Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zondag van het Woord van God

Zondag 24 januari

gepubliceerd: maandag, 18 januari 2021

Handreiking bij de Zondag van het Woord van GodPaus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 24 januari 2021, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.

Hand­rei­king

De pau­se­lijke Raad voor de Be­vor­de­ring van de Nieuwe Evangeli­sa­tie, van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Discipline van de Sacra­menten en van de Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting hebben een mooie bro­chu­re van 36 bladzij­den samen­ge­steld. Ze kan helpen om in het gezin, thuis of in een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te be­zin­nen en er mee te bid­den en te leven.

Speciale aan­dacht en eerbied in de li­tur­gie

Het verdient aanbeveling dat zij die in de eucha­ris­tie of andere vie­ring uit de Schrift lezen zich daar op bij­zon­dere wijze op voor­be­rei­den door zich in de Schrift te ver­die­pen. Door samen ook de inlei­ding op het lec­tio­na­rium te lezen en te bestu­de­ren, ont­staat er meer inzicht in het dienst­werk van de lector en lectrice in de li­tur­gie.

In het bij­zon­der op de Zondag van het Woord van God kan het Evangeliarium op een fees­te­lij­ke manier wor­den binnen­ge­dragen door de diaken als die er is of de cele­brant. Tijdens de homilie kan op bij­zon­dere wijze wor­den stil­ge­staan bij de rol van de Schrift in de li­tur­gie, en vooral bij de rol ervan in het leven van elke gelo­vi­ge.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose