Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mini-conferentie Missionaire Parochie

Zaterdag 25 maart - 9.30 uur - Veenendaal

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022

Op 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de mini-con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie gehou­den, met als thema “Hier ben ik”. Precies een jaar na de succes­volle gelijknamige con­fe­ren­tie in Breda is er opnieuw een gelegen­heid om bijeen te komen voor een dag van in­spi­ra­tie en ont­moe­ting. Van harte uit­ge­no­digd is ie­der­een die verlangt de weg naar een missio­naire pa­ro­chie in te slaan, op die weg ver­der te gaan, of die simpelweg nieuws­gie­rig is naar het ge­dach­te­goed van de missio­naire pa­ro­chie. De aanmel­ding is inmiddels geopend!

In maart 2022 orga­ni­seer­den vijf organi­sa­ties (Alpha Neder­land, Bisdom Breda, Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, Katho­liek Alpha Centrum en xpand Neder­land) de eerste lan­de­lijke con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie. Met circa duizend bezoekers had dit eve­ne­ment een omvang die de afgelopen jaren in katho­lie­ke kringen ongekend is. Hieruit spreekt dat het on­der­werp leeft. De vijf organi­sa­ties, inmiddels formeel samen­wer­kend in het Ecosysteem Missio­naire Pa­ro­chie, willen deze dag daarom een ver­volg geven in een mini-con­fe­ren­tie, bedoeld om te in­spi­re­ren maar ook om (werk)groepen uit pa­ro­chies concrete hand­vat­ten aan te reiken.

Sprekers

De eerste hoofd­spre­ker is Hannah Vaughan-Spruce, verant­woor­de­lijke voor Divine Renovation in het Verenigd Ko­nink­rijk. Zij zal spreken over het thema van de dag “Hier ben ik” en vanuit haar erva­ringen dieper ingaan op de drie sleu­tels voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. In het mid­dag­pro­gramma zal Paul Donders, consultant en directeur van xpand Neder­land, spreken over de basis­prin­ci­pes van goed en gezond lei­der­schap, zoals die van toepas­sing zijn op de pa­ro­chie en ie­der­een die zich daarvoor wil inzetten. Deze sessie zal in­ter­ac­tief zijn en concrete hand­vat­ten bie­den voor de praktijk. Naast de inlei­ding door Paul Donders zullen er enkele seminars wor­den aan­ge­bo­den, o.a. met een intro­duc­tie van het ge­dach­te­goed van de missio­naire pa­ro­chie voor mensen die hier nog niet bekend mee zijn.

Kom samen!

Bouwen aan een missio­naire pa­ro­chie kan niemand alleen. De organi­sa­tie moe­digt mensen daarom aan bij voor­keur in groepen te komen, met medepa­ro­chi­anen, om op deze manier het hoogst moge­lijke rende­ment uit de dag te kunnen halen. Om dit aan te moe­digen ont­van­gen groepen ieder vijfde ticket gratis.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

De aanmel­ding voor de mini-con­fe­ren­tie op 25 maart 2023 is geopend. Tickets kosten 25 euro; na 1 februari gaat de ticket­prijs omhoog. Aanmel­den kan via de web­si­te: www.missio­naire­paro­chie.nl. Op de web­si­te is bovendien meer in­for­ma­tie te vin­den over het pro­gram­ma, de sprekers en prak­tische zaken rondom het verloop van de dag.

Pro­mo­tie­ma­te­riaal

Op de speciale web­si­te staan tevens diverse bestan­den ter pro­mo­tie van de con­fe­ren­tie. Denk daarbij aan banners, voor­beeld­tek­sten, afbeel­dingen, gebeds­kaar­tjes en pers­be­richten. Ook kunnen ma­te­ri­alen wor­den aan­ge­vraagd.

Details

datum: zater­dag 25 maart 2023
tijd: van 9.30 tot 17.00 uur
locatie: De Basiliek, Wilton­straat 56, Veenendaal
entree: € 25 per persoon
(na 1 februari gaat de entree­prijs omhoog)
aanmel­den: www.missio­naire­paro­chie.nl
fol­der: Download hier de fol­der (pdf)

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose