Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geloof in Geluk in de Bavokathedraal

Een nieuw programma om mensen te bereiken

gepubliceerd: donderdag, 15 april 2021

Het is onze tijd niet van­zelf­spre­kend om gelovig te zijn. Het is ook lang niet altijd een­vou­dig om over het geloof te spreken. Deze zomer begint in de ka­the­draal te Haar­lem, inmiddels ook bekend als Koepel­kathe­draal, een nieuw ini­tia­tief waar­mee we ook mensen die niet met de kerk ver­trouwd zijn willen laten kennis­ma­ken met ons geloof.

Niet door een catechese of een cursus, maar door ze te laten in­spi­re­ren door de ka­the­draal zelf waar we thema’s onder de aan­dacht willen brengen op vele ver­schil­lende wijzen. Het is een ini­tia­tief van het bisdom, en wordt uitge­voerd samen met de pa­ro­chie en de stich­ting die verbon­den is aan de ka­the­draal. Er wordt gewerkt met een jaar­the­ma, waaromheen een pro­gram­ma wordt ont­wik­keld. Actuele en aan­spre­kende maat­schap­pe­lijke on­der­wer­pen zullen daarin terug te zien zijn.

Thema

Waar bestaat zo’n pro­gram­ma uit? De thema’s zullen ver­taald wor­den naar thema-ten­toon­stel­lingen met verdiepende publieks­acti­vi­teiten bestaande uit bij­voor­beeld lezingen, workshops en concerten. De vorm van de programme­ring is flexibel en zal altijd voort­vloei­en uit de inhoud.

Bij de ac­ti­vi­teiten wordt ont­moe­ting en dialoog tussen pa­ro­chi­anen en nieuwe bezoekers ge­sti­mu­leerd. Door de uit­wis­se­ling van per­soon­lijke verhalen zal er meer bete­ke­nis wor­den gegeven aan herken­ba­re thema’s. Met het uitdragen van de uit­no­di­gende bood­schap wil het bisdom de waarde van de katho­lie­ke traditie op een aan­spre­kende manier presen­te­ren aan nieuwe bezoekers. Met een insteek die past bij deze tijd en die het grote publiek aanspreekt.

Geluks-tour

Afgelopen maan­den is er achter de schermen hard gewerkt aan de opzet voor het eerste pro­gram­ma. Daarbij is gekozen voor het thema geluk, met als titel Geloof in Geluk. In de ten­toon­stel­ling staat de geluks­er­va­ring centraal. De architectuur, de aanwe­zige kunst en het hemelse karakter van de Sint Bavo Ka­the­draal krijgen een podium in de Geluks-tour. Schrijvers, musici en bekende (katho­lie­ke en niet-katho­lie­ke) Neder­lan­ders/Haar­lemmers brengen een ode aan het gevoel van geluk.

Zij laten zich in­spi­re­ren tot een tekst, een audiofrag­ment, een com­po­si­tie of een beeld. De bete­ke­nis van geluk in het katho­lie­ke geloof zal aan­dacht krijgen. Met een bezoek aan een erva­rings­con­cert of een inhou­de­lijke lezing zal de ver­die­pings­slag wor­den gemaakt. Vragen als ‘wat is geluk?’, ‘hoe bevor­der ik mijn geluk?’ en na­tuur­lijk ‘wat kan het geloof bijdragen aan mijn geluk?’ staan centraal.

Pre­sen­ta­tie

Ko­men­de zon­dag 18 april zal hierover tij­dens de H. Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur in de ka­the­draal meer over wor­den ver­teld door de ple­baan en door de pro­gram­mamana­ger, Nanine van Smooren­burg.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Fotoreportage Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose