Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw directorium en hymnarium

gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2023
Nieuw directorium en hymnarium

Medio ok­to­ber is het nieuwe Di­rec­to­rium voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie met de li­tur­gische kalen­der voor jaar B (van advent 2023 tot advent 2024) ver­sche­nen. Naast de vouwkalen­der voor het getij­den­ge­bed wordt dit jaar als tweede bijlage het ‘Hymnarium bij het Getij­den­boek’ geleverd. De uitgave is te be­stel­len in de webshop van de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie (NRL), rkli­tur­gie.nl.

In het voor­woord van het nieuwe Di­rec­to­rium geeft de bis­schop-referent voor li­tur­gie, mgr. dr. J. Liesen, een aanbeveling voor het zingen van de hymnen van het getij­den­ge­bed, vooral tij­dens vie­rin­gen in ge­meen­schap, bij­voor­beeld het dage­lijks ge­za­men­lijk morgen- en avond­ge­bed, of op zon­da­gen en bij bij­zon­dere gelegen­he­den.

Het zingen van hymnen

“Ook wordt aan­gera­den om het getij­den­ge­bed te bid­den als zon­dags­vie­ring bij afwe­zig­heid van een pries­ter. Het is gepast dan de hymne te zingen. Hymnen komen ook in aanmer­king als dankzeg­ging in de ritus voor het uitreiken van de communie tij­dens een zon­dags­vie­ring bij afwe­zig­heid van een pries­ter”, schrijft mgr. Liesen.

Het Hymnarium bevat de tekst met toon­zet­ting voor alle hymnen van het Getij­den­boek en van de aan­vul­lingen bij het Getij­den­boek en is uitge­ge­ven in een hand­zaam formaat (296 blz.). Het Hymnarium is tot stand geko­men in een samen­wer­king van de NRL met de Sint-Gregorius­ver­eni­ging van het bisdom Roermond.

Verbeterde webshop

De NRL-webshop is recent verbeterd door iDEAL en SEPA toe te voegen als betaal­me­tho­den. SEPA geeft de moge­lijk­heid om met een gewone bankoverschrij­ving te betalen; de be­stel­ler ont­vangt een mail met de beno­digde gegevens. Daardoor kunnen pa­ro­chies, andere in­stel­lingen en par­ti­cu­lieren die niet met iDEAL betalen, toch gebruik maken van de NRL-webshop:

Liturgische kalender

Li­tur­gische kalen­der

Op deze web­si­te staan de li­tur­gische kalen­ders van de ko­men­de jaren netjes op een rij:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose