 november - 20.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 9 november 2021
Hoofd­re­dac­teur van zin­ge­vings­ma­ga­zine OMG (Other Me God) Marina de Kort-de Wolde geeft op 25 no­vem­ber de lezing ‘Tussen Hemel en Aarde’. Naast de lezing zal toppianist en com­po­nist Eduard Preda een piano­con­cert ver­zorgen op deze bij­zon­dere avond in de KoepelKa­the­draal Haar­lem.
Lezing - Bijbelillustraties
Donderdag 4 november - 20.00 uur - Koepelkathedraal Haarlem
nieuws - zondag, 24 oktober 2021
Sinds de uitvin­ding van de boekdruk­kunst is er geen boek zo vaak gedrukt en verspreid als de Bijbel. Tot op de dag van vandaag ver­schij­nen er nieuwe bijbels, in nieuwe ver­ta­lin­gen. Oudtesta­menticus Jaap van Dorp (Neder­lands Bijbel­ge­noot­schap (NGB)) ver­telt in de lezing Bijbelillus­tra­ties over de bij­zon­der­he­den van Neder­landse bijbels.
Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
Donderdag 28 oktober - 20.00 uur - Koepelkathedraal Haarlem
nieuws - maandag, 18 oktober 2021
Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt geeft een interactie lezing in de KoepelKa­the­draal in Haar­lem. Van der Vegt neemt de deel­ne­mers mee op een reis van drie tre­den van stilte voor een veer­krach­tig en gelukkig leven.
Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
nieuws - woensdag, 13 oktober 2021
In het Haar­lems Dagblad is woens­dag 13 ok­to­ber een reportage ver­sche­nen over de kunst­ex­po­si­tie ‘Geloof in Geluk’. Onder de titel “Ka­the­draal als toon­zaal” gaat Arnold Aarts in gesprek met vica­ris-generaal Bart Putter en pro­gram­mamana­ger Nanine van Smooren­burg.
Workshop labyrint lopen
Zaterdag 16 oktober - 12.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 12 oktober 2021
Voor de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk ontwierp Dafne Arlman het Labyrint De weg naar je hart. Zij geeft op zater­dag 16 ok­to­ber een work­shop labyrint lopen in de KoepelKa­the­draal.
Activiteiten rond Geloof in Geluk
nieuws - maandag, 13 september 2021
Bij de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Er is een pro­gram­ma samen­ge­steld met rond­lei­dingen, lezingen, concerten en work­shops. We stellen hierbij twee ac­ti­vi­teiten in ok­to­ber aan u voor.
Geluk
wobi - zaterdag, 28 augustus 2021
In onze ka­the­draal is op 27 au­gus­tus de ‘Geloof in geluk’-route geopend. Daar is elders in deze SamenKerk veel meer over te lezen. Het pro­gram­ma van deze route, dat tot Pasen 2022 duurt, nodigt uit om je te laten in­spi­re­ren en te over­we­gen wat je gelukkig maakt. Aan die vraag wil ik niet voor­bij­gaan.
Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Fotoreportage Video
Tentoonstellingroute door de KoepelKathedraal
nieuws - zaterdag, 28 augustus 2021
De ten­toon­stel­ling­rou­te ‘Geloof in Geluk’ in de Haar­lemse ka­the­draal is op vrij­dag­mid­dag 27 au­gus­tus geopend door de Com­mis­sa­ris van de Koning, Arthur van Dijk en de Burge­mees­ter van Haar­lem, Jos Wienen. Aan­slui­tend aan de ope­ningshan­de­ling kon­den de geno­dig­den de ten­toon­stel­ling bezoeken. De ten­toon­stel­ling is te bezich­tigen vanaf zater­dag 28 au­gus­tus.
Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
Vanaf zaterdag 28 augustus - Koepelkathedraal Haarlem
nieuws - zondag, 22 augustus 2021
In de KoepelKa­the­draal in Haar­lem is van zater­dag 28 au­gus­tus t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en ver­beel­den van geluk. Met dit nieuwe ini­tia­tief wil de KoepelKa­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt.
Geloof in Geluk - Sterrenhemel Fotoreportage
Kathedrale Basiliek van Sint Bavo Haarlem
nieuws - zondag, 1 augustus 2021
Onder­deel van de ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ is het kunst­werk ‘De Sterren­hemel’ van de Haar­lemse beel­dend kunstenares Simone de Groot geïnstalleerd in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Geïnspi­reerd op het ken­mer­kende binnen­val­lende licht maakte zij een zwevende wolk van 179 sterren, een ode aan ver­trouwen en geloof.
Geloof in Geluk in de Bavokathedraal
Een nieuw programma om mensen te bereiken
nieuws - donderdag, 15 april 2021
Het is onze tijd niet van­zelf­spre­kend om gelovig te zijn. Het is ook lang niet altijd een­vou­dig om over het geloof te spreken. Deze zomer begint in de ka­the­draal te Haar­lem, inmiddels ook bekend als Koepel­kathe­draal, een nieuw ini­tia­tief waar­mee we ook mensen die niet met de kerk ver­trouwd zijn willen laten kennis­ma­ken met ons geloof.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose