Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

TMS geeft impuls aan jong talent

gepubliceerd: donderdag, 11 februari 2021

Dominique Sturrus deed afgelopen seizoen (2019/2020) mee aan de eerste editie van The Mis­sio­na­ry School. Met haar creativi­teit schreef zij negen les­pro­gramma’s voor basis­scho­len aan de hand van Bijbel­ver­halen voor haar TMS-project ‘Verhalen­tour’.

Van de verhalen tot aan de vorm­ge­ving, ze deed het allemaal zelf. Inmiddels heeft ze twee kin­der­boeken uitge­ge­ven, een kerst­kaartenset ont­wor­pen en schrijft ze eigen gedichten. Daar­naast heeft ze sinds kort haar eigen web­si­te.

TMS sti­mu­leert eigen creativi­teit

In The Mis­sio­na­ry School (TMS) ont­wik­ke­len jon­ge­ren een missio­naire start-up onder pro­fes­sio­nele be­ge­lei­ding. Bij de werk­wij­ze van TMS staat het idee van de jon­gere centraal. Middels een brain­storm­sessie, inlei­dingen over concept­ont­wik­ke­ling, marke­ting en bran­ding wordt dit idee uit­ge­werkt tot een project. Met name de eigen creativi­teit en talenten van de deel­ne­mers wor­den ge­sti­mu­leerd in dit proces.

 

Dominique, kun je iets ver­tellen over jouw project ‘Verhalen­tour’?

We zijn eind 2019 be­gon­nen met het ontwerpen van een project genaamd 'de scholen­tour'. Dit project is ontstaan uit liefde en in­te­res­se voor de naar school­gaande kin­de­ren/jon­ge­ren. Een doel­groep die voor ons aan het begin staat van een nieuwe maat­schap­pij en waar de kracht ligt voor de kerk van de toe­komst.

Uit de scholen­tour zijn twee losse projecten voortge­ko­men, waar­van de 'Verhalen­tour' er een is. De verhalen­tour is een project gemaakt voor de basis­scho­len in Neder­land. Aan de hand van diverse themalessen en bijbel­ver­halen die niet direct over Jezus gaan willen we de klassen in om daar een zaadje te planten. Deze themalessen zijn heel divers en bevatten allemaal een verhaal, een knutsel­acti­vi­teit, een spel en een stukje ver­die­ping.

 

Door de Corona-situatie heb je nog een extra les ont­wik­keld voor jouw project, waar gaat de les over?

We zijn be­gon­nen met zes ver­schil­lende thema's: Dank­baar­heid, Familie, Liefde, Verge­ving, Pesten en Talenten. Door de gevoerde gesprekken afgelopen jaar bleek er in­te­res­se te zijn in een thema rondom covid-19. Ik vond het een hele uit­daging, maar ik heb me eraan gewaagd. Zoals hierboven al genoemd bevat elke themales een bijbel­ver­haal die niet na­druk­ke­lijk over Jezus gaat.

Dat vond ik bij dit thema het moei­lijkste, maar het is gelukt. We hebben er voor gekozen om het thema 'Naasten­liefde' aan de gehele Covid-19 periode te koppelen. Dit hebben we gedaan aan de hand van het verhaal van 'de barm­har­tige samari­taan'.

We willen samen met de doel­groep kijken naar naasten­liefde en behulp­zaam­heid. Altijd, maar zeker in tij­den zoals deze. Er wordt wel dege­lijk een connectie gemaakt met de Covid-19 periode, maar we wil­den het thema ook zo maken dat het gebruikt kan wor­den in een andere set­ting.

 

Dominique, wat heeft TMS voor jou betekent bij het ont­wik­ke­len van jouw talent en eigen web­si­te?

Voor TMS tekende, schreef en illustreerde ik al. Ik vond dit erg leuk om te doen, maar merkte dat ik de re­sul­taten voor mij­zelf hield. Ik was nog niet zo zeker van mijn werk. Tijdens de TMS kwam mijn talent van pas bij het ont­wik­ke­len van een les­pro­gramma. Ik schreef voor het grootste deel de inhoud van de lessen en maakte zelf de illus­tra­ties. Deze vielen in goede aard en ik kreeg veel compli­menten.

Dit maakte mij blij en liet mij inzien dat ik mijn talent op een hele andere manier kan inzetten. Tijdens de TMS periode ben ik voor anderen gaan ontwerpen en mocht ik enkele logo's ontwerpen. Mijn werk en ik wer­den gezien. Door TMS durfde ik mijn talenten in te zetten om een publiek te bereiken. Ik heb niet lang daarna een prenten­boek ge­schre­ven en geïllustreerd, een chris­te­lijk kin­der­boek ge­schre­ven en ik ben vrij­wil­li­gers­werk gaan doen. Sinds een paar weken heb ik ook een eigen web­si­te, waar ik heel trots op ben!

 

Hoe kijk je uit naar de toe­komst van je eigen web­si­te, wat hoop je?

Website Handmate by DominiquePfoe, ik weet het eigen­lijk niet zo goed. Ik heb de web­si­te gemaakt om mijn werk met anderen te delen en een portfolio op te bouwen. Ik hoop dat ik mensen inspireer om hun eigen talenten in te zetten op het gebied waar hun hart ligt. Ik ben daar nu zelf heel erg mee bezig en het voelt goed.

Na­tuur­lijk hoop ik ook dat ik met mijn gemaakte werk anderen blij kan maken, bij­voor­beeld door het maken van per­soon­lijke gedichten/wens­kaarten en logo's. Maar het zou helemaal gaaf zijn als ik er ooit mijn werk van mag/kan maken! Voor nu ben ik tevre­den en voel ik me een gezegend mens.

 

The Mis­sio­na­ry School

The Missionary SchoolIn ‘The Mis­sio­na­ry School’ bie­den we een geselec­teerde groep jon­ge­ren één jaar lang een trai­ning aan waarin zij zich intensief vormen in geloof en per­soon­lijk lei­der­schap ont­wik­ke­len met een missio­naire insteek. Daar­mee kunnen zij zelf dra­gers wor­den in één van onze lokale geloofs­ge­meen­schappen en/of jonge­ren­groepen en krijgen zij de kans om, mis­schien wel in uw pa­ro­chie, aan de slag te gaan. Kijk voor meer in­for­ma­tie op de speciale web­si­te:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 17 mei 2022The Missionary School - Vernieuwd curriculum
vrijdag, 28 mei 2021Workshop - Communiceren met jongeren
donderdag, 11 maart 2021The Missionary School - Project Pitch
maandag, 2 november 2020Missionaire parochies
dinsdag, 15 september 2020Start tweede seizoen The Missionary School
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
donderdag, 18 juli 2019Michael doet mee aan The Missionary School
donderdag, 11 juli 2019Mario doet mee aan The Missionary School
donderdag, 4 juli 2019Dominique doet mee aan The Missionary School!
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?
woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongerenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose