Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Missionaire parochie - Als God renoveert

Profiteer van de vroegboekkorting tot 12 januari!

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2019

De con­fe­ren­tie is uit­ge­steld in ver­band met het corona­vi­rus.

De Canadese pries­ter James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, komt volgend jaar voor het eerst naar Neder­land. Op 24 en 25 maart 2020 wordt de lan­de­lijke con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ gehou­den in Ouden­bosch.

Het doel van deze con­fe­ren­tie is om pa­ro­chies in Neder­land en Vlaan­de­ren te in­spi­re­ren en te onder­steunen bij het vorm­ge­ven van een missio­naire pa­ro­chie. Een be­lang­rijke sleu­tel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missio­naire leer­lin­gen’ van Jezus Christus te wor­den: niet alleen binnen in de eigen ge­meen­schap, maar ook daar­bui­ten. Dit betekent voor de meeste pa­ro­chies een cul­tuur­om­slag.

Website en Facebook

Op de web­si­te missio­naire­paro­chie.nl wordt aan de hand van inter­views, veel­ge­stelde vragen, tips en voor­beel­den inge­gaan op het missio­naire wezen van de Kerk. Ook kunnen belang­stel­len­den zich in­schrij­ven voor het twee­daag­se pro­gram­ma en op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de con­fe­ren­tie. Op de Facebook­pa­gina zijn inter­view-video’s te bekijken en kunnen berichten wor­den gedeeld.

Video-uit­no­di­ging

‘Ga als groep’ en profi­teer van vroeg­boek­kor­ting

De organi­sa­tie bena­drukt dat de con­fe­ren­tie het meest vrucht­baar zal zijn als er vanuit pa­ro­chies groepsge­wijs wordt deel­ge­no­men. Met 10 tips kunnen groepen en mensen zich voor­be­rei­den op de con­fe­ren­tie. Voor in­schrij­vingen vóór 12 januari 2020 geldt een vroeg­boek­kor­ting.

De con­fe­ren­tie is na­druk­ke­lijk bedoeld voor het gehele Neder­landse taal­ge­bied, voor allen die ernaar verlangen om met hun pa­ro­chie een weg in te slaan naar een missio­naire pa­ro­chie of de missio­naire weg die zij zijn inge­slagen in hun pa­ro­chie ver­der willen uit­bou­wen. Alle betrokken pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chie en alle bis­schop­pen, pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en werksters, cate­chisten, pas­to­raal assis­tenten uit heel Neder­land en Vlaan­de­ren zijn van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan deze con­fe­ren­tie. Ook leden en belang­stel­len­den bij nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen in de Kerk wor­den van harte aange­moe­digd om deel te nemen aan de con­fe­ren­tie. Dat geldt ook voor jon­ge­ren, voor wie een kor­tings­ta­rief geldt voor deelname aan deze con­fe­ren­tie.

Lande­lijke opzet

Bij de opzet van de con­fe­ren­tie zijn naast het Bisdom Breda ver­schil­lende Neder­landse partners betrokken, zoals het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha Centrum en Xpand. De Neder­landse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitge­ge­ven. Intussen ligt er een vierde druk in de boek­han­del. Als God renoveert gaat in op prangende vragen van pa­ro­chies we­reld­wijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missio­naire geloofs­ge­meen­schappen.

Prak­tische in­for­ma­tie en pro­mo­tie­ma­te­riaal

Het twee­daag­se pro­gram­ma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Ouden­bosch (Noord-Brabant) wor­den gehou­den. Inchecken kan al op maan­dag­avond 23 maart. Actuele pro­gram­ma-in­for­ma­tie staat op de web­si­te.

Om aan­dacht te schenken aan de con­fe­ren­tie zijn posters, flyers en gebeds­kaar­tjes be­schik­baar. Deze kunnen kosteloos wor­den aan­ge­vraagd via de web­si­te, per e-mail en tele­fo­nisch. Ook voor vragen en sug­ges­ties kan via deze gegevens contact wor­den opgeno­men met de organi­sa­tie.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire ParochieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose