Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting

Voor het thuis volgen van de Eucharistie

gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020

De Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting (KBS) komt met een digitale onder­steu­ning voor gelo­vi­gen die thuis voor de tele­vi­sie of via in­ter­net een Eucha­ris­tie­vie­ring volgen. Voor elke zon­dag publi­ceert de KBS een digi­taal do­cu­ment op de web­si­te rkbijbel.nl met daarin de lezingen van die zon­dag, gebe­den en het gebed voor de gees­te­lij­ke communie. Het eerste do­cu­ment wordt ge­pu­bli­ceerd op Palmpasen, zon­dag 5 april.

‘Een mens leeft niet van brood alleen’

Aan het begin van de veer­tig­da­gen­tijd, bij de be­proe­ving van Jezus in de woes­tijn, werd in de li­tur­gie gelezen hoe Jezus veer­tig dagen doorbracht in de woes­tijn en op de proef werd gesteld. Op het voorstel van de duivel om stenen in brood te ver­an­de­ren, ant­woordde Jezus: “Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.” (Matteüs 4,4)

Geen publieke ere­dienst

Zolang deelname aan een publieke ere­dienst in ver­band met het corona­vi­rus nagenoeg onmoge­lijk is, en er geen heilige communie uit­gereikt kan wor­den, krijgen deze woor­den een nieuwe actuali­teit. Voor de zon­da­gen wil de KBS daarom door middel van een digitale hand­rei­king voor­zien in de gees­te­lij­ke hon­ger en de ge­meen­schaps­band ver­ster­ken.

De hand­rei­king is bestemd voor allen die thuis willen bid­den en meevieren met de li­tur­gie van de kerk. Het verschijnt in de vorm van een digi­taal do­cu­ment (in pdf-formaat) dat ge­mak­ke­lijk via een scherm gedeeld kan wor­den. Het bestaat uit de lezingen van die zon­dag, een korte over­we­ging en enkele gebe­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose