Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Missionaire parochie - Als God renoveert

Profiteer van de vroegboekkorting tot 12 januari!

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2019

De con­fe­ren­tie is uit­ge­steld in ver­band met het corona­vi­rus.

De Canadese pries­ter James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, komt volgend jaar voor het eerst naar Neder­land. Op 24 en 25 maart 2020 wordt de lan­de­lijke con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ gehou­den in Ouden­bosch.

Het doel van deze con­fe­ren­tie is om pa­ro­chies in Neder­land en Vlaan­de­ren te in­spi­re­ren en te onder­steunen bij het vorm­ge­ven van een missio­naire pa­ro­chie. Een be­lang­rijke sleu­tel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missio­naire leer­lin­gen’ van Jezus Christus te wor­den: niet alleen binnen in de eigen ge­meen­schap, maar ook daar­bui­ten. Dit betekent voor de meeste pa­ro­chies een cul­tuur­om­slag.

Website en Facebook

Op de web­si­te missio­naire­paro­chie.nl wordt aan de hand van inter­views, veel­ge­stelde vragen, tips en voor­beel­den inge­gaan op het missio­naire wezen van de Kerk. Ook kunnen belang­stel­len­den zich in­schrij­ven voor het twee­daag­se pro­gram­ma en op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de con­fe­ren­tie. Op de Facebook­pa­gina zijn inter­view-video’s te bekijken en kunnen berichten wor­den gedeeld.

Video-uit­no­di­ging

‘Ga als groep’ en profi­teer van vroeg­boek­kor­ting

De organi­sa­tie bena­drukt dat de con­fe­ren­tie het meest vrucht­baar zal zijn als er vanuit pa­ro­chies groepsge­wijs wordt deel­ge­no­men. Met 10 tips kunnen groepen en mensen zich voor­be­rei­den op de con­fe­ren­tie. Voor in­schrij­vingen vóór 12 januari 2020 geldt een vroeg­boek­kor­ting.

De con­fe­ren­tie is na­druk­ke­lijk bedoeld voor het gehele Neder­landse taal­ge­bied, voor allen die ernaar verlangen om met hun pa­ro­chie een weg in te slaan naar een missio­naire pa­ro­chie of de missio­naire weg die zij zijn inge­slagen in hun pa­ro­chie ver­der willen uit­bou­wen. Alle betrokken pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chie en alle bis­schop­pen, pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en werksters, cate­chisten, pas­to­raal assis­tenten uit heel Neder­land en Vlaan­de­ren zijn van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan deze con­fe­ren­tie. Ook leden en belang­stel­len­den bij nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen in de Kerk wor­den van harte aange­moe­digd om deel te nemen aan de con­fe­ren­tie. Dat geldt ook voor jon­ge­ren, voor wie een kor­tings­ta­rief geldt voor deelname aan deze con­fe­ren­tie.

Lande­lijke opzet

Bij de opzet van de con­fe­ren­tie zijn naast het Bisdom Breda ver­schil­lende Neder­landse partners betrokken, zoals het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha Centrum en Xpand. De Neder­landse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitge­ge­ven. Intussen ligt er een vierde druk in de boek­han­del. Als God renoveert gaat in op prangende vragen van pa­ro­chies we­reld­wijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missio­naire geloofs­ge­meen­schappen.

Prak­tische in­for­ma­tie en pro­mo­tie­ma­te­riaal

Het twee­daag­se pro­gram­ma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Ouden­bosch (Noord-Brabant) wor­den gehou­den. Inchecken kan al op maan­dag­avond 23 maart. Actuele pro­gram­ma-in­for­ma­tie staat op de web­si­te.

Om aan­dacht te schenken aan de con­fe­ren­tie zijn posters, flyers en gebeds­kaar­tjes be­schik­baar. Deze kunnen kosteloos wor­den aan­ge­vraagd via de web­si­te, per e-mail en tele­fo­nisch. Ook voor vragen en sug­ges­ties kan via deze gegevens contact wor­den opgeno­men met de organi­sa­tie.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose