Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wat is een missionaire parochie?

Infographic met vijf punten

gepubliceerd: maandag, 8 november 2021

In de aanloop naar de grote con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ die wordt gehou­den op 24 en 25 maart 2022 in Bree­park, Breda is een info­gra­phic uit­ge­bracht met daarop kort en bon­dig wat een Missio­naire Pa­ro­chie inhoudt.

‘Missio­naire’ pa­ro­chies

In Neder­land en Vlaan­de­ren wordt er op tal van plaatsen ge­spro­ken over ‘missio­naire’ pa­ro­chies. Vaak gaat het dan ook over de nood­zaak om toe te groeien naar meer missio­naire pa­ro­chies. Dat dit moge­lijk is, blijkt onder andere uit de praktijk­ver­halen uit de boeken ‘Als God renoveert’ (2014) van de Canadese pries­ter fr. James Mallon en ‘Rebuilt’ (2013) van de Ameri­kaanse pries­ter fr. Michael White en zijn pas­to­rale mede­wer­ker Tom Corcoran. Beide boeken zijn in 2019 in het Neder­lands ver­taald. Inmiddels vin­den de waar­den en de inzichten uit deze boeken we­reld­wijd meer ingang, ook in de praktijk van de Neder­landse en Vlaamse pa­ro­chies.

Hier­on­der geven we een korte uitleg over wat we met een missio­naire pa­ro­chie bedoelen, gebaseerd op de ker­ke­lijke do­cu­menten die sinds het tweede Vati­caans Concilie over evangeli­sa­tie zijn ver­sche­nen (zie ‘Com­pen­dium voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie,’ 2020) en op de (inter)nationale erva­ringen van het werken met de principes van ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’.

Nieuwe leer­lin­gen van Jezus Christus

Een missio­naire pa­ro­chie, is een pa­ro­chie die nieuwe leer­lin­gen van Jezus Christus voort­brengt. Dit is gebaseerd op Matteüs 28, 19-20 waar Jezus zegt:

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leer­lin­gen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onder­hou­den alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de volein­ding der wereld.”

Cul­tuur­om­slag

De Heer begint dus met de opdracht ‘Maakt alle volkeren tot mijn leer­lin­gen’, en al het andere volgt daaruit. Maar juist die opdracht om ‘leer­lin­gen van Jezus te maken’ vin­den we vaak las­tig. We zijn er meestal zelfs niet op gericht in onze pa­ro­chies. Om dit opnieuw tot de kern van het pa­ro­chie­le­ven te maken is een cul­tuur­om­slag nodig in onze Neder­landse en Vlaamse pa­ro­chies. Wat houdt de nieuwe cultuur in de pa­ro­chie dan in? Hier­on­der wordt een missio­naire pa­ro­chie in vijf punten be­schre­ven.

1. Ontdek Jezus

Ontdek JezusIn een missio­naire pa­ro­chie is Jezus Christus niet alleen een voor­beeld of in­spi­ra­tie­bron, maar voor steeds meer mensen ook Vriend en Ver­los­ser. Hij nodigt ons uit om Hem te volgen en in vriend­schap met Hem te leven. Centraal hierbij staat het begrip ‘leer­ling zijn van Jezus’: een per­soon­lijke keuze om Jezus beter te leren kennen en Hem na te volgen. Dat betekent dat steeds meer mensen in de pa­ro­chie beseffen, dat zij een leven lang mogen groeien in de per­soon­lijke relatie en vriend­schap met Christus. Gebed en het ont­van­gen van de sacra­menten zijn be­lang­rijke praktijken om deze vriend­schap met Jezus te ver­ster­ken en Zijn be­vrij­ding en gene­zing te ervaren.
Daarom: Wij willen Zijn leer­lin­gen zijn.

2. Neem deel aan een kleine geloofs­groep

Neem deel aan een kleine geloofsgroepIn een missio­naire pa­ro­chie bestaat de pa­ro­chie niet alleen uit een (gezellige) groep mensen, die het fijn vin­den om bij elkaar te zijn, maar uit een ge­meen­schap waar mensen ge­za­men­lijk willen groeien in hun relatie met Jezus Christus. Hij is Diegene die de geloofs­ge­meen­schap bij elkaar houdt. Daarom zijn er - naast de (Eucha­ris­tie)vie­rin­gen - kleine (geloofs)groepen en diverse vor­mings­tra­jecten, waar mensen geholpen wor­den om te groeien in geloof, waar er pas­to­rale zorg wordt verleend en waarin mensen omzien naar elkaar.
Daarom: Wij willen met Hem en met elkaar verbon­den leven.

3. Deel je geloof en nodig anderen uit

Deel je geloof en nodig anderen uitIn een missio­naire pa­ro­chie wil de pa­ro­chie niet alleen zorg dragen voor mensen die al naar de pa­ro­chie komen, dat wil zeggen de vaste pa­ro­chi­anen en de vrij­wil­li­gers (on­der­houds­kerk), maar de pa­ro­chie wil ook mensen van buiten de pa­ro­chie de kans geven om Jezus Christus en zijn Kerk (beter) te leren kennen (missio­naire kerk). De focus van een missio­naire pa­ro­chie is gericht om ‘zoekende’ mensen, gedoopten en niet-gedoopten, in contact te brengen met Jezus Christus. Elke pa­ro­chi­aan wordt opge­roe­pen om zijn of haar geloof - op een manier die bij hem of haar past - te delen met anderen en anderen uit te nodigen. We noemen dat ook wel ‘evangeli­sa­tie’ of onze roe­ping tot ‘missio­naire leer­lin­gen’.

Daarom: Wij willen allen (meer) bekend maken met de liefde van God.

4. Dien met je talenten in kerk en samen­le­ving

Dien met jouw talenten in kerk en samenlevingIn een missio­naire pa­ro­chie voeren niet alleen een pas­to­raal team en (enkele) vrij­wil­li­gers alles uit, maar draagt een ieder zijn of haar steentje bij. De pastoor leidt de pa­ro­chie vanuit een lei­der­schaps­team. Als eindverant­woor­de­lijke van de pa­ro­chie laat hij zich bijstaan door de leden van het lei­der­schaps­team. Dat team - dat niet gelijk hoeft te zijn aan het pas­to­raal team - helpt hem om de best moge­lijke beslis­singen voor de pa­ro­chie te nemen. Het lei­der­schaps­team rust de gelo­vi­gen toe om hun gaven en talenten (ver­der) in te zetten voor Kerk en samen­le­ving, zodat een ieder op zijn of haar eigen wijze dienst­baar kan zijn aan de missie van de Kerk.
Daarom: Wij willen lei­ding geven zodat een ieder tot bloei komt.

5. Bid en ont­vang de sacra­menten

Bid en ontvang de sacramentenIn een missio­naire pa­ro­chie wor­den niet zomaar (meer) ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd op het gebied van li­tur­gie, catechese en diaconie. Er leeft een diep besef bij de meer­der­heid van de pa­ro­chi­anen, dat alle actie voort­komt vanuit de con­tem­pla­tie: vanuit het per­soon­lijke en het gemeen­schap­pe­lijke gebed. Bij­een­komsten wor­den niet alleen formeel geopend met gebed, maar er wordt ook uit het hart gebe­den. De Eucha­ris­tie wordt niet enkel gevierd vanuit ver­plich­ting, maar mensen ervaren dat ze vanuit de ont­moe­ting met Jezus toe­gerust wor­den voor hun taak en leven in de wereld. De stille (eucha­ris­ti­sche) aanbid­ding is een be­lang­rijke pijler van gebed in de pa­ro­chie. En tenslotte, de heilige Geest is niet ‘de grote onbekende Persoon van de Drie-een­heid’, maar er is open­heid voor de wer­king van de heilige Geest en hoe Hij de pa­ro­chie wil lei­den. Er wordt actief gebe­den om de komst van de heilige Geest en Zijn kracht om daad­wer­ke­lijk ‘missio­nair’ te kunnen zijn.
Daarom: Wij willen han­de­len vanuit een diepe ver­bon­den­heid met de Heer.

Tenslotte, wij herkennen ons helemaal in deze woor­den van Paus Fran­cis­cus (Evangelii Gaudium, 28):

“De pa­ro­chie is een ker­ke­lijke aanwe­zig­heid in het gebied, een omge­ving waar naar het Woord wordt geluisterd, van groei van het chris­te­lijk leven, van dialoog, van ver­kon­di­ging, van edel­moe­dige naasten­liefde, van aanbid­ding en vie­ring. Door middel van al haar ac­ti­vi­teiten bemoe­digt en vormt de pa­ro­chie haar leden, opdat zij actief in de evangeli­sa­tie zijn. Het is een ge­meen­schap van ge­meen­schappen, een hei­lig­dom waar de dors­tigen komen drinken om ver­der te gaan op de weg, en een centrum van voort­du­rende missio­naire uitzen­ding.”

 

Mirjam Spruit, Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS), Nijmegen

DownloadGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose