Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Roepingenzondag

Over genade en missie

gepubliceerd: woensdag, 26 april 2023

In zijn bood­schap voor de zes­tigste Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen, zon­dag 30 april, kiest paus Fran­cis­cus als thema ‘Roeping: genade en missie’. De paus wil eraan her­in­ne­ren dat roe­ping genade is, een volle­dige gift van God, en tege­lijker­tijd een toe­wij­ding om het evan­ge­lie aan anderen te brengen.

De Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen werd zes­tig jaar gele­den inge­steld door de heilige Paulus VI in 1964, tij­dens het Tweede Vati­caans Oecu­me­nisch Concilie. Dit ini­tia­tief is bedoeld om gelo­vi­gen, te helpen om te rea­geren op de roe­ping en missie die de Heer hen toever­trouwt in de wereld van vandaag.

De roe­ping van paus Fran­cis­cus

In zijn bood­schap voor deze dag in 2023 ver­telt paus Fran­cis­cus ook hoe hij zelf zijn roe­ping heeft ont­van­gen: ‘Soms komt de Geest op totaal on­ver­wachte manieren tot ons. Zo was het ook voor mij toen ik op 21 sep­tem­ber 1953, op weg was naar een jaar­lijks school­feest, werd geleid om bij een kerk te stoppen en te gaan biechten. Die dag ver­an­der­de mijn leven en drukte er een stempel op die tot op de dag van vandaag standhoudt.’

De paus legt uit dat Gods roe­ping zich vaak gelei­de­lijk bekend maakt op vele creatieve manieren: ‘in onze ont­moe­ting met situaties van armoede, in momenten van gebed, wanneer we een dui­de­lijk ge­tui­ge­nis van het Evan­ge­lie zien, of iets lezen dat onze geest opent. Wanneer we Gods woord horen en voelen dat het recht­streeks tot ons wordt ge­spro­ken, in het advies van een mede­broe­der of -zuster, in momenten van ziekte of verdriet... Op alle manieren waarop Hij ons roept, toont God onein­dige creativi­teit.’

“Ik ben een missie op deze aarde”

Paus Fran­cis­cus verbindt Gods roe­ping na­druk­ke­lijk met de woor­den missie en zen­ding. ‘Gods Oproep tot liefde is een erva­ring die ons niet toe­staat om te zwijgen. De heilige Paulus zegt: “Wee mij als ik het evan­ge­lie niet verkon­dig!” (1 Kor 9:16) ... Vijf jaar gele­den sprak ik in de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Gaudete et Exsultate tot elke gedoopte en zei: “Je moet je hele leven als een zen­ding zien” (nr. 23). Ja, want ieder van ons is in staat om te zeggen: “Ik ben een missie op deze aarde; dat is de reden waarom ik hier in deze wereld ben” (Evangelii Gaudium, 273).’

Die missie delen we als chris­te­nen met elkaar: ‘Onze gedeelde missie als chris­te­nen is om vreug­de­vol te getuigen, waar we ons ook bevin­den, door onze daden en woor­den, van de erva­ring van het zijn met Jezus en leden van zijn ge­meen­schap, die de Kerk is. Die missie komt tot uitdruk­king in werken van mate­rië­le en gees­te­lij­ke barm­har­tig­heid, in een gastvrije en vrien­de­lijke manier van leven die nabij­heid, mededogen en teder­heid weer­spie­gelt, in tegen­stel­ling tot de cultuur van verspilling en onver­schil­lig­heid. Door een naaste te zijn, zoals de barm­har­tige Samari­taan (vgl. Lc. 10, 25-37), gaan we het hart van onze chris­te­lijke roe­ping begrijpen: Jezus Christus navolgen, die kwam om te dienen, niet om gediend te wor­den (vgl. Mc 10,45).

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose